Условия за ползване

Приложението Equel в момента е в бета версия. Нашите услуги се променят бързо и можем да добавяме нови функции или да премахваме съществуващи без период на предизвестие.

Това споразумение урежда вашето придобиване и използване на нашите услуги в нашето приложение. В допълнение към това Споразумение, когато използвате услуги на социални медии, свързани с приложението Equel (включително LinkedIn, Mastodon или Threads), вие също ще имате потребителско споразумение с тях и техните правила и условия важат за вас.

Ако се регистрирате за Безплатни услуги или Безплатен пробен период, приложимите условия на това Споразумение също ще уреждат тези Безплатни услуги или този Безплатен пробен период.

Ако сключвате това Споразумение от името на компания или друго юридическо лице, Вие декларирате, че имате правомощието да обвържете това юридическо лице и неговите филиали с условията на това Споразумение, в който случай термините „Вие“ или „ Вашият“ ще се отнася до такова юридическо лице и всички негови филиали. 

Ако нямате такова правомощие или сте съгласни с правилата и условията на това Споразумение, не трябва да приемате това Споразумение и не можете да използвате Приложението и Услугите.

С приемането на това Споразумение, като щракнете върху квадратче, указващо Вашето приемане или, за Безплатни услуги, като използвате такива услуги, Вие се съгласявате с условията на това Споразумение.

Това Споразумение е последно актуализирано на 17 януари 2024 г. То влиза в сила между Вас и Нас от момента, в който приемете това Споразумение.

„Споразумение“ означава това Основно споразумение за абонамент.

„Ние“, „Нас“ или „Наше“ означава Equel Oy, компания, създадена и регистрирана във Финландия на 27 септември 2021 г., с бизнес регистрационен номер 3237268-5.

„Вие“ или „Ваш“ означава физическо лице, което е създало акаунт в приложението Equel. В случай на физическо лице, което приема това Споразумение от името на юридическо лице, юридическото лице, за което приемате това Споразумение, и неговите филиали.

„Потребител“ означава физическо лице, което е създало акаунт в приложението Equel. В случай на физическо лице, което приема това Споразумение от името на юридическо лице, физическо лице, което е упълномощено от Вас да използва Нашето приложение и услуги, за което сте закупили абонамент (или в случай на услуги, предоставяни от нас без такса , за които е предоставена Услуга) и на които Вие (или, когато е приложимо, Ние) сте предоставили потребителска идентификация и парола. Потребителите могат да включват например Ваши служители, стажанти и консултанти, работещи за Вас.

„Свързано лице“ означава всяко юридическо лице, което пряко или косвено контролира, контролирано е от или е под общ контрол със съответното юридическо лице. „Контрол“, за целите на тази дефиниция, означава пряка или непряка собственост или контрол върху повече от 50% от дяловете с право на глас на субекта.

„Приложение“ означава Нашите софтуерни приложения, работещи в браузъри, десктоп и мобилни среди, които изпълняват специфични функции за Потребителя, чрез които Нашите Услуги са достъпни под марката Equel.

„Услуги“ означава продуктите и услугите в рамките на нашето приложение, за които сте се абонирали или са ви предоставени безплатно или в рамките на безплатен пробен период.

„Бета услуги“ означава услугите или функционалността, които може да ви бъдат предоставени за изпробване без допълнително заплащане, ясно обозначени като бета, пилотни или с подобно описание.

„Безплатни услуги“ означава услугите, които предоставяме безплатно за Вас. Безплатните услуги изключват услугите, предлагани като безплатен пробен период и закупените услуги.

„Закупени услуги“ означава услугите, които вие или вашият партньор купувате, различни от безплатните услуги или тези, предоставени въз основа на безплатен пробен период.

„Безплатен пробен период“ означава закупените услуги, които Ви предоставяме изключително безплатно за определен период.

„Съдържание“ означава нашите материали, предоставени като част от Услугите или по друг начин в Платформата (напр. генерирани чернови на публикации).

„Документация“ означава приложимите ръководства за използване и политики, актуализирани от време на време, достъпни в Приложението.

„Потребителски материал“ означава документация и други материали (като, но не само, снимки и видеоклипове), качени на Платформата от Вас и Вашите потребители.

„Вашите данни“ означава електронни данни и информация, предоставени от или за Вас в Приложението или генерирани по време на използването на Приложението и Услугите от Ваша страна, с изключение на Потребителски материали.

„Приложение, различно от Equel“ означава софтуер, услуга или друго приложение, предоставено Ви от трета страна чрез Услугите.

„Злонамерен код“ означава код, файлове, скриптове, агенти или програми, предназначени да навредят, включително, например, вируси, червеи и троянски коне.

„Форсмажорни обстоятелства“ означава обстоятелства извън нашия разумен контрол, включително без ограничение действия на правителството, злополуки, пожар, епидемия, пандемия, трудови спорове, война, прекъсване на електрозахранването или телекомуникации, повреда или забавяне на доставчика на интернет услуги или атаки за отказ на услуга.

2.1. Безплатни услуги

Можем да Ви предоставим безплатни услуги. Използването на нашите безплатни услуги е предмет на правилата и условията на това Споразумение. В случай на противоречие между този Раздел 2.1 (Безплатни услуги) и която и да е друга част от това Споразумение този раздел има предимство. Възможните безплатни услуги Ви се предоставят без заплащане до определени лимити, определени в съответната Документация.

Вие се съгласявате, че Ние, по свое усмотрение и по каквато и да е причина, можем да прекратим достъпа Ви до Безплатните услуги. Вие се съгласявате, че всяко прекратяване на Вашия достъп до Безплатните услуги може да бъде без предварително уведомление и Вие се съгласявате, че ние няма да носим отговорност пред Вас или трета страна за такова прекратяване. 

Вие носите цялата отговорност за експортирането на вашите данни от безплатните услуги, преди достъпът ви до безплатните услуги да бъде прекратен, освен ако не се изисква от закона.

НЕЗАВИСИМО ОТ РАЗДЕЛ 9 (ИЗЯВЛЕНИЯ, ГАРАНЦИИ И ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ) И 10.1 (ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ НАС), БЕЗПЛАТНИТЕ УСЛУГИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА“ БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ И НИЕ НЯМАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЕЗПЛАТНИТЕ УСЛУГИ. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ИЗЛОЖЕНОТО ПО-ГОРЕ, НИЕ И НАШИТЕ СЪВЪРЖДАНИ ЛИЦА И НАШИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ НЕ ВИ ЗАЯВЯВАМЕ ИЛИ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ: (A) ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БЕЗПЛАТНИТЕ УСЛУГИ ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, (B) ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БЕЗПЛАТНИТЕ УСЛУГИ ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТО, НАВРЕМЕННИТЕ, СИГУРНИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ И (C) ДАННИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО, ПРЕДОСТАВЕНИ ЧРЕЗ БЕЗПЛАТНИТЕ УСЛУГИ, ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ. НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОТИВНОТО В РАЗДЕЛ 11 (ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА), ВИЕ НОСИТЕ ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ НАС И НАШИТЕ ФИЛИАЛИ ЗА ВСЯКАКВИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БЕЗПЛАТНИТЕ УСЛУГИ ОТ ВАС, ВСЯКАКВО НАРУШЕНИЕ ОТ ВАС НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И НЯКОЯ ОТ ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ТУК.

 

2.2. Безплатен пробен период

Ако се регистрирате в Заявлението за безплатен пробен период, ние ще ви предоставим една или повече услуги на пробна основа безплатно до по-ранния от (а) края на безплатния пробен период, за който сте се регистрирали, за да използвате приложимите Услуга(и) или (b) началната дата на всички абонаменти за Закупена услуга, поръчани от Вас за такава(и) Услуга(и), или (c) прекратяване от Нас по наше усмотрение. Допълнителни правила и условия за пробен период може да се появят при регистрацията за безплатен пробен период. Всички допълнителни правила и условия са включени в това Споразумение чрез препратка и са правно обвързващи.

ВАШИТЕ ДАННИ, КОИТО ВЪВЕДЕТЕ В ПРИЛОЖЕНИЕТО И ВСЯКАКВИ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ НА УСЛУГИТЕ ОТ ИЛИ ЗА ВАС ПО ВРЕМЕ НА ВАШИЯ БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ПЕРИОД ЩЕ БЪДАТ ЗАГУБЕНИ ЗА ПЕРЕНАТИ, ОСВЕН АКО НЕ ЗАКУПИТЕ АБОНАМЕНТ ЗА СЪЩИТЕ УСЛУГИ КАТО ТЕЗИ, ПОКРИТИ ОТ ПРОБНИЯ ПЕРИОД, ЗАКУПЕТЕ ПРИЛОЖИМА НАДГОРЕНА УСЛУГА ICES, ИЛИ ИЗНОС ТАКИВА ДАННИ, ПРЕДИ КРАЯ НА ПРОБНИЯ ПЕРИОД. НЕ МОЖЕТЕ ДА ПРЕХВЪРЛЯТЕ ВЪВЕДЕНИ ДАННИ ИЛИ ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ, НАПРАВЕНИ ПО ВРЕМЕ НА БЕЗПЛАТНИЯ ПРОБЕН ПЕРИОД, КЪМ УСЛУГА, КОЯТО БИ БИЛА ПОНИЖАВАНЕ ОТ ТАЗИ, ПОКРИТА ОТ ПРОБНИЯ ПЕРИОД; СЛЕДОВАТЕЛНО, АКО ЗАКУПИТЕ УСЛУГА, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ПОНИЖАВАНЕ ОТ ТАЗИ, ОБХВАНАТА ОТ ПРОБНИЯ ПЕРИОД, ТРЯБВА ДА ЕКСПОРТИРАТЕ ВАШИТЕ ДАННИ ПРЕДИ КРАЯ НА ПРОБНИЯ ПЕРИОД ИЛИ ДАННИТЕ ВИ ЩЕ БЪДАТ ЗАГУБЕНИ ЗА ПОНВЕРТАТНО.

НЕЗАВИСИМО ОТ РАЗДЕЛИ 9 (ИЗЯВЛЕНИЯ, ГАРАНЦИИ И ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ) И 10.1 (ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ НАС), ПО ВРЕМЕ НА БЕЗПЛАТНИЯ ПРОБЕН ПЕРИОД, УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА“ БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ И EQUEL НЯМА ДА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТНОСНО УСЛУГАТА S ЗА БЕЗПЛАТНИЯ ПРОБЕН ПЕРИОД . БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГОРЕПОМЕНАТОТО, EQUEL И НЕГОВИТЕ СЪВЪРЖДАНИ ЛИЦА И НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НЕ ЗАЯВЯВАТ ИЛИ ГАРАНТИРАТ ПРЕД ВАС, ЧЕ: (A) ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА УСЛУГИТЕ ПРЕЗ БЕЗПЛАТНИЯ ПРОБЕН ПЕРИОД ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, (B) ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА УСЛУГИТЕ ПО ВРЕМЕ НА БЕЗПЛАТНИЯ ПРОБНИЯТ ПЕРИОД ЩЕ Е БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ, НАВРЕМЕНЕН, СИГУРЕН ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ И (C) ДАННИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО, ПРЕДОСТАВЕНИ ПО ВРЕМЕ НА БЕЗПЛАТНИЯ ПРОБЕН ПЕРИОД, ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ. НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОТИВНОТО В РАЗДЕЛ 11 (ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА), ВИЕ НОСИТЕ ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ EQUEL И НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ ЗА ВСЯКАКВИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ПО ВРЕМЕ НА БЕЗПЛАТНИЯ ПРОБЕН ПЕРИОД, ВСЯКО НАРУШЕНИЕ ОТ ТИ ОТ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ И ВСЯКО ОТ ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ТУК.

3.1. Предоставяне на закупени услуги

Ние (a) ще Ви предоставим Услугите и Съдържанието съгласно това Споразумение, (b) ще Ви предоставим приложима стандартна поддръжка и поддръжка от общността за Закупените Услуги без допълнително заплащане, (c) ще положим разумни от търговска гледна точка усилия, за да направим онлайн Закупените услуги са на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, с изключение на (i) планиран престой (за който ние ще изпратим предварително електронно известие) и (ii) недостъпност, причинена от форсмажорни обстоятелства.

 

3.2. Бета услуги

Можем да Ви предоставим Бета услугите безплатно. Бета услугите може да са предмет на допълнителни условия. Можем да прекратим бета услугите по всяко време по наше усмотрение и да решим да не ги правим общодостъпни. Ние няма да носим отговорност за каквато и да е вреда или щета, произтичаща от или във връзка с бета услуга.

Използването на бета услугите е доброволно. Бета услугите са предназначени за целите на оценката, а не за производствена употреба и може да не се поддържат. Бета услугите не се считат за „Услуги“ съгласно това Споразумение. Въпреки това, всички ограничения, Нашите резерви за права и Вашите задължения по отношение на Услугите ще се прилагат еднакво за възможното използване от Ваша страна на Бета Услугите.

Освен ако не е посочено друго, всеки пробен период на Бета услуги ще изтече на по-ранната от определената крайна дата на пробния период или датата, на която версия на Бета услугите стане общодостъпна без приложимото обозначение на Бета услугите.

 

3.3. Защита на вашите данни

Ние ще поддържаме административни, технически и физически предпазни мерки за защита на сигурността, поверителността и целостта на вашите данни, както е описано в нашата Политика за поверителност. Тези предпазни мерки ще включват, но няма да се ограничават до мерки за предотвратяване на достъпа, използването или разкриването на Вашите данни от Нашия персонал, освен (a) за предоставяне на Закупените услуги и предотвратяване или адресиране на сервизни или технически проблеми, (b) по принуда по закон съгласно Раздел 8.2 (Принудително разкриване) по-долу, или (c) както Вие изрично разрешите.

До степента, в която Ние обработваме лични данни (както е определено в нашата Политика за поверителност), от Ваше име, при предоставянето на Услугите, условията на допълнението за обработка на данни на https://equelsocial.com/dpa-data-processing- споразумение („DPA“), които са включени тук чрез препратка, се прилагат и страните се съгласяват да спазват тези условия.

 

3.4. Нашият персонал

Ние ще носим отговорност за работата на нашия персонал и за спазването от тяхна страна на нашите задължения по настоящото споразумение, освен ако не е посочено друго в настоящото споразумение.

4.1. Ограничения за използване

Услугите и Съдържанието може да са предмет на лимити и ограничения за използване. Освен ако не е посочено друго, нямате право да споделяте паролата си с други.

Ако превишите договорен лимит за използване, евентуално посочен във Вашата услуга, ние може да работим с Вас, за да се стремим да намалим Вашето използване, така че да съответства на това ограничение. Ако, независимо от Нашите усилия, Вие не можете или не желаете да спазвате договорен лимит за използване, Вие ще изпълните поръчка за допълнителни количества от приложимите Услуги или Съдържание незабавно по Наша молба и ще платите всяка фактура за прекомерно използване съгласно Раздел 6.2 (Фактуриране и плащане).

 

4.2. Вашите отговорности

Ти ще

 1. а) носи отговорност за спазването от Вас и Вашите потребители на това Споразумение и Документация,
 2. б) предоставите за своя акаунт същото име, което използвате в ежедневието, както и точна информация за себе си,
 3. в) създайте само един личен акаунт, Ваш собствен,
 4. d) носи отговорност за точността, качеството и законосъобразността на Вашите данни и Вашите материали, как сте придобили Вашите данни и вашето използване на Вашите данни и Вашите материали с нашите Услуги,
 5. e) да положи разумни от търговска гледна точка усилия за предотвратяване на неоторизиран достъп до или използване на Услуги и Съдържание и да ни уведомява своевременно за всеки такъв неоторизиран достъп или използване,
 6. f) да използвате Услугите и Съдържанието само след това Споразумение, Документация, Правила на общността и приложими закони, правителствени разпоредби и сигурността на данните на Вашето предприятие и други възможни политики, и
 7. g) спазване на допълнителни правила и условия на социалните медийни платформи.

 

4.3. Потребителски ограничения

Ти няма

 1. а) да предоставят Услуга или Съдържание на всеки, различен от Потребителите, или да използват Услуга или Съдържание в полза на всеки, различен от Вас, освен ако изрично не е посочено друго в Поръчка или Документация,
 2. б) продава, препродава, лицензира, сублицензира, разпространява, предоставя, отдава под наем или на лизинг всяка Услуга или Съдържание,
 3. в) разрешаване на пряк или непряк достъп до или използване на която и да е Услуга или Съдържание по начин, който заобикаля договорно ограничение за използване, или достъп или използване на която и да е от Нашата интелектуална собственост, освен както е разрешено съгласно това Споразумение или Документацията,
 4. г) изпращане на спам под формата на групови имейли (трябва да можете да посочите формуляр за включване или да покажете друго доказателство за съгласие за всеки търговски или маркетингов имейл, който изпращате, ако се изисква от приложимото законодателство),
 5. д) да се намесва или нарушава целостта или работата на която и да е услуга или данни на трети страни, съдържащи се в нея,
 6. f) да използвате Услуга за съхраняване или предаване на нарушаващи, клеветнически или по друг начин незаконосъобразни или увреждащи материали, или за съхраняване или предаване на материали в нарушение на правата за поверителност на трети страни,
 7. ж) да използвате услуга за съхраняване или предаване на зловреден код,
 8. з) опит за получаване на неоторизиран достъп до която и да е услуга или съдържание,
 9. i) да променяте, копирате или създавате производни произведения въз основа на услуга или която и да е част, функция, функция или потребителски интерфейс от нея,
 10. j) копиране на Съдържание, освен както е разрешено тук или в Документацията,
 11. k) рамка или огледало на всяка част от която и да е услуга или съдържание, или
 12. l) разглобяване, обратно инженерство или декомпилиране на Услуга или Съдържание, или достъп до тях, за (1) изграждане на конкурентен продукт или услуга, (2) изграждане на продукт или услуга, използвайки подобни идеи, функции, функции или графики на Услугата, ( 3) копиране на всякакви идеи, функции, функции или графики на Услугата или (4) определяне дали Услугите са в обхвата на някой патент.
 13. м) създайте акаунт, ако сте под 13 години,
 14. n) да създадете нов акаунт без нашето писмено одобрение, ако предишният ви акаунт е бил премахнат от Приложението за нарушения на това Споразумение.
 15. o) злоупотребявате с всеки канал за докладване, маркиране, оспорване или обжалване, като например като правите измамни, дублиращи се или неоснователни доклади или обжалвания.

Всяко използване на Услугите в нарушение на това Споразумение или Документация от Вас или Потребители, което според нас застрашава сигурността, целостта или наличността на Услугите, може да доведе до незабавно спиране на Услугите от наша страна. Ние обаче ще използваме разумни търговски усилия при тези обстоятелства, за да Ви предоставим известие и възможност да отстраните подобно нарушение или заплаха преди такова спиране.

 

4.4. Премахване на съдържание

 Ако от нас се изисква от лицензодател или друга трета страна да премахнем Съдържание или да получим информация, че предоставеното Ви Съдържание може да нарушава приложимото законодателство или права на трета страна, ние можем да премахнем такова Съдържание от Вашия акаунт.

Ако други потребители на приложението Equel докладват Вашето Съдържание за нарушения, реч на омраза или непристойност, Ние ще прегледаме Съдържанието и можем да го премахнем по свое усмотрение. Ако други потребители докладват многократно за вашето съдържание, ние може да спрем или прекратим вашия акаунт.

 

4.5. Специални условия за съобщения в Услугата

Ние предлагаме на Потребителите възможността да си изпращат съобщения в Приложението като част от нашите услуги (включително, но не само, текст, снимки, видеоклипове и гласови съобщения). В допълнение към условията на Споразумението тук се прилагат допълнителни специфични условия, когато Потребителят започне да използва Услугите за съобщения.

Услугите за съобщения включват възможността за индивидуални съобщения, създаване на групи и съобщения между няколко потребители едновременно в такива групи. Общите потребителски ограничения в раздел 4.3 се прилагат и за създаване и изпращане на съобщения до други потребители.

Създателят на група за съобщения и други назначени администратори имат право да изтриват съобщения в групата. Ние не носим отговорност за съхраняването на копие от такива изтрити съобщения. Освен това всеки потребител с администраторски права може да реши кои други потребители да одобри да се присъединят към група. Администраторите могат също така да премахват други потребители от такива групи. Ние нито отговаряме, нито носим отговорност за каквито и да е действия на потребителя с администраторски права или други потребители, използващи услугите за съобщения.

Работим усилено, за да предоставим най-добрата услуга за съобщения, която можем. Ние обаче не можем да гарантираме никакви минимални нива на качество на услугата и не гарантираме, че нашите услуги за съобщения винаги ще функционират без грешки, смущения или забавяния.

Ние управляваме системи, за да подобряваме постоянно способността си да откриваме заплахи, инциденти или уязвимости, които могат да навредят на използваемостта и сигурността на нашата услуга. Ако научим за такава дейност, ще предприемем подходящи действия, като например премахване на тази дейност или контакт с приложимите правоприлагащи органи.

Можем да променим, спрем или прекратим Вашия достъп до или използването на Нашите услуги за съобщения поради причините, описани в това Споразумение.

5.1. Приложения, различни от Equel, и вашите данни

Ако изберете да използвате Приложение, което не е Equel, с Нашите Приложение и Услуги, Вие ни разрешавате да позволим на Приложението, което не е Equel, и неговия доставчик да имат достъп до Вашите данни и Вашите материали, както е необходимо за взаимодействието на това Приложение, което не е Equel, с Услугата . Ние не носим отговорност за каквото и да е разкриване, модификация или изтриване на Вашите данни или Ваш материал в резултат на достъп от такова Приложение, което не е Equel, или неговия доставчик.

 

5.2. Оперативна съвместимост с приложения, различни от Equel

Услугите може да съдържат функции, предназначени за взаимодействие с приложения, различни от Equel. За да използвате такива функции, може да се наложи да получите достъп до такива приложения, различни от Equel, от техните доставчици и може да се наложи да ни предоставите достъп до вашия акаунт(и) в такива приложения, различни от Equel. 

Не можем да гарантираме постоянната наличност на такива функции на Услугата. Можем да спрем да ги предоставяме, без да Ви даваме право на възстановяване или друга компенсация, ако например, и без ограничение, доставчикът на Приложение, което не е Equel, престане да предоставя Приложението, което не е Equel, достъпно за взаимодействие със съответните функции на Услугата в приемлив за Нас начин.

6.1. Такси

Вие ще заплатите всички такси, посочени в абонамента за Услуги. Освен ако не е посочено друго тук, (i) таксите се базират на закупени Услуги и Съдържание, а не на действително използване, (ii) задълженията за плащане са неотменими и платените такси не подлежат на връщане и (iii) избраното ниво на услугата не може да бъде намалено през съответния абонаментен срок.

 

6.2. Фактуриране и плащане

Ще ни предоставите валидна и актуализирана информация за кредитна карта или валидна поръчка за покупка или алтернативен документ, разумно приемлив за нас. Ако ни предоставите информация за кредитна карта, вие ни упълномощавате да таксуваме тази кредитна карта за всички закупени услуги. Такива такси се правят предварително, месечно или в съответствие с всяка избрана различна честота на фактуриране.

Ако в абонамента е посочено, че плащането ще бъде чрез метод, различен от кредитна карта, Ние или нашият партньор за обработка на плащания ще Ви таксуваме предварително. Вие носите отговорност да ни предоставите пълна и точна информация за плащане и контакт и да ни уведомите за всички промени в тази информация.

 

6.3. Просрочени такси

Ако някаква фактурирана сума не бъде получена от нас до датата на падежа, тогава без да ограничава нашите права или средства за защита, (a) тези такси могат да натрупат лихва за забава в размер на 10 % от неизплатеното салдо на месец или максималната ставка, разрешена от закон, което от двете е по-високо, и/или (б) Можем да поставим условия за бъдещ абонамент и тяхното подновяване при условия на плащане, по-кратки от посочените в раздел 6.2 (Фактуриране и плащане).

 

6.4. Спиране на услугата и ускорение

Ако някаква сума, дължима от Вас по това или което и да е друго споразумение за Услугите, е просрочена с 14 или повече дни (или 7 или повече дни просрочие в случай на суми, които сте ни упълномощили да таксуваме на Вашата кредитна карта), ние можем, без да ограничаваме Нашите други права и средства за защита, ускоряване на задълженията Ви за неплатени такси по такива споразумения, така че всички такива задължения да станат незабавно изискуеми и изискуеми, и спиране на Услугите ни за Вас, докато тези суми не бъдат изплатени изцяло. Освен за клиенти, плащащи с кредитна карта или директен дебит, чието плащане е било отказано, Ние ще Ви уведомим поне 10 дни предварително, че сметката Ви е просрочена, в съответствие с раздел 13.1 (Начин на известяване) за известия за фактуриране, преди спиране на Услугите за Вас.

 

6.5. Спорове за плащане

Ние няма да упражним правата си съгласно Раздел 6.3 (Просрочени такси) или 6.4 (Спиране на услугата и ускоряване) по-горе, ако оспорвате приложимите такси разумно и добросъвестно и сътрудничите усърдно за разрешаване на спора.

 

6.6. Данъци

Приложими данъци, налози, мита или подобни правителствени оценки от всякакво естество, включително например данъци върху добавената стойност, продажби, употреба или удържани данъци, подлежащи на определяне от всяка юрисдикция (общо „Данъци“) ще бъдат добавени към начислените такси. Вие носите отговорност за плащането на всички данъци, свързани с покупките ви по-долу.

Ако имаме законово задължение да плащаме или събираме данъци, за които Вие носите отговорност съгласно този Раздел 6.6, Ние ще Ви фактурираме и Вие ще заплатите тази сума, освен ако не ни предоставите валиден сертификат за освобождаване от данъци, упълномощен от съответния данъчен орган.

За по-голяма яснота, ние носим цялата отговорност за данъците, начислени срещу нас въз основа на нашите доходи, имущество и служители.

7.1. Запазване на права

Предмет на ограничените права, изрично предоставени по-долу, Ние и нашите филиали, нашите партньори и други лицензодатели запазваме всички наши/техни права, право на собственост и интерес към и към Услугите и съдържанието, включително всички наши/техни свързани права на интелектуална собственост . По настоящото не Ви се предоставят никакви права, освен изрично посочените тук.

 

7.2. Достъп до и използване на Съдържанието

Имате право на достъп и използване на приложимото Съдържание съгласно условията на това Споразумение и Документацията.

 

7.3. Лиценз за използване на вашите данни и вашите материали

Вие предоставяте на Нас, нашите филиали и съответните партньори и изпълнители световен лиценз с ограничен срок за съхраняване, копиране, показване, обработка и използване на вашите данни и потребителски материали, всеки от които е разумно необходим, за да предоставим и гарантираме правилно работа на нашето Приложение и Услуги и свързани системи след това Споразумение. Предмет на ограничените лицензи, предоставени тук, ние не придобиваме никакви права, права на собственост или интереси от Вас или Вашите лицензодатели по силата на това Споразумение във или към каквито и да било Ваши данни или потребителски материали.

В допълнение, по време на настоящото Споразумение, ние може да използваме вашите данни и потребителски материали, за да създадем добавена стойност за вас под формата на анализи на данни, препоръки и прогнози и за по-нататъшно развитие на нашите услуги.

Вашите данни създават постоянни ефекти върху нашите алгоритми за машинно обучение. Ние продължаваме да използваме тези производни данни, генерирани от Вашите данни след срока на това Споразумение.

 

7.4. Лиценз за използване на обратна връзка

Вие предоставяте на Нас и нашите филиали световен, постоянен, неотменим, безвъзмезден лиценз за използване и включване в нашите услуги и услугите на нашите филиали на всяко предложение, искане за подобрение, препоръка, корекция или друга обратна връзка, предоставена от вас или потребители, свързана с работа на Нашите или на Нашите филиали Услуги.

8.1. Определение за поверителна информация

„Поверителна информация“ означава цялата информация, разкрита от страна („Разкриваща страна“) на другата страна („Получаваща страна“), независимо дали устно или писмено, която е обозначена като поверителна или която разумно трябва да се разбира като поверителна, като се има предвид, че естеството на информацията и обстоятелствата на разкриване. Вашата поверителна информация включва Вашите данни и потребителски материали; Нашата поверителна информация включва приложението, услугите и съдържанието; и Поверителната информация на всяка страна включва бизнес и маркетингови планове, технологична и техническа информация, продуктови планове и проекти и бизнес процеси, разкрити от тази страна.

Поверителната информация обаче не включва никаква информация, която (i) е или става общоизвестна на обществеността без нарушение на каквото и да е задължение към Разкриващата страна, (ii) е била известна на Получаващата страна преди разкриването й от Разкриващата страна без нарушение на каквото и да е задължение към Разкриващата страна, (iii) е получено от трета страна без нарушение на каквото и да е задължение към Разкриващата страна или (iv) е независимо разработено от Получаващата страна.

Получаващата страна ще положи същата степен на грижа, която използва, за да защити поверителността на собствената си Поверителна информация от подобен вид (но не по-малко от разумната грижа), за да (i) не използва каквато и да е Поверителна информация на Разкриващата страна за каквато и да е цел извън обхвата на настоящото Споразумение и (ii) освен ако не е упълномощено друго от Разкриващата страна в писмена форма, да ограничи достъпа до Поверителна информация на Разкриващата страна до служителите, партньорите и други изпълнители, които имат нужда от този достъп за последователни цели с това Споразумение и които са подписали споразумения за поверителност с Нас и Получаващата страна, съдържащи защити, които не са съществено по-малко защитени от Поверителната информация от тези тук.

Нито една от страните няма да разкрива условията на каквото и да е допълнително споразумение, специфично за клиента, на трета страна, различна от нейните филиали, подизпълнители, юридически съветници и счетоводители, без предварителното писмено съгласие на другата страна, при условие че страна, която прави подобно разкриване на своя филиал, подизпълнители, юридически съветници или счетоводители ще останат отговорни за спазването на този раздел „Поверителност“ от страна на тези филиали, подизпълнители, юридически съветници или счетоводители.

 

8.2. Принудително разкриване

Получаващата страна може да разкрие поверителна информация на Разкриващата страна до степента, задължена от закона да направи това, при условие че Получаващата страна даде на Разкриващата страна предварително известие за принудителното разкриване (до степента, разрешена от закона) и разумна помощ от Разкриващата страна разходи, ако Разкриващата страна желае да оспори разкриването.

Ако Получаващата страна е задължена по закон да разкрие Поверителната информация на Разкриващата страна като част от гражданско производство, по което Разкриващата страна е страна, и Разкриващата страна не оспорва разкриването, Разкриващата страна ще възстанови на Получаващата страна за нейните разумни разходи за събиране и осигуряване на защитен достъп до тази Поверителна информация.

 

8.3. Референции и препоръки на клиенти

Независимо от посочените по-горе задължения за поверителност, ние може да Ви използваме като наш публичен клиентски ориентир в нашия маркетинг и комуникации, когато сте използвали някоя от безплатните услуги или закупените услуги. Референцията на клиента може да разкрие, че Вие сте или сте били регистриран клиент на Приложението и Услугите. Може да се свържем с Вас, за да се договорим за по-подробна клиентска препоръка.

9.1. Представителства

Всяка страна декларира, че е сключила валидно това Споразумение и има законовите правомощия да го направи.

 

9.2. Нашите гаранции

Гарантираме, че по време на приложим срок на абонамент (а) това Споразумение, Документацията ще описва точно приложимите административни, физически и технически гаранции за защита на сигурността, поверителността и целостта на Вашите данни, (б) Няма да намалим съществено цялостна сигурност на Услугите, (c) Услугите ще работят съществено в съответствие с приложимата Документация и (d) при спазване на раздела „Интегриране с приложения, различни от Equel“ по-горе, Ние няма да намалим съществено цялостната функционалност на Приложението. .

За всяко нарушение на гаранция по-горе, Вашите изключителни средства за правна защита са описаните в разделите „Прекратяване“ и „Възстановяване на сума или плащане при прекратяване“ по-долу.

 

9.3. Отказ от отговорност

ОСВЕН КАКТО Е ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНО ТУК, НИТО ЕДНА СТРАНА НЕ ДАВА КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ДА ИЗРИЧНА, КОСВЕНА, ЗАКОНОВА ИЛИ ДРУГА, И ВСЯКА СТРАНА СПЕЦИАЛНО СЕ ОТХВЪРЛЯ ОТ ВСИЧКИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ, ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. СЪДЪРЖАНИЕТО И БЕТА УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА“, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ. ВСЯКА СТРАНА ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВСЯКАКВА ВРЕДА ИЛИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ДОСТАВЧИЦИ НА ХОСТИНГ.

10.1. Обезщетение от нас

Ние ще Ви защитаваме срещу всякакъв иск, искане, дело или производство, отправено или заведено срещу Вас от трета страна, която твърди, че нашето Приложение нарушава или злоупотребява с правата на интелектуална собственост на тази трета страна („Иск срещу Вас“), и ще Ви обезщетим от всички щети, адвокатски хонорари и разноски, окончателно присъдени срещу Вас в резултат на или за суми, платени от Вас съгласно писмено одобрено от Нас споразумение за иск срещу Вас, при условие че Вие

а) незабавно да ни уведомите писмено за иска срещу Вас,

б) да ни предостави едноличен контрол върху защитата и уреждането на Иска срещу Вас (с изключение на това, че не можем да уредим иск срещу Вас, освен ако това безусловно Ви освобождава от всякаква отговорност), и

в) да ни предостави цялата разумна помощ за наша сметка.

Ако получим информация за иск за нарушение или злоупотреба, свързан с нашето приложение, можем по наша преценка

а) модифицираме Приложението за наша сметка, така че повече да не се твърди, че нарушава или злоупотребява, без да нарушава нашите гаранции под „Нашите гаранции“ по-горе, или

б) по друг начин да разрешите продължаващото използване на Услугите.

Горните задължения за защита и обезщетение не се прилагат, ако

а) твърдението не посочва конкретно, че нашето Заявление е в основата на Иска срещу Вас;

б) иск срещу Вас произтича от използването на нашето Приложение или комбинация от нашите Услуги или която и да е част от тях със софтуер, хардуер, данни или процеси, които не са осигурени от Нас, ако Нашето Приложение или използването му не би нарушило без такава комбинация; или

в) иск срещу Вас произтича от Потребителски материал, Вашите данни, Приложение, различно от Equel или Вашето използване на Приложението или Услугите в нарушение на това Споразумение или Документацията.

 

10.2. Обезщетение от Вас

Вие ще защитавате Нас и нашите филиали срещу всякакви претенции, искания, дела или процедури, направени или заведени срещу нас от трета страна, която твърди, че

a) всякакви Ваши данни или използване на Вашите данни с нашите Услуги,

б) който и да е потребителски материал или вашето използване на потребителски материал с нашите услуги,

в) Приложение, различно от Equel, предоставено от Вас, или

d) комбинацията от приложение, което не е Equel, предоставено от вас и използвано с нашето приложение,

нарушава или присвоява неправомерно права на интелектуална собственост на такава трета страна или произтичащи от Вашата употреба на Приложението или Съдържанието по незаконен начин или в нарушение на Споразумението или Документацията (всяко „Иск срещу нас“), и Вие ще ни обезщетите от всякакви щети, адвокатски хонорари и разноски, окончателно присъдени срещу Нас в резултат на или за всякакви суми, платени от Нас съгласно споразумение, одобрено от Вас в писмена форма, на иск срещу Нас, при условие че Ние

а) незабавно да Ви уведомим писмено за Искът срещу нас,

b) да Ви предоставим изключителен контрол върху защитата и уреждането на Иска срещу Нас (с изключение на това, че не можете да уреждате иск срещу Нас, освен ако това безусловно не ни освобождава от всякаква отговорност), и

в) да Ви предостави всякаква разумна помощ за Ваша сметка.

 

10.3. Изключително средство за защита

Този раздел 10 посочва единствената отговорност на обезщетената страна към и изключителното средство за защита на обезщетената страна срещу другата страна за всеки тип иск, описан в този раздел 10.

За да бъдат валидни и изпълними, всички искове за щети срещу Нас трябва да бъдат предявени в рамките на един месец от датата, на която щетата е била или е трябвало разумно да бъде забелязана от Вас и, при всички обстоятелства, най-късно в рамките на 3 месеца от увреждащото събитие.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ, НЯКОЯ СТРАНА ИЛИ НЕЙНИ СВЪРЗАНИ ЛИЦА НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЛИ СВЪРЗАНА С НАСТОЯЩО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ, ПРИХОДИ, ДОБРА ВОЛЯ ИЛИ НЕПРЯКИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ, ПОКРИТИЕ, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ S, ДАЛИ ДЕЙСТВИЕ Е В ДОГОВОР ИЛИ ДЕЛИКТ И НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕОРИЯТА ЗА ОТГОВОРНОСТТА, ДОРИ АКО НЯКА СТРАНА ИЛИ НЕЙНИ ФИЛИАЛИ СА БИЛИ УВЕДОМЛЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ ИЛИ АКО СРЕДСТВОТО НА СТРАНАТА ИЛИ НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПО ДРУГ ДРУГ СЕ НЕ ИЗПЪЛНЯВА ОСНОВНАТА СИ ЦЕЛ. ГОРНИЯТ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ НЯМА ДА СЕ ПРИЛАГА ДО СТЕПЕНТА, ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НАШАТА ОБЩА ОТГОВОРНОСТ, ЗАЕДНО С ВСИЧКИ НАШИ ФИЛИАЛИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, НЯМА ДА НАДВИШАВА ОБЩАТА СУМА, ПЛАТЕНА ОТ ВАС И ВАШИТЕ ФИЛИАЛИ СЪГЛАСНО ТУК ЗА УСЛУГИТЕ, ПОВОДЯЩИ ЗА ОТГОВОРНОСТТА ПРЕЗ ДВАНАДЕСЕТИТЕ МЕСЕЦА HS ПРЕДШЕСТВАЩ ПЪРВИЯ ИНЦИДЕНТ ОТ КОЕТО Е ПРОИЗТИЧАЛА ОТГОВОРНОСТТА. ГОРЕПОМЕНАТОТО ОГРАНИЧЕНИЕ ЩЕ СЕ ПРИЛОЖИ НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ДЕЙСТВИЕТО Е ПО ДОГОВОР ИЛИ ДЕЛИКТ И НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕОРИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА, НО НЯМА ДА ОГРАНИЧИ ВАШИТЕ И НА ВАШИТЕ ФИЛИАЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ СЪГЛАСНО РАЗДЕЛА „ТАКСИ И ПЛАЩАНЕ“ ПО-ГОРЕ.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЛИ СВЪРЗАНА С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ДОСТАВКАТА НА НАШИЯ ПАРТНЬОР(И).

12.1. Срок на споразумението

Това споразумение започва на датата, на която го приемете за първи път и продължава до прекратяването му в съответствие с настоящото споразумение. Това Споразумение винаги е валидно до края на абонаментния срок на Закупените услуги, освен ако ние не прекратим Споразумението по причина.

 

12.2. Прекратяване за удобство

Страната може да прекрати това Споразумение след 30-дневно писмено предизвестие или друг метод за уведомяване за прекратяване, наличен в Услугата.

 

12.3. Прекратяване по причина

Една страна може да прекрати настоящото Споразумение по причина (i) след 30-дневно писмено предизвестие до другата страна за съществено нарушение, ако такова нарушение остане неотстранено след изтичането на този период, или (ii) ако другата страна стане обект на петиция в несъстоятелност или друго производство, свързано с несъстоятелност, синдик, ликвидация или цесия в полза на кредитори.

 

12.4. Възстановяване или плащане при прекратяване

Всички такси, дължими от Вас по това Споразумение, не подлежат на връщане от Нас, с изключение на таксите за Услугите в случай, че това Споразумение бъде прекратено по причина, която се дължи на Нас. В такъв случай Ние ще Ви възстановим част от таксите за периода след ефективната дата на прекратяването. За по-голяма яснота, при никакви обстоятелства прекратяването на това Споразумение няма да Ви освободи от задължението Ви да заплатите дължими такси за периода преди датата на влизане в сила на прекратяването.

 

12.5. Преносимост и изтриване на вашите данни

При поискване от Ваша страна, направено в рамките на 30 дни след датата на влизане в сила на прекратяването или изтичането на това Споразумение, Ние ще предоставим Вашите данни за експортиране или изтегляне, както е посочено в Документацията. След този 30-дневен период Ние няма да имаме задължение да поддържаме или предоставяме каквито и да било Ваши данни и, както е посочено в Документацията, след това ще изтрием или унищожим всички копия на Вашите данни в Нашите системи или по друг начин в Наше притежание или контрол, освен ако не е договорено друго в това споразумение или законово забранени.

 

12.6. Оцелели провизии

Разделите, озаглавени „Безплатни услуги и безплатен пробен период“, „Такси и плащане за закупени услуги“, „Права на собственост и лицензи“, „Поверителност и клиентски препоръки“, „Изявления, гаранции и отказ от отговорност“, „Взаимно обезщетение“, „Ограничение на Отговорност“, „Срок и прекратяване“, „Известия, приложимо право и юрисдикция“ и „Общи разпоредби“ остават в сила след всяко прекратяване или изтичане на това Споразумение.

13.1. Начин на предизвестие

Освен ако не е посочено друго в това Споразумение, всички уведомления, свързани с това Споразумение, ще бъдат в писмена форма и ще влязат в сила при (а) лично предаване, (б) петия работен ден след изпращане, или (в) с изключение на уведомленията за прекратяване или подлежащ на обезщетение иск („Правни бележки“), които ще бъдат ясно идентифицирани като правни бележки, в деня на изпращане по имейл. 

Известията, свързани с таксуването до Вас, ще бъдат адресирани до съответния контакт за таксуване, посочен от Вас. Всички други уведомления до Вас ще бъдат адресирани до съответното лице за контакт, посочено от Вас. Нашият имейл адрес за известия е team@equelsocial.com.

 

13.2. Съгласие с приложимото право и юрисдикция

Вие се съгласявате, че всички спорове между Вас и Нас се уреждат от законите на Финландия, независимо от стълкновение на правни разпоредби.

Всеки спор, противоречие или иск между Вас и Нас, произтичащи от или свързани с това Споразумение, или нарушението, прекратяването или валидността му, ще бъдат окончателно разрешени чрез арбитраж съгласно Арбитражните правила на Финландската търговска камара. Броят на арбитрите е един. Седалището на арбитража е Хелзинки, Финландия, а езикът на арбитража е фински или английски.

14.1. Цялостно споразумение

Това Споразумение е цялото споразумение между Вас и Нас по отношение на Вашето използване на Услуги и Съдържание. То замества всички предишни и текущи споразумения, предложения или писмени или устни изявления относно неговия предмет.

 

14.2. Изменения

Ние непрекъснато разработваме Приложението и начините, по които Услугите се предлагат чрез Приложението. В Нашата развойна дейност може да сметнем за необходимо или взаимноизгодно да променим правилата и условията на това Споразумение. В такъв случай ще Ви уведомим за измененията, ще публикуваме актуализирана версия на това Споразумение и ще Ви информираме за датата на влизане в сила на измененията. Ако не намирате измененията за приемливи, трябва да се свържете с нас и да ни информирате за вашите опасения в рамките на 7 работни дни, в който случай ние ще разгледаме вашето запитване добросъвестно и ще работим за намиране на разумно приемливо за вас решение.

В други отношения никакво изменение, изменение или отказ от която и да е разпоредба на това Споразумение няма да има сила, освен ако не е в писмена форма и е одобрено от страната, срещу която трябва да се предяви изменението, изменението или отказът.

 

14.3. Ред на предимство

В случай на конфликт или несъответствие между следните документи, редът на предимство е: (1) това Споразумение, (2) Документацията.

 

14.4. Възлагане

Нито една от страните не може да прехвърли което и да е от правата или задълженията си по настоящото, независимо дали по силата на закон или по друг начин, без предварителното писмено съгласие на другата страна (не трябва да бъде неоснователно отказано); при условие обаче, че всяка от страните може да прехвърли настоящото Споразумение в неговата цялост, без съгласието на другата страна, на своя Партньор или във връзка със сливане, придобиване, корпоративна реорганизация или продажба на всички или по същество всички негови активи.

 

14.5. Отказ

Никакво неуспех или забавяне от която и да е страна при упражняване на което и да е право по това Споразумение няма да представлява отказ от това право.

 

14.6. Разделимост

Ако която и да е разпоредба на това Споразумение бъде счетена от компетентен съд за противоречаща на закона, разпоредбата ще се счита за нищожна и невалидна, а останалите разпоредби на това Споразумение ще останат в сила.