Syarat Perkhidmatan

Aplikasi Equel kini dalam versi beta. Perkhidmatan kami berubah dengan pantas, dan Kami boleh menambah ciri baharu atau mengalih keluar ciri sedia ada tanpa tempoh notis.

Perjanjian ini mengawal pemerolehan dan penggunaan Perkhidmatan Kami dalam Aplikasi Kami. Sebagai tambahan kepada Perjanjian ini, apabila Anda menggunakan perkhidmatan media sosial yang berkaitan dengan Aplikasi Equel (termasuk LinkedIn, Mastodon atau Threads), Anda juga akan mempunyai perjanjian pengguna dengan mereka, dan terma dan syarat mereka terpakai kepada Anda.

Jika Anda mendaftar untuk Perkhidmatan Percuma atau Percubaan Percuma, syarat Perjanjian ini yang berkenaan juga akan mengawal Perkhidmatan Percuma atau Percubaan Percuma itu.

Jika Anda memasuki Perjanjian ini bagi pihak syarikat atau entiti undang-undang lain, Anda menyatakan bahawa Anda mempunyai kuasa untuk mengikat entiti tersebut dan Ahli Gabungannya kepada terma dan syarat Perjanjian ini, dalam hal ini terma “Anda” atau “ Anda” hendaklah merujuk kepada entiti tersebut dan semua Ahli Gabungannya. 

Jika Anda tidak mempunyai kuasa sedemikian atau bersetuju dengan terma dan syarat Perjanjian ini, Anda tidak boleh menerima Perjanjian ini dan tidak boleh menggunakan Aplikasi dan Perkhidmatan.

Dengan menerima Perjanjian ini, dengan mengklik kotak yang menunjukkan penerimaan Anda atau, untuk Perkhidmatan Percuma, dengan menggunakan perkhidmatan tersebut, Anda bersetuju menerima terma Perjanjian ini.

Perjanjian ini kali terakhir dikemas kini pada 17 Januari 2024. Perjanjian ini berkuat kuasa antara Anda dan Kami dari saat Anda menerima Perjanjian ini.

“Perjanjian” bermaksud Perjanjian Langganan Induk ini.

“Kami,” “Kami,” atau “Kami” bermaksud Equel Oy, sebuah syarikat yang ditubuhkan dan didaftarkan di Finland pada 27 September 2021, dengan nombor pendaftaran perniagaan 3237268-5.

“Anda” atau “Anda” bermaksud individu yang telah mencipta akaun pada Aplikasi Ekuel. Dalam kes individu menerima Perjanjian ini bagi pihak entiti undang-undang, entiti undang-undang yang anda terima Perjanjian ini dan Ahli Gabungannya.

“Pengguna” bermaksud individu yang telah mencipta akaun pada Aplikasi Ekuel. Dalam kes individu menerima Perjanjian ini bagi pihak entiti undang-undang, individu yang diberi kuasa oleh Anda untuk menggunakan Aplikasi dan Perkhidmatan Kami, yang untuknya Anda telah membeli langganan (atau dalam kes mana-mana Perkhidmatan yang disediakan oleh Kami tanpa caj , untuk siapa Perkhidmatan telah diperuntukkan), dan kepada siapa Anda (atau, apabila berkenaan, Kami) telah membekalkan pengenalan pengguna dan kata laluan. Pengguna mungkin termasuk, sebagai contoh, pekerja, pelatih dan perunding Anda yang bekerja untuk Anda.

“Ahli Gabungan” bermaksud mana-mana entiti yang secara langsung atau tidak langsung mengawal, dikawal oleh, atau berada di bawah kawalan bersama dengan entiti subjek. “Kawalan,” untuk tujuan takrif ini, bermaksud pemilikan atau kawalan langsung atau tidak langsung ke atas lebih daripada 50% kepentingan mengundi entiti subjek.

“Aplikasi” bermaksud aplikasi perisian Kami yang dijalankan pada penyemak imbas, desktop dan persekitaran mudah alih, yang melaksanakan fungsi khusus untuk Pengguna, yang melaluinya Perkhidmatan Kami disediakan di bawah jenama Equel.

“Perkhidmatan” bermaksud produk dan perkhidmatan dalam Aplikasi Kami yang Anda langgan atau diberikan kepada Anda secara percuma atau di bawah Percubaan Percuma.

“Perkhidmatan Beta” bermaksud Perkhidmatan atau kefungsian yang mungkin disediakan kepada Anda untuk mencuba tanpa caj tambahan, ditetapkan dengan jelas sebagai beta, perintis atau dengan perihalan yang serupa.

“Perkhidmatan Percuma” bermaksud Perkhidmatan yang Kami sediakan untuk Anda secara percuma. Perkhidmatan Percuma tidak termasuk Perkhidmatan yang ditawarkan sebagai Percubaan Percuma dan Perkhidmatan yang Dibeli.

“Perkhidmatan yang Dibeli” bermaksud Perkhidmatan yang Anda atau Ahli Gabungan Anda beli, dibezakan daripada Perkhidmatan Percuma atau yang disediakan berdasarkan Percubaan Percuma.

“Percubaan Percuma” bermaksud Perkhidmatan yang Dibeli yang Kami sediakan untuk Anda secara percuma untuk tempoh yang tetap.

“Kandungan” bermaksud bahan Kami disediakan sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan atau sebaliknya di Platform (cth, draf pos yang dijana).

“Dokumentasi” bermaksud panduan dan dasar penggunaan yang berkenaan, seperti yang dikemas kini dari semasa ke semasa, boleh diakses dalam Aplikasi.

“Bahan Pengguna” bermaksud dokumentasi dan bahan lain (seperti tetapi tidak terhad kepada foto dan video) yang dimuat naik ke Platform oleh Anda dan Pengguna Anda.

“Data Anda” bermaksud data dan maklumat elektronik yang diserahkan oleh atau untuk Anda kepada Aplikasi atau dijana semasa penggunaan Aplikasi dan Perkhidmatan oleh Anda, tidak termasuk Bahan Pengguna.

“Aplikasi Bukan Ekuel” bermaksud perisian, perkhidmatan, atau aplikasi lain yang diberikan kepada Anda oleh pihak ketiga melalui Perkhidmatan.

“Kod Hasad” bermaksud kod, fail, skrip, ejen atau program yang bertujuan untuk membahayakan, termasuk, contohnya, virus, cecacing dan kuda Trojan.

“Force Majeure” bermaksud keadaan di luar kawalan munasabah Kami, termasuk tanpa had tindakan kerajaan, kemalangan, kebakaran, wabak, pandemik, pertikaian buruh, peperangan, kegagalan kuasa atau telekomunikasi, kegagalan atau kelewatan penyedia perkhidmatan Internet, atau penafian serangan perkhidmatan.

2.1. Perkhidmatan Percuma

Kami mungkin menyediakan Perkhidmatan Percuma untuk Anda. Penggunaan Perkhidmatan Percuma Kami adalah tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian ini. Sekiranya berlaku konflik antara Seksyen 2.1 (Perkhidmatan Percuma) ini dan mana-mana bahagian lain Perjanjian ini, bahagian ini akan mengawal. Kemungkinan Perkhidmatan Percuma disediakan kepada Anda tanpa caj sehingga had tertentu yang ditakrifkan dalam Dokumentasi yang berkaitan.

Anda bersetuju bahawa Kami, mengikut budi bicara mutlak Kami dan atas sebarang sebab, boleh menamatkan akses Anda kepada Perkhidmatan Percuma. Anda bersetuju bahawa sebarang penamatan akses Anda kepada Perkhidmatan Percuma mungkin tanpa notis terlebih dahulu, dan Anda bersetuju bahawa Kami tidak akan bertanggungjawab kepada Anda atau mana-mana pihak ketiga untuk penamatan tersebut. 

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengeksport Data Anda daripada Perkhidmatan Percuma sebelum akses Anda kepada Perkhidmatan Percuma ditamatkan, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

WALAUPUN BAHAGIAN 9 (PERWAKILAN, WARANTI DAN PENAFIAN) DAN 10.1 (GANTUNG RUGI OLEH KAMI), PERKHIDMATAN PERCUMA DIBERIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" TANPA SEBARANG WARANTI DAN KAMI TIDAK AKAN MEMPUNYAI TANGGUNGJAWAB RUGI TERHADAP PERKHIDMATAN PERCUMA. TANPA MENGHADKAN PERKHIDMATAN DI ATAS, KAMI DAN AHLI sekutu KAMI SERTA PEMBERI LESEN DAN RAKAN RAKAN KAMI TIDAK MEWAKILI ATAU MENJAMIN KEPADA ANDA BAHAWA: (A) PENGGUNAAN ANDA TERHADAP PERKHIDMATAN PERCUMA AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA, (B) PENGGUNAAN PERKHIDMATAN PERCUMA ANDA AKAN TERUS, TEPAT MASA, SELAMAT ATAU BEBAS DARIPADA RALAT, DAN (C) DATA PENGGUNAAN YANG DISEDIAKAN MELALUI PERKHIDMATAN PERCUMA AKAN TEPAT. WALAUPUN APA-APA YANG BERTENTANGAN DALAM SEKSYEN 11 (HAD LIABILITI), ANDA AKAN BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA DI BAWAH PERJANJIAN INI KEPADA KAMI DAN AHLI sekutu KAMI ATAS SEBARANG KEROSAKAN YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN PERKHIDMATAN PERCUMA ANDA, SEBARANG PERJANJIAN ANDA DAN PERSETUJUAN INI. KEWAJIPAN INDEMNIFIKASI ANDA DI BAWAH INI.

 

2.2. Cubaan percuma

Jika Anda mendaftar dalam Permohonan untuk Percubaan Percuma, Kami akan menyediakan satu atau lebih Perkhidmatan kepada Anda secara percubaan secara percuma sehingga lebih awal (a) tamat tempoh Percubaan Percuma yang Anda mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan yang berkenaan. Perkhidmatan(-perkhidmatan), atau (b) tarikh mula mana-mana langganan Perkhidmatan Dibeli yang dipesan oleh Anda untuk Perkhidmatan tersebut, atau (c) penamatan oleh Kami mengikut budi bicara mutlak kami. Terma dan syarat percubaan tambahan mungkin muncul dengan pendaftaran Percubaan Percuma. Sebarang terma dan syarat tambahan dimasukkan ke dalam Perjanjian ini melalui rujukan dan mengikat di sisi undang-undang.

DATA ANDA YANG ANDA MASUKKAN KE DALAM PERMOHONAN DAN SEBARANG PENYESUAIAN YANG DIBUAT KEPADA PERKHIDMATAN OLEH ATAU UNTUK ANDA SEMASA PERCUBAAN PERCUMA ANDA AKAN HILANG KEKAL MELAINKAN ANDA MEMBELI LANGGANAN KEPADA PERKHIDMATAN YANG SAMA SEPERTI YANG DILINDUNGI OLEH PERCUBAAN, PERKHIDMATAN MENINGKATKAN, PERKHIDMATAN EXPORTED DATA TERSEBUT, SEBELUM TAMAT TEMPOH PERCUBAAN. ANDA TIDAK BOLEH MEMINDAHKAN DATA YANG DIMASUKKAN ATAU PENYESUAIAN YANG DIBUAT SEMASA PERCUBAAN PERCUMA KEPADA PERKHIDMATAN YANG AKAN MENJADI TURUN GRED DARIPADA YANG DILINDUNGI OLEH PERCUBAAN; OLEH ITU, JIKA ANDA MEMBELI PERKHIDMATAN YANG AKAN MENJADI TURUN GRED DARIPADA YANG DILINDUNGI OLEH PERCUBAAN, ANDA MESTI MENGEKSPORT DATA ANDA SEBELUM TAMAT TEMPOH PERCUBAAN ATAU DATA ANDA AKAN HILANG KEKAL.

WALAUPUN BAHAGIAN 9 (PERWAKILAN, WARANTI DAN PENAFIAN) DAN 10.1 (GANTUNG RUGI OLEH KAMI), SEMASA PERCUBAAN PERCUMA, PERKHIDMATAN DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" TANPA SEBARANG WARANTI DAN SAMA DENGAN TRANSAKSI ATAS PERCUBAAN PERCUMA TIDAK AKAN MEMPUNYAI PERUBAHAN RUGI. . TANPA MENGHADKAN PERKHIDMATAN DI ATAS, EQUEL DAN AHLINYA SERTA PEMEGANG LESENNYA TIDAK MEWAKILI ATAU MENJAMIN KEPADA ANDA BAHAWA: (A) PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ANDA DALAM TEMPOH PERCUBAAN PERCUMA AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA, (B) PENGGUNAAN PERKHIDMATAN PERCUMA ANDA TEMPOH PERCUBAAN AKAN TIDAK TERGANGGU, TEPAT MASA, SELAMAT ATAU BEBAS DARIPADA RALAT, DAN (C) DATA PENGGUNAAN YANG DISEDIAKAN DALAM TEMPOH PERCUBAAN PERCUMA AKAN TEPAT. WALAUPUN APA-APA YANG BERTENTANGAN DALAM SEKSYEN 11 (HAD LIABILITI), ANDA AKAN BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA DI BAWAH PERJANJIAN INI UNTUK EKUEL DAN AHLINYA UNTUK SEBARANG KEROSAKAN YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ANDA SEMASA MANA-MANA TEMPOH PERCUBAAN PERCUMA ANDA, PERJANJIAN DAN MANA-MANA TANGGUNGJAWAB INDEMNIFIKASI ANDA DI BAWAH INI.

3.1. Penyediaan Perkhidmatan yang Dibeli

Kami akan (a) menjadikan Perkhidmatan dan Kandungan tersedia kepada Anda mengikut Perjanjian ini, (b) menyediakan sokongan standard dan sokongan komuniti yang terpakai untuk Perkhidmatan yang Dibeli kepada Anda tanpa caj tambahan, (c) menggunakan usaha yang berpatutan secara komersial untuk membuat dalam talian Perkhidmatan yang Dibeli tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, kecuali untuk (i) masa henti yang dirancang (yang mana Kami akan memberikan notis elektronik awal), dan (ii) sebarang ketidaktersediaan yang disebabkan oleh Force Majeure.

 

3.2. Perkhidmatan Beta

Kami mungkin menyediakan Perkhidmatan Beta kepada Anda tanpa sebarang bayaran. Perkhidmatan Beta mungkin tertakluk pada syarat tambahan. Kami boleh menghentikan Perkhidmatan Beta pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak Kami dan memutuskan untuk tidak menyediakannya secara umum. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang bahaya atau kerosakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perkhidmatan Beta.

Penggunaan Perkhidmatan Beta anda adalah secara sukarela. Perkhidmatan Beta bertujuan untuk tujuan penilaian, bukan penggunaan pengeluaran dan mungkin tidak disokong. Perkhidmatan Beta tidak dianggap sebagai "Perkhidmatan" di bawah Perjanjian ini. Walau bagaimanapun, semua sekatan, tempahan hak Kami, dan kewajipan Anda mengenai Perkhidmatan hendaklah terpakai sama rata kepada kemungkinan penggunaan Perkhidmatan Beta oleh Anda.

Melainkan dinyatakan sebaliknya, mana-mana tempoh percubaan Perkhidmatan Beta akan tamat pada lebih awal daripada tarikh tamat tempoh percubaan yang ditetapkan atau tarikh versi Perkhidmatan Beta tersedia secara umum tanpa penetapan Perkhidmatan Beta yang berkenaan.

 

3.3. Perlindungan Data Anda

Kami akan mengekalkan perlindungan pentadbiran, teknikal dan fizikal untuk perlindungan keselamatan, kerahsiaan dan integriti Data Anda, seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi Kami. Perlindungan tersebut akan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, langkah-langkah untuk menghalang akses, penggunaan, atau pendedahan Data Anda oleh kakitangan Kami kecuali (a) untuk menyediakan Perkhidmatan yang Dibeli dan mencegah atau menangani perkhidmatan atau masalah teknikal, (b) seperti yang terpaksa mengikut undang-undang mengikut Seksyen 8.2 (Pendedahan Terpaksa) di bawah, atau (c) sebagaimana yang Anda benarkan dengan nyata.

Setakat yang Kami memproses Data Peribadi (seperti yang ditakrifkan dalam Dasar Privasi Kami), bagi pihak Anda, dalam penyediaan Perkhidmatan, syarat tambahan pemprosesan data di https://equelsocial.com/dpa-data-processing- perjanjian (“DPA”), yang dengan ini digabungkan melalui rujukan, hendaklah terpakai dan pihak-pihak bersetuju untuk mematuhi terma tersebut.

 

3.4. Kakitangan kami

Kami akan bertanggungjawab ke atas prestasi kakitangan Kami dan pematuhan mereka terhadap kewajipan Kami di bawah Perjanjian ini, kecuali sebagaimana dinyatakan sebaliknya dalam Perjanjian ini.

4.1. Had penggunaan

Perkhidmatan dan Kandungan mungkin tertakluk kepada had dan sekatan penggunaan. Melainkan dinyatakan sebaliknya, Anda tidak boleh berkongsi kata laluan anda dengan orang lain.

Jika Anda melebihi had penggunaan kontrak yang mungkin dinyatakan dalam Perkhidmatan Anda, Kami mungkin bekerjasama dengan Anda untuk cuba mengurangkan penggunaan Anda supaya ia mematuhi had tersebut. Jika, tanpa mengira usaha Kami, Anda tidak dapat atau tidak mahu mematuhi had penggunaan kontrak, Anda akan melaksanakan pesanan untuk kuantiti tambahan Perkhidmatan atau Kandungan yang berkenaan dengan segera atas permintaan Kami dan membayar sebarang invois untuk penggunaan berlebihan mengikut Seksyen 6.2 (Invois dan pembayaran).

 

4.2. Tanggungjawab anda

Anda akan

 1. a) bertanggungjawab atas pematuhan Anda dan Pengguna Anda dengan Perjanjian dan Dokumentasi ini,
 2. b) menyediakan untuk akaun Anda nama yang sama yang Anda gunakan dalam kehidupan seharian, serta maklumat yang tepat tentang diri anda,
 3. c) cipta hanya satu akaun peribadi, Anda sendiri,
 4. d) bertanggungjawab ke atas ketepatan, kualiti dan kesahihan Data Anda dan Bahan Anda, cara Anda memperoleh Data Anda dan penggunaan Data Anda dan Bahan Anda dengan Perkhidmatan kami,
 5. e) menggunakan usaha yang munasabah secara komersil untuk menghalang akses tanpa kebenaran atau penggunaan Perkhidmatan dan Kandungan dan memaklumkan Kami dengan segera tentang sebarang akses atau penggunaan yang tidak dibenarkan itu,
 6. f) menggunakan Perkhidmatan dan Kandungan hanya mengikut Perjanjian ini, Dokumentasi, Peraturan Komuniti, dan undang-undang yang berkenaan, peraturan kerajaan serta keselamatan data entiti Anda dan dasar lain yang mungkin, dan
 7. g) mematuhi terma dan syarat tambahan platform media sosial.

 

4.3. Sekatan pengguna

Anda tidak akan

 1. a) menjadikan mana-mana Perkhidmatan atau Kandungan tersedia kepada sesiapa selain Pengguna, atau menggunakan mana-mana Perkhidmatan atau Kandungan untuk manfaat, sesiapa sahaja selain Anda, melainkan dinyatakan sebaliknya secara nyata dalam Pesanan atau Dokumentasi,
 2. b) menjual, menjual semula, melesenkan, mensublesenkan, mengedar, menyediakan, menyewa atau memajak mana-mana Perkhidmatan atau Kandungan,
 3. c) membenarkan akses langsung atau tidak langsung kepada atau penggunaan mana-mana Perkhidmatan atau Kandungan dengan cara yang memintas had penggunaan kontrak, atau mengakses atau menggunakan mana-mana harta intelek Kami kecuali seperti yang dibenarkan di bawah Perjanjian ini atau Dokumentasi,
 4. d) menghantar spam dalam bentuk e-mel pukal (Anda mesti boleh menunjukkan borang ikut serta atau menunjukkan bukti persetujuan lain untuk sebarang e-mel komersial atau pemasaran yang anda hantar, jika diperlukan oleh perundangan yang berkenaan),
 5. e) mengganggu atau mengganggu integriti atau prestasi mana-mana Perkhidmatan atau data pihak ketiga yang terkandung di dalamnya,
 6. f) menggunakan Perkhidmatan untuk menyimpan atau menghantar bahan yang melanggar, memfitnah, atau sebaliknya menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang, atau untuk menyimpan atau menghantar bahan yang melanggar hak privasi pihak ketiga,
 7. g) menggunakan Perkhidmatan untuk menyimpan atau menghantar Kod Hasad,
 8. h) cuba mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada mana-mana Perkhidmatan atau Kandungan,
 9. i) mengubah suai, menyalin atau mencipta karya terbitan berdasarkan Perkhidmatan atau mana-mana bahagian, ciri, fungsi atau antara muka penggunanya,
 10. j) menyalin Kandungan kecuali seperti yang dibenarkan di sini atau dalam Dokumentasi,
 11. k) bingkai atau cermin mana-mana bahagian mana-mana Perkhidmatan atau Kandungan, atau
 12. l) menyahhimpun, menterbalikkan kejuruteraan, atau menyahhimpun Perkhidmatan atau Kandungan, atau mengaksesnya untuk (1) membina produk atau perkhidmatan yang kompetitif, (2) membina produk atau perkhidmatan menggunakan idea, ciri, fungsi atau grafik Perkhidmatan yang serupa, ( 3) menyalin sebarang idea, ciri, fungsi atau grafik Perkhidmatan atau (4) tentukan sama ada Perkhidmatan berada dalam skop mana-mana paten.
 13. m) buat akaun jika anda berumur di bawah 13 tahun,
 14. n) cipta akaun baharu tanpa kelulusan bertulis kami jika akaun anda sebelum ini telah dialih keluar daripada Permohonan untuk pelanggaran Perjanjian ini.
 15. o) menyalahgunakan mana-mana saluran pelaporan, pembenderaan, pertikaian atau rayuan, seperti dengan membuat laporan atau rayuan yang menipu, pendua atau tidak berasas.

Sebarang penggunaan Perkhidmatan yang melanggar Perjanjian atau Dokumentasi ini oleh Anda atau Pengguna yang, dalam pertimbangan Kami, mengancam keselamatan, integriti, atau ketersediaan Perkhidmatan boleh mengakibatkan Kami menggantung Perkhidmatan serta-merta. Kami akan, walau bagaimanapun, menggunakan usaha yang munasabah secara komersial di bawah keadaan untuk memberi Anda notis dan peluang untuk membetulkan pelanggaran atau ancaman tersebut sebelum penggantungan tersebut.

 

4.4. Pembuangan Kandungan

 Jika Kami dikehendaki oleh pemberi lesen atau pihak ketiga yang lain untuk mengalih keluar Kandungan atau menerima maklumat yang Kandungan yang diberikan kepada Anda mungkin melanggar undang-undang yang terpakai atau hak pihak ketiga, Kami mungkin mengalih keluar Kandungan tersebut daripada akaun Anda.

Jika Pengguna Aplikasi Ekuel lain melaporkan Kandungan Anda untuk pelanggaran, ucapan benci atau kelucahan, Kami akan menyemak Kandungan dan boleh mengalih keluarnya mengikut budi bicara kami sendiri. Jika Pengguna lain berulang kali melaporkan Kandungan Anda, kami mungkin menggantung atau menamatkan Akaun anda.

 

4.5. Syarat khas untuk pemesejan di dalam Perkhidmatan

Kami menawarkan kepada Pengguna kemungkinan untuk menghantar mesej antara satu sama lain di dalam Aplikasi sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan Kami (termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, gambar, video dan mesej suara). Sebagai tambahan kepada syarat Perjanjian di sini, syarat khusus tambahan dikenakan apabila Pengguna mula menggunakan Perkhidmatan pemesejan.

Perkhidmatan Pemesejan termasuk kemungkinan pemesejan satu dengan satu, mencipta kumpulan dan pemesejan antara beberapa Pengguna secara serentak dalam kumpulan tersebut. Sekatan Pengguna Umum dalam bahagian 4.3 juga digunakan untuk membuat dan menghantar mesej kepada pengguna lain.

Pencipta kumpulan pemesejan dan pentadbir lain yang dilantik mempunyai hak untuk memadamkan mesej dalam kumpulan itu. Kami tidak bertanggungjawab untuk menyimpan salinan mesej yang dipadam sedemikian. Tambahan pula, mana-mana Pengguna yang mempunyai hak pentadbir boleh memutuskan Pengguna lain yang akan diluluskan untuk menyertai kumpulan. Pentadbir juga boleh mengalih keluar Pengguna lain daripada kumpulan tersebut. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang tindakan Pengguna dengan hak Pentadbir atau Pengguna lain yang menggunakan Perkhidmatan pemesejan.

Kami bekerja keras untuk menyediakan Perkhidmatan pemesejan yang terbaik. Walau bagaimanapun, Kami tidak dapat menjamin mana-mana tahap minimum kualiti Perkhidmatan dan tidak memberi jaminan bahawa Perkhidmatan pemesejan Kami akan sentiasa berfungsi tanpa ralat, gangguan atau kelewatan.

Kami mengendalikan sistem untuk sentiasa meningkatkan keupayaan Kami untuk mengesan ancaman, insiden atau kelemahan yang boleh membahayakan kebolehgunaan dan keselamatan Perkhidmatan Kami. Jika Kami mengetahui tentang aktiviti sedemikian, Kami akan mengambil tindakan yang sewajarnya, seperti mengalih keluar aktiviti itu atau menghubungi pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang berkenaan.

Kami mungkin mengubah suai, menggantung, atau menamatkan akses Anda kepada atau menggunakan Perkhidmatan pemesejan Kami atas sebab yang diterangkan dalam Perjanjian ini.

5.1. Aplikasi Bukan Ekuel dan Data Anda

Jika Anda memilih untuk menggunakan Aplikasi Bukan Ekuel dengan Aplikasi dan Perkhidmatan Kami, Anda membenarkan Kami membenarkan Aplikasi Bukan Ekuel dan pembekalnya mengakses Data Anda dan Bahan Anda seperti yang diperlukan untuk interoperasi Aplikasi Bukan Ekuel itu dengan Perkhidmatan . Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang pendedahan, pengubahsuaian atau pemadaman Data Anda atau Bahan Anda yang terhasil daripada akses oleh Aplikasi Bukan Ekuel tersebut atau pembekalnya.

 

5.2. Saling kendali dengan Aplikasi Bukan Ekuel

Perkhidmatan mungkin mengandungi ciri-ciri yang direka bentuk untuk saling beroperasi dengan Aplikasi Bukan Ekuel. Untuk menggunakan ciri sedemikian, Anda mungkin dikehendaki mendapatkan akses kepada Aplikasi Bukan Ekuel tersebut daripada pembekal mereka dan mungkin dikehendaki memberikan Kami akses kepada akaun(-akaun) Anda pada Aplikasi Bukan Ekuel tersebut. 

Kami tidak dapat menjamin ketersediaan berterusan ciri Perkhidmatan tersebut. Kami mungkin berhenti memberikan mereka tanpa melayakkan Anda menerima sebarang bayaran balik atau pampasan lain jika, sebagai contoh, dan tanpa had, penyedia Aplikasi Bukan Ekuel berhenti menyediakan Aplikasi Bukan Ekuel untuk saling beroperasi dengan ciri Perkhidmatan yang sepadan dalam cara yang diterima oleh Kami.

6.1. Yuran

Anda akan membayar semua yuran yang dinyatakan dalam langganan Perkhidmatan. Kecuali dinyatakan sebaliknya di sini, (i) yuran adalah berdasarkan Perkhidmatan dan Kandungan yang dibeli dan bukan penggunaan sebenar, (ii) kewajipan pembayaran tidak boleh dibatalkan, dan yuran yang dibayar tidak boleh dikembalikan, dan (iii) Tahap Perkhidmatan yang dipilih tidak boleh dikurangkan sepanjang tempoh langganan yang berkaitan.

 

6.2. Invois dan pembayaran

Anda akan memberikan Kami maklumat kad kredit yang sah dan dikemas kini atau dengan pesanan pembelian yang sah atau dokumen alternatif yang munasabah diterima oleh Kami. Jika Anda memberikan maklumat kad kredit kepada Kami, Anda memberi kuasa kepada Kami untuk mengenakan caj pada kad kredit tersebut untuk semua Perkhidmatan yang Dibeli. Caj sedemikian hendaklah dibuat lebih awal, sama ada setiap bulan atau mengikut mana-mana kekerapan pengebilan berbeza yang dipilih.

Jika dinyatakan dalam langganan bahawa pembayaran akan dibuat dengan kaedah selain daripada kad kredit, Kami atau rakan kongsi pemprosesan pembayaran kami akan mengenakan caj kepada Anda terlebih dahulu. Anda bertanggungjawab untuk memberikan maklumat pengebilan dan hubungan yang lengkap dan tepat kepada Kami dan memberitahu Kami tentang sebarang perubahan kepada maklumat tersebut.

 

6.3. Caj tertunggak

Jika mana-mana jumlah invois tidak diterima oleh Kami pada tarikh tamat tempoh, maka tanpa mengehadkan hak atau remedi Kami, (a) caj tersebut mungkin mengakru faedah lewat pada kadar 10 % daripada baki tertunggak sebulan, atau kadar maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, yang mana lebih tinggi, dan/atau (b) Kami mungkin menetapkan langganan masa hadapan dan pembaharuannya pada terma pembayaran yang lebih pendek daripada yang dinyatakan dalam Seksyen 6.2 (Penginvoisan dan pembayaran).

 

6.4. Penggantungan Perkhidmatan dan pecutan

Jika sebarang jumlah terhutang oleh Anda di bawah ini atau mana-mana perjanjian lain untuk Perkhidmatan adalah 14 hari atau lebih tertunggak (atau 7 hari atau lebih tertunggak dalam kes jumlah yang Anda telah membenarkan Kami untuk mengenakan caj kepada kad kredit Anda), Kami boleh, tanpa mengehadkan Hak dan remedi kami yang lain, mempercepatkan obligasi yuran Anda yang belum dibayar di bawah perjanjian sedemikian supaya semua obligasi tersebut menjadi perlu dibayar serta-merta, dan menggantung Perkhidmatan Kami kepada Anda sehingga jumlah tersebut dibayar sepenuhnya. Selain daripada pelanggan yang membayar melalui kad kredit atau debit langsung yang pembayarannya telah ditolak, Kami akan memberi Anda notis awal sekurang-kurangnya 10 hari bahawa akaun Anda telah tertunggak, mengikut Seksyen 13.1 (Cara memberi notis) untuk notis pengebilan, sebelum menggantung Perkhidmatan kepada Anda.

 

6.5. Pertikaian pembayaran

Kami tidak akan melaksanakan hak Kami di bawah Seksyen 6.3 (Caj tertunggak) atau 6.4 (Penggantungan Perkhidmatan dan pecutan) di atas jika Anda mempertikaikan caj yang dikenakan secara munasabah dan dengan suci hati dan bekerjasama dengan gigih untuk menyelesaikan pertikaian itu.

 

6.6. Cukai

Cukai, levi, duti atau penilaian kerajaan yang serupa dalam apa jua bentuk, termasuk, contohnya, nilai tambah, jualan, penggunaan atau cukai pegangan, boleh dinilai oleh mana-mana bidang kuasa sekalipun (secara kolektif, “Cukai”) akan ditambahkan pada yuran yang dikenakan. Anda bertanggungjawab untuk membayar semua Cukai yang berkaitan dengan pembelian Anda di bawah ini.

Jika Kami mempunyai kewajipan undang-undang untuk membayar atau memungut Cukai yang Anda bertanggungjawab di bawah Seksyen 6.6 ini, Kami akan menginvois Anda dan Anda akan membayar jumlah itu melainkan Anda memberikan Kami sijil pengecualian cukai yang sah yang dibenarkan oleh pihak berkuasa cukai yang berkenaan.

Untuk kejelasan, Kami bertanggungjawab sepenuhnya untuk cukai yang dinilai terhadap Kami berdasarkan pendapatan, harta dan pekerja Kami.

7.1. Tempahan hak

Tertakluk kepada hak terhad yang diberikan secara nyata di bawah ini, Kami dan Ahli Gabungan Kami, rakan kongsi Kami, dan pemberi lesen lain merizabkan semua hak, hak milik dan kepentingan Kami/mereka dalam dan kepada Perkhidmatan dan Kandungan, termasuk semua hak harta intelek Kami/mereka yang berkaitan . Tiada hak diberikan kepada Anda di bawah ini selain daripada yang dinyatakan dengan jelas di sini.

 

7.2. Akses kepada dan penggunaan Kandungan

Anda mempunyai hak untuk mengakses dan menggunakan Kandungan yang berkenaan tertakluk kepada syarat Perjanjian ini dan Dokumentasi.

 

7.3. Lesen untuk menggunakan Data Anda dan Bahan Anda

Anda memberikan Kami, Ahli Gabungan Kami, dan rakan kongsi serta kontraktor yang berkenaan, lesen berjangka terhad di seluruh dunia untuk menyimpan, menyalin, memaparkan, memproses dan menggunakan mana-mana Data dan Bahan Pengguna Anda, setiap satu semunasabahnya perlu untuk Kami sediakan, dan memastikan yang betul operasi, Aplikasi dan Perkhidmatan kami serta sistem yang berkaitan berikutan Perjanjian ini. Tertakluk kepada lesen terhad yang diberikan di sini, Kami tidak memperoleh hak, hak milik atau kepentingan daripada Anda atau pemberi lesen Anda di bawah Perjanjian ini dalam atau kepada mana-mana Data atau Bahan Pengguna Anda.

Di samping itu, semasa Perjanjian ini, Kami mungkin menggunakan Data dan Bahan Pengguna Anda untuk mencipta nilai tambah untuk Anda dalam bentuk analisis data, pengesyoran dan ramalan dan untuk pembangunan selanjutnya Perkhidmatan kami.

Data Anda mencipta kesan kekal pada algoritma pembelajaran mesin Kami. Kami terus menggunakan data terbitan yang dijana daripada Data Anda selepas tempoh Perjanjian ini.

 

7.4. Lesen untuk menggunakan maklum balas

Anda memberikan kepada Kami dan Ahli Gabungan Kami lesen di seluruh dunia, kekal, tidak boleh ditarik balik, bebas royalti untuk menggunakan dan memasukkan ke dalam Perkhidmatan Kami dan Ahli Gabungan Kami sebarang cadangan, permintaan penambahbaikan, pengesyoran, pembetulan atau maklum balas lain yang diberikan oleh Anda atau Pengguna berkaitan dengan pengendalian Perkhidmatan Kami atau Ahli Gabungan Kami.

8.1. Definisi Maklumat Sulit

“Maklumat Sulit” bermaksud semua maklumat yang didedahkan oleh sesuatu pihak (“Pihak Pendedahan”) kepada pihak yang satu lagi (“Pihak Penerima”), sama ada secara lisan atau bertulis, yang ditetapkan sebagai sulit atau yang secara munasabah harus difahami sebagai sulit memandangkan sifat maklumat dan keadaan pendedahan. Maklumat Sulit Anda termasuk Data dan Bahan Pengguna Anda; Maklumat Sulit kami termasuk Aplikasi, Perkhidmatan dan Kandungan; dan Maklumat Sulit bagi setiap pihak termasuk rancangan perniagaan dan pemasaran, teknologi dan maklumat teknikal, rancangan dan reka bentuk produk, dan proses perniagaan yang didedahkan oleh pihak tersebut.

Walau bagaimanapun, Maklumat Sulit tidak termasuk apa-apa maklumat yang (i) sedang atau diketahui umum kepada orang ramai tanpa melanggar sebarang kewajipan yang terhutang kepada Pihak Yang Mendedahkan, (ii) telah diketahui oleh Pihak Penerima sebelum pendedahannya oleh Pihak Yang Mendedahkan tanpa pelanggaran mana-mana obligasi yang terhutang kepada Pihak yang Mendedahkan, (iii) diterima daripada pihak ketiga tanpa melanggar sebarang obligasi yang terhutang kepada Pihak yang Mendedahkan, atau (iv) telah dibangunkan secara bebas oleh Pihak Penerima.

Pihak Penerima akan menggunakan tahap penjagaan yang sama yang digunakannya untuk melindungi kerahsiaan Maklumat Sulitnya sendiri seumpamanya (tetapi tidak kurang daripada penjagaan yang munasabah) untuk (i) tidak menggunakan sebarang Maklumat Sulit Pihak Yang Mendedahkan untuk sebarang tujuan di luar skop Perjanjian ini dan (ii) kecuali yang dibenarkan sebaliknya oleh Pihak Pendedahan secara bertulis, hadkan akses kepada Maklumat Sulit Pihak Pendedahan kepada pekerja, rakan kongsi dan kontraktor lain dan Ahli Gabungannya yang memerlukan akses itu untuk tujuan yang konsisten. dengan Perjanjian ini dan yang telah menandatangani perjanjian kerahsiaan dengan Kami dan Pihak Penerima yang mengandungi perlindungan yang tidak kurang melindungi Maklumat Sulit daripada yang terkandung di sini.

Mana-mana pihak tidak akan mendedahkan terma sebarang perjanjian khusus pelanggan tambahan kepada mana-mana pihak ketiga selain daripada Ahli Gabungan, subkontraktor, penasihat undang-undang dan akauntannya tanpa kebenaran bertulis pihak lain terlebih dahulu, dengan syarat pihak yang membuat apa-apa pendedahan sedemikian kepada Ahli Gabungannya, subkontraktor, penasihat undang-undang atau akauntan akan tetap bertanggungjawab ke atas pematuhan Ahli Gabungan, subkontraktor, penasihat undang-undang atau akauntan tersebut terhadap bahagian "Kerahsiaan" ini.

 

8.2. Pendedahan paksa

Pihak Penerima boleh mendedahkan Maklumat Sulit Pihak Yang Mendedahkan setakat yang diwajibkan oleh undang-undang untuk berbuat demikian, dengan syarat Pihak Penerima memberi Pihak Pendedahan notis awal mengenai pendedahan terpaksa (setakat yang dibenarkan oleh undang-undang) dan bantuan yang munasabah, di Pihak Yang Mendedahkan kos, jika Pihak Pendedahan ingin mempertandingkan pendedahan tersebut.

Jika Pihak Penerima dipaksa oleh undang-undang untuk mendedahkan Maklumat Sulit Pihak yang Mendedahkan sebagai sebahagian daripada prosiding sivil yang mana Pihak yang Mendedahkan adalah sebuah pihak, dan Pihak yang Mendedahkan tidak bertanding dengan pendedahan itu, Pihak yang Mendedahkan akan membayar balik Pihak Penerima untuk kos yang berpatutan untuk menyusun dan menyediakan akses selamat kepada Maklumat Sulit tersebut.

 

8.3. Rujukan dan testimoni pelanggan

Tanpa mengira kewajipan kerahsiaan yang dinyatakan di atas, Kami mungkin menggunakan Anda sebagai rujukan pelanggan awam Kami dalam pemasaran dan komunikasi Kami apabila Anda telah menggunakan mana-mana Perkhidmatan Percuma atau Perkhidmatan yang Dibeli. Rujukan pelanggan mungkin mendedahkan bahawa Anda adalah atau telah menjadi pelanggan berdaftar Aplikasi dan Perkhidmatan. Kami mungkin menghubungi Anda untuk bersetuju dengan testimoni pelanggan yang lebih terperinci.

9.1. Perwakilan

Setiap pihak menyatakan bahawa ia telah menandatangani Perjanjian ini secara sah dan mempunyai kuasa undang-undang untuk berbuat demikian.

 

9.2. Waranti kami

Kami menjamin bahawa semasa tempoh langganan yang berkenaan (a) Perjanjian ini, Dokumentasi akan menerangkan dengan tepat perlindungan pentadbiran, fizikal dan teknikal yang terpakai untuk perlindungan keselamatan, kerahsiaan dan integriti Data Anda, (b) Kami tidak akan mengurangkan secara material keselamatan keseluruhan Perkhidmatan, (c) Perkhidmatan akan melaksanakan secara material mengikut Dokumentasi yang berkenaan, dan (d) tertakluk kepada bahagian "Integrasi dengan Aplikasi Bukan Ekuel" di atas, Kami tidak akan mengurangkan kefungsian keseluruhan Aplikasi secara material. .

Untuk sebarang pelanggaran waranti di atas, remedi eksklusif Anda adalah yang diterangkan dalam bahagian "Penamatan" dan "Bayaran balik atau pembayaran semasa penamatan" di bawah.

 

9.3. Penafian

KECUALI SEPERTI YANG DIBERIKAN DENGAN NYATA DI SINI, MANA-MANA PIHAK TIDAK MEMBUAT SEBARANG JENIS JAMINAN, SAMA ADA TERSURAT, TERSIRAT, BERKANUN ATAU LAINNYA, DAN SETIAP PIHAK SECARA KHUSUS MENAFIKAN SEMUA WARANTI TERSIRAT, TERMASUK MANA-MANA WARANTI TERSIRAT, TERTERA. ATAU TANPA PELANGGARAN, SEJAUH MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN. KANDUNGAN DAN PERKHIDMATAN BETA DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA," EKSKLUSIF DARIPADA SEBARANG WARANTI. SETIAP PIHAK MENAFIKAN SEMUA TANGGUNGJAWAB TANGGUNGJAWAB DAN INDEMNIFIKASI ATAS SEBARANG KEMUDAHAN ATAU KEROSAKAN YANG DISEBABKAN OLEH MANA-MANA PENYEDIA HOS PIHAK KETIGA.

10.1. Ganti Rugi oleh Kami

Kami akan mempertahankan Anda daripada sebarang tuntutan, tuntutan, saman, atau prosiding yang dibuat atau dibawa terhadap Anda oleh pihak ketiga yang mendakwa bahawa Permohonan Kami melanggar atau menyalahgunakan hak harta intelek pihak ketiga tersebut ("Tuntutan Terhadap Anda"), dan akan menanggung rugi Anda daripada sebarang ganti rugi, yuran peguam dan kos akhirnya diberikan terhadap Anda sebagai akibat daripada, atau untuk jumlah yang dibayar oleh Anda di bawah penyelesaian yang diluluskan oleh Kami secara bertulis mengenai, Tuntutan Terhadap Anda, dengan syarat Anda

a) segera berikan Kami notis bertulis mengenai Tuntutan Terhadap Anda,

b) memberi Kami kawalan tunggal ke atas pembelaan dan penyelesaian Tuntutan Terhadap Anda (kecuali Kami tidak boleh menyelesaikan sebarang Tuntutan Terhadap Anda melainkan ia membebaskan Anda dari semua liabiliti tanpa syarat), dan

c) berikan Kami semua bantuan yang munasabah, atas perbelanjaan Kami.

Jika Kami menerima maklumat tentang pelanggaran atau tuntutan penyelewengan yang berkaitan dengan Permohonan Kami, Kami mungkin mengikut budi bicara Kami

a) mengubah suai Aplikasi dengan kos Kami sendiri supaya ia tidak lagi didakwa melanggar atau menyalahgunakan, tanpa melanggar jaminan Kami di bawah "Waranti Kami" di atas, atau

b) sebaliknya membolehkan penggunaan berterusan Perkhidmatan oleh Anda.

Kewajipan pembelaan dan ganti rugi di atas tidak terpakai jika

a) dakwaan itu tidak menyatakan dengan spesifik bahawa Permohonan kami adalah asas Tuntutan Terhadap Anda;

b) Tuntutan Terhadap Anda timbul daripada penggunaan atau Aplikasi kami atau gabungan Perkhidmatan kami atau mana-mana bahagiannya dengan perisian, perkakasan, data, atau proses yang tidak disediakan oleh Kami, jika Aplikasi Kami atau penggunaannya tidak akan melanggar tanpa gabungan tersebut; atau

c) Tuntutan Terhadap Anda timbul daripada Bahan Pengguna, Data Anda, Aplikasi Bukan Ekuel atau penggunaan Aplikasi atau Perkhidmatan oleh Anda yang melanggar Perjanjian ini atau Dokumentasi.

 

10.2. Ganti rugi oleh Anda

Anda akan mempertahankan Kami dan Ahli Gabungan Kami terhadap sebarang tuntutan, tuntutan, saman atau prosiding yang dibuat atau dibawa terhadap Kami oleh pihak ketiga yang mendakwa bahawa

a) mana-mana Data Anda atau penggunaan Data Anda dengan Perkhidmatan kami,

b) mana-mana Bahan Pengguna atau penggunaan Bahan Pengguna oleh Anda dengan Perkhidmatan kami,

c) Aplikasi Bukan Ekuel yang disediakan oleh Anda, atau

d) gabungan Aplikasi Bukan Ekuel yang disediakan oleh Anda dan digunakan dengan Aplikasi Kami,

melanggar atau menyalahgunakan hak harta intelek pihak ketiga tersebut, atau timbul daripada penggunaan Aplikasi atau Kandungan Anda dengan cara yang menyalahi undang-undang atau melanggar Perjanjian atau Dokumentasi (setiap satu “Tuntutan Terhadap Kami”), dan Anda akan menanggung rugi Kami daripada sebarang ganti rugi, yuran peguam dan kos akhirnya diberikan terhadap Kami akibat daripada, atau untuk sebarang jumlah yang dibayar oleh Kami di bawah penyelesaian yang diluluskan oleh Anda secara bertulis mengenai, Tuntutan Terhadap Kami, dengan syarat Kami

a) segera memberi Anda notis bertulis mengenai Tuntutan Terhadap Kami,

b) memberi Anda kawalan tunggal terhadap pembelaan dan penyelesaian Tuntutan Terhadap Kami (kecuali Anda tidak boleh menyelesaikan sebarang Tuntutan Terhadap Kami melainkan ia membebaskan Kami daripada semua liabiliti tanpa syarat), dan

c) memberi Anda semua bantuan yang munasabah, atas perbelanjaan Anda.

 

10.3. Ubat eksklusif

Seksyen 10 ini menyatakan liabiliti tunggal pihak yang menanggung rugi terhadap, dan remedi eksklusif pihak yang menanggung rugi terhadap, pihak yang satu lagi untuk sebarang jenis tuntutan yang diterangkan dalam Seksyen 10 ini.

Untuk menjadi sah dan boleh dikuatkuasakan, semua tuntutan ganti rugi terhadap Kami mesti dibuat dalam tempoh satu bulan dari tarikh kerosakan itu atau sepatutnya telah disedari oleh Anda secara munasabah dan, dalam semua keadaan, selewat-lewatnya dalam tempoh 3 bulan dari kejadian yang merosakkan.

SAMA ADA PIHAK ATAU AFILIASINYA TIDAK AKAN MEMPUNYAI SEBARANG LIABILITI YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN INI BAGI SEBARANG KEHILANGAN, HASIL, MUHIBAH ATAU TIDAK LANGSUNG, KHAS, SAMPINGAN, SAMBUTAN, PERLINDUNGAN, PERNIAGAAN ANTARA UNIT, DALAMAN ADALAH DALAM KONTRAK ATAU TORT DAN TANPA MENGIRA TEORI LIABILITI, WALAUPUN SESUATU PIHAK ATAU AFILIASINYA TELAH DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT ATAU SEKIRANYA PEMULIHAN PIHAK ATAU AFILIASINYA, SEBALIKNYA GAGAL TERHADAP KEMUNGKINANNYA. PENAFIAN DI ATAS TIDAK AKAN TERPAKAI SEJAUH YANG DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG.

TANGGUNGJAWAB AGREGAT KAMI TIDAK BOLEH, BERSAMA-SAMA DENGAN SEMUA AFILIASI KAMI YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN INI, MELEBIHI JUMLAH JUMLAH YANG DIBAYAR OLEH ANDA DAN AHLI sekutu ANDA DI BAWAH INI UNTUK PERKHIDMATAN YANG MEMBERI KEMUNCULAN KEPADA PERJANJIAN INI. DARIPADANYA LIABILITI TIMBUL. HAD DI ATAS AKAN DIGUNAKAN SAMA ADA TINDAKAN ADALAH DALAM KONTRAK ATAU TORT DAN TANPA MENGIRA TEORI LIABILITI, TETAPI TIDAK AKAN MENGHADKAN KEWAJIPAN PEMBAYARAN ANDA DAN AHLI sekutu DI BAWAH BAHAGIAN “YURAN DAN PEMBAYARAN” DI ATAS.

KAMI TIDAK AKAN MEMPUNYAI SEBARANG LIABILITI YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN INI ATAS SEBARANG KEROSAKAN YANG DISEBABKAN OLEH KANDUNGAN, PRESTASI DAN PENGHANTARAN RAKAN NIAGA KAMI.

12.1. Tempoh Perjanjian

Perjanjian ini bermula pada tarikh Anda mula menerimanya dan berterusan sehingga ditamatkan menurut Perjanjian ini. Perjanjian ini sentiasa sah sehingga tamat tempoh langganan Perkhidmatan yang Dibeli melainkan Kami menamatkan Perjanjian atas sebab.

 

12.2. Penamatan untuk kemudahan

Pihak boleh menamatkan Perjanjian ini selepas notis bertulis 30 hari atau kaedah pemberitahuan penamatan lain yang tersedia dalam Perkhidmatan.

 

12.3. Penamatan atas sebab

Sesuatu pihak boleh menamatkan Perjanjian ini atas sebab (i) selepas 30 hari notis bertulis kepada pihak yang satu lagi mengenai pelanggaran material jika pelanggaran tersebut masih tidak dapat diselesaikan pada tamat tempoh tersebut, atau (ii) jika pihak yang satu lagi menjadi subjek petisyen dalam kebankrapan atau sebarang prosiding lain yang berkaitan dengan insolvensi, penerimaan, pembubaran atau penyerahhakan untuk faedah pemiutang.

 

12.4. Bayaran balik atau pembayaran apabila ditamatkan

Semua yuran yang perlu dibayar oleh Anda di bawah Perjanjian ini tidak akan dikembalikan oleh Kami, tidak termasuk yuran untuk Perkhidmatan sekiranya Perjanjian ini ditamatkan atas sebab yang dikaitkan dengan Kami. Dalam kes sedemikian Kami akan membayar balik kepada Anda sebahagian daripada yuran untuk tempoh selepas tarikh berkuat kuasa penamatan. Untuk kejelasan, sebarang penamatan Perjanjian ini tidak akan melepaskan Anda daripada kewajipan Anda untuk membayar sebarang yuran yang perlu dibayar untuk tempoh sebelum tarikh kuat kuasa penamatan.

 

12.5. Kemudahalihan dan pemadaman data anda

Atas permintaan oleh Anda yang dibuat dalam masa 30 hari selepas tarikh kuat kuasa penamatan atau tamat tempoh Perjanjian ini, Kami akan menjadikan Data Anda tersedia kepada Anda untuk dieksport atau dimuat turun seperti yang disediakan dalam Dokumentasi. Selepas tempoh 30 hari tersebut, Kami tidak akan mempunyai kewajipan untuk mengekalkan atau memberikan mana-mana Data Anda, dan seperti yang disediakan dalam Dokumentasi selepas itu akan memadam atau memusnahkan semua salinan Data Anda dalam sistem Kami atau sebaliknya dalam pemilikan atau kawalan Kami, melainkan dipersetujui sebaliknya dalam Perjanjian ini atau dilarang di sisi undang-undang.

 

12.6. Peruntukan yang masih hidup

Bahagian bertajuk "Perkhidmatan Percuma dan Percubaan Percuma," "Yuran dan Pembayaran untuk Perkhidmatan yang Dibeli," "Hak Milik dan Lesen," "Kerahsiaan dan Rujukan Pelanggan," "Perwakilan, Waranti dan Penafian," "Saling Ganti Rugi," "Penghadan Liabiliti," "Terma dan Penamatan," "Notis, Undang-undang dan Bidang Kuasa Mentadbir" dan "Peruntukan Am" akan kekal dalam sebarang penamatan atau tamat tempoh Perjanjian ini.

13.1. Cara memberi notis

Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Perjanjian ini, semua notis yang berkaitan dengan Perjanjian ini akan dibuat secara bertulis dan akan berkuat kuasa pada (a) penghantaran peribadi, (b) hari perniagaan kelima selepas pengeposan, atau (c) kecuali untuk notis penamatan atau tuntutan ganti rugi (“Notis Undang-undang”), yang hendaklah dikenal pasti dengan jelas sebagai Notis Undang-undang, hari penghantaran melalui e-mel. 

Notis berkaitan pengebilan kepada Anda akan dialamatkan kepada hubungan pengebilan berkaitan yang ditetapkan oleh Anda. Semua notis lain kepada Anda akan dialamatkan kepada orang hubungan berkaitan yang ditetapkan oleh Anda. Alamat e-mel kami untuk notis ialah team@equelsocial.com.

 

13.2. Perjanjian untuk mentadbir undang-undang dan bidang kuasa

Anda bersetuju bahawa semua pertikaian antara Anda dan Kami akan dikawal oleh undang-undang Finland, tanpa mengira percanggahan peruntukan undang-undang.

Sebarang pertikaian, kontroversi, atau tuntutan antara Anda dan Kami yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini, atau pelanggaran, penamatan, atau kesahihannya, akan diselesaikan dengan cara timbang tara mengikut Peraturan Timbang Tara Dewan Perniagaan Finland. Bilangan penimbang tara hendaklah seorang. Tempat timbang tara ialah Helsinki, Finland, dan bahasa timbang tara ialah bahasa Finland atau Inggeris.

14.1. Keseluruhan perjanjian

Perjanjian ini ialah keseluruhan perjanjian antara Anda dan Kami mengenai penggunaan Perkhidmatan dan Kandungan Anda. Ia menggantikan semua perjanjian, cadangan, atau representasi bertulis atau lisan sebelum dan bersamaan mengenai perkara pokoknya.

 

14.2. Pindaan

Kami sentiasa membangunkan Aplikasi dan cara Perkhidmatan ditawarkan melalui Aplikasi. Dalam kerja pembangunan Kami, Kami mungkin mendapati perlu atau saling menguntungkan untuk meminda terma dan syarat Perjanjian ini. Dalam kes sedemikian, Kami akan memberitahu Anda tentang pindaan, menerbitkan versi terkini Perjanjian ini, dan memaklumkan kepada Anda tarikh kuat kuasa pindaan. Jika Anda mendapati pindaan itu tidak boleh diterima, Anda harus menghubungi Kami dan memaklumkan kepada Kami tentang kebimbangan Anda dalam masa 7 hari perniagaan, dalam hal ini Kami akan mempertimbangkan pertanyaan Anda dengan suci hati dan berusaha untuk mencari penyelesaian yang munasabah diterima oleh Anda.

Dalam aspek lain, tiada pengubahsuaian, pindaan atau penepian mana-mana peruntukan Perjanjian ini akan berkuat kuasa melainkan secara bertulis dan diluluskan oleh pihak yang terhadapnya pengubahsuaian, pindaan atau penepian itu akan ditegaskan.

 

14.3. Urutan keutamaan

Sekiranya berlaku apa-apa konflik atau ketidakselarasan antara dokumen berikut, susunan keutamaan ialah: (1) Perjanjian ini, (2) Dokumentasi.

 

14.4. Tugasan

Mana-mana pihak tidak boleh menyerahkan mana-mana hak atau kewajipannya di bawah ini, sama ada melalui kuatkuasa undang-undang atau sebaliknya, tanpa kebenaran bertulis pihak yang satu lagi (tidak boleh ditahan secara tidak munasabah); dengan syarat, walau bagaimanapun, mana-mana pihak boleh menyerahkan Perjanjian ini secara keseluruhannya, tanpa persetujuan pihak yang satu lagi kepada Ahli Gabungannya atau berkaitan dengan penggabungan, pemerolehan, penyusunan semula korporat, atau penjualan semua atau sebahagian besar asetnya.

 

14.5. Penepian

Tiada kegagalan atau kelewatan oleh mana-mana pihak dalam melaksanakan apa-apa hak di bawah Perjanjian ini akan menjadi penepian hak tersebut.

 

14.6. Kebolehpisahan

Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini dipegang oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa berwibawa sebagai bertentangan dengan undang-undang, peruntukan tersebut akan dianggap batal dan tidak sah, dan peruntukan lain dalam Perjanjian ini akan kekal berkuat kuasa.