Servicevoorwaarden

Equal Application bevindt zich momenteel in de bètafase. Onze diensten veranderen snel en we kunnen zonder opzegtermijn nieuwe functies toevoegen of bestaande verwijderen.

Deze Overeenkomst regelt uw verwerving en gebruik van onze diensten in onze applicatie. Als u naast deze Overeenkomst sociale-mediadiensten gebruikt die verband houden met de Equal-applicatie (waaronder LinkedIn, Mastodon of Threads), heeft u ook een gebruikersovereenkomst met hen, en zijn hun algemene voorwaarden op u van toepassing.

Als u zich registreert voor gratis diensten of een gratis proefperiode, zijn de toepasselijke voorwaarden van deze Overeenkomst ook van toepassing op die gratis diensten of die gratis proefperiode.

Als u deze Overeenkomst aangaat namens een bedrijf of een andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om een dergelijke entiteit en haar dochterondernemingen te binden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, in welk geval de termen “U” of “ Uw” verwijst naar een dergelijke entiteit en al haar dochterondernemingen. 

Als u niet over deze bevoegdheid beschikt of niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, mag u deze overeenkomst niet accepteren en mag u de applicatie en de services niet gebruiken.

Door deze Overeenkomst te accepteren, door op een vakje te klikken dat aangeeft dat u akkoord gaat of, voor Gratis Diensten, door dergelijke diensten te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Deze Overeenkomst is voor het laatst bijgewerkt op 17 januari 2024. Ze is van kracht tussen u en ons vanaf het moment dat u deze Overeenkomst accepteert.

“Overeenkomst” betekent deze Hoofdabonnementsovereenkomst.

“Wij”, “Ons” of “Onze” betekent Evel Oy, een bedrijf opgericht en geregistreerd in Finland op 27 september 2021, met het bedrijfsregistratienummer 3237268-5.

“U” of “Uw” betekent een persoon die een account heeft aangemaakt op de Equal-applicatie. In het geval dat een individu deze Overeenkomst accepteert namens een rechtspersoon, de rechtspersoon waarvoor u deze Overeenkomst accepteert en zijn dochterondernemingen.

“Gebruiker” betekent een persoon die een account heeft aangemaakt op de Equal-applicatie. In het geval dat een individu deze Overeenkomst accepteert namens een rechtspersoon, een individu dat door U is geautoriseerd om Onze Applicatie en Diensten te gebruiken, voor wie U een abonnement hebt aangeschaft (of in het geval van Diensten die door Ons kosteloos worden geleverd , voor wie een Dienst is geleverd) en aan wie U (of, indien van toepassing, Wij) een gebruikersidentificatie en wachtwoord hebt verstrekt. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld uw werknemers, stagiaires en consultants zijn die voor u werken.

“Gelieerde onderneming” betekent elke entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met de betreffende entiteit. “Zeggenschap” betekent voor de doeleinden van deze definitie directe of indirecte eigendom of controle over meer dan 50% van de stembelangen van de betrokken entiteit.

“Applicatie” betekent Onze softwareapplicaties die draaien op browsers, desktop- en mobiele omgevingen en die specifieke functies voor de Gebruiker uitvoeren, waarmee Onze Diensten beschikbaar worden gesteld onder de merknaam Evel.

“Diensten” betekent de producten en diensten binnen Onze Applicatie waarop u zich heeft geabonneerd of die u gratis of in het kader van een gratis proefperiode zijn verstrekt.

“Bètadiensten” betekent de Diensten of functionaliteit die u zonder extra kosten ter beschikking kunt worden gesteld om uit te proberen, duidelijk aangeduid als bèta, pilot of met een soortgelijke beschrijving.

“Gratis Diensten” betekent de Diensten die Wij u gratis ter beschikking stellen. Gratis services zijn exclusief services die worden aangeboden als gratis proefversie en gekochte services.

“Gekochte Diensten” betekent de Diensten die U of Uw Partner aanschaft, onderscheiden van Gratis Diensten of diensten die worden geleverd op basis van een Gratis Proefperiode.

“Gratis Proefperiode” betekent de Aangeschafte Diensten die Wij U uitzonderlijk kosteloos ter beschikking stellen voor een vaste periode.

“Inhoud” betekent Onze materialen die beschikbaar worden gesteld als onderdeel van de Diensten of anderszins op het Platform (bijvoorbeeld gegenereerde berichtconcepten).

“Documentatie” betekent de toepasselijke gebruikshandleidingen en beleidsregels, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt, die toegankelijk zijn in de Applicatie.

“Gebruikersmateriaal” betekent documentatie en ander materiaal (zoals maar niet beperkt tot foto's en video's) die door u en uw gebruikers naar het platform zijn geüpload.

“Uw gegevens” betekent elektronische gegevens en informatie die door of voor u aan de Applicatie worden verstrekt of die worden gegenereerd tijdens uw gebruik van de Applicatie en Diensten, met uitzondering van Gebruikersmateriaal.

“Niet-Equel-applicatie” betekent software, service of andere applicatie die door een derde partij via de Services aan u wordt geleverd.

“Schadelijke code” betekent code, bestanden, scripts, agenten of programma’s die bedoeld zijn om schade toe te brengen, waaronder bijvoorbeeld virussen, wormen en Trojaanse paarden.

“Overmacht” betekent omstandigheden buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot acties van de overheid, ongelukken, brand, epidemie, pandemie, arbeidsconflicten, oorlog, stroom- of telecommunicatiestoringen, falen of vertragen van internetproviders, of denial-of-service-aanvallen.

2.1. Gratis diensten

Wij kunnen gratis diensten aan u beschikbaar stellen. Op het gebruik van onze gratis diensten zijn de voorwaarden van deze overeenkomst van toepassing. In het geval van een conflict tussen dit artikel 2.1 (Gratis diensten) en enig ander deel van deze overeenkomst, prevaleert dit artikel. Mogelijke gratis diensten worden kosteloos aan u geleverd tot bepaalde limieten die zijn gedefinieerd in de relevante documentatie.

U stemt ermee in dat Wij, naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, Uw toegang tot de Gratis Diensten kunnen beëindigen. U stemt ermee in dat elke beëindiging van Uw toegang tot de Gratis Diensten kan plaatsvinden zonder voorafgaande kennisgeving, en U stemt ermee in dat Wij niet aansprakelijk zijn jegens U of een derde partij voor een dergelijke beëindiging. 

U bent als enige verantwoordelijk voor het exporteren van uw gegevens uit de gratis diensten voordat uw toegang tot de gratis diensten wordt beëindigd, behalve zoals vereist door de wet.

NIETTEGENSTAANDE SECTIE 9 (VERKLARINGEN, GARANTIES EN DISCLAIMERS) EN 10.1 (VRIJWARING DOOR ONS), WORDEN DE GRATIS DIENSTEN GELEVERD “AS-IS” ZONDER ENIGE GARANTIE EN HEBBEN WIJ GEEN SCHADELOOSSTELLINGSVERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE GRATIS DIENSTEN. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, VERKLAREN OF GARANDEREN WIJ EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN ONZE LICENTIEGEVERS U NIET DAT: (A) UW GEBRUIK VAN DE GRATIS DIENSTEN AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN, (B) UW GEBRUIK VAN DE GRATIS DIENSTEN ONONDERBROKEN ZAL ZIJN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS, EN (C) GEBRUIKSGEGEVENS DIE VIA DE GRATIS DIENSTEN WORDEN VERSTREKT, ZULLEN NAUWKEURIG ZIJN. ONGEACHT HET TEGENOVERGESTELDE IN ARTIKEL 11 (BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID), BENT U VOLGENS DEZE OVEREENKOMST VOLLEDIG AANSPRAKELIJK VOOR ONS EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE GRATIS DIENSTEN, ENIGE SCHENDING DOOR U VAN DEZE OVEREENKOMST EN ALLE VAN UW VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN HIERONDER.

 

2.2. Gratis proefperiode

Als u zich registreert in de aanvraag voor een gratis proefperiode, stellen wij u een of meer diensten gratis ter beschikking op proefbasis tot (a) het einde van de gratis proefperiode waarvoor u zich heeft geregistreerd voor het gebruik van de toepasselijke Dienst(en), of (b) de startdatum van eventuele Aangeschafte Dienstabonnementen die u voor dergelijke Dienst(en) hebt besteld, of (c) beëindiging door Ons naar eigen goeddunken. Bij de registratie voor de gratis proefperiode kunnen aanvullende voorwaarden voor de proefperiode verschijnen. Eventuele aanvullende voorwaarden zijn door middel van verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst en zijn juridisch bindend.

UW GEGEVENS DIE U INVOERT IN DE APPLICATIE EN ALLE AANPASSINGEN AAN DE DIENSTEN DIE DOOR OF VOOR U WORDEN AANGEBRACHT TIJDENS UW GRATIS PROEFPROEF, ZULLEN PERMANENT VERLOREN GAAN TENZIJ U EEN ABONNEMENT KOOPT OP DEZELFDE DIENSTEN ALS DIE WELKE WORDEN GEDEKT DOOR DE PROEF, TOEPASSELIJKE UPGRADE DIENSTEN AANKOOPT OF EXPORTEERT DERGELIJKE GEGEVENS, VOOR HET EINDE VAN DE PROEFPERIODE. U KUNT DE INGEVOERDE GEGEVENS OF AANGEPASTE AANPASSINGEN TIJDENS DE GRATIS PROEFPROEF NIET OVERDRAGEN NAAR EEN DIENST DIE EEN DOWNGRADE ZOU ZIJN VAN DIE DIE WORDT GEDEKT DOOR DE PROEF; ALS U DAAROM EEN DIENST KOOPT DIE EEN DOWNGRADE ZOU ZIJN VAN DIE DIE DOOR DE PROEFPERIODE WORDT GEDEKT, MOET U UW GEGEVENS EXPORTEREN VOOR HET EINDE VAN DE PROEFPERIODE, ANDERS ZULLEN UW GEGEVENS PERMANENT VERLOREN GAAN.

NIETTEGENSTAANDE SECTIE 9 (VERKLARINGEN, GARANTIES EN DISCLAIMERS) EN 10.1 (VRIJWARING DOOR ONS), WORDEN DE DIENSTEN TIJDENS DE GRATIS PROEFPERIODE “AS-IS” GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE EN HEEFT EQUEL GEEN SCHADELOOSSTELLINGSVERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VOOR DE GRATIS PROEFPERIODE . ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, VERKLAREN OF GARANDEREN EQUEL EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN U NIET DAT: (A) UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN TIJDENS DE GRATIS PROEFPERIODE AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN, (B) UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN TIJDENS DE GRATIS DE PROEFPERIODE ZAL ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZIJN, EN (C) DE GEBRUIKSGEGEVENS DIE TIJDENS DE GRATIS PROEFPERIODE WORDEN VERSTREKT, ZULLEN NAUWKEURIG ZIJN. ONGEACHT HET TEGENOVERGESTELDE IN ARTIKEL 11 (BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID), BENT U VOLGENS DEZE OVEREENKOMST VOLLEDIG AANSPRAKELIJK VOOR EQUEL EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN GEDURENDE DE GRATIS PROEFPERIODE, ENIGE SCHENDING DOOR U VAN DEZE OVEREENKOMST EN AL UW VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN HIERONDER.

3.1. Levering van gekochte diensten

Wij zullen (a) de Diensten en Inhoud aan u beschikbaar stellen in overeenstemming met deze Overeenkomst, (b) u zonder extra kosten toepasselijke standaardondersteuning en gemeenschapsondersteuning bieden voor de Gekochte Diensten, (c) commercieel redelijke inspanningen leveren om de online Gekochte Services zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar, met uitzondering van (i) geplande downtime (waarvan wij u vooraf elektronisch op de hoogte zullen stellen) en (ii) eventuele onbeschikbaarheid veroorzaakt door overmacht.

 

3.2. Bètadiensten

Wij kunnen Bètadiensten kosteloos aan u ter beschikking stellen. Voor Bètaservices kunnen aanvullende voorwaarden gelden. We kunnen de Bètadiensten op elk moment naar eigen goeddunken beëindigen en besluiten deze niet algemeen beschikbaar te stellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met een Bètaservice.

Uw gebruik van Bètadiensten is vrijwillig. Bètaservices zijn bedoeld voor evaluatiedoeleinden, niet voor productiegebruik, en worden mogelijk niet ondersteund. Bètaservices worden onder deze Overeenkomst niet beschouwd als 'Services'. Alle beperkingen, ons voorbehoud van rechten en uw verplichtingen met betrekking tot de services zijn echter eveneens van toepassing op uw mogelijke gebruik van de bètaservices.

Tenzij anders vermeld, loopt een proefperiode van Bètadiensten af op de eerder aangegeven einddatum van de proefperiode of op de datum waarop een versie van de Bètadiensten algemeen beschikbaar wordt zonder de toepasselijke aanduiding Bètadiensten.

 

3.3. Bescherming van uw gegevens

We zullen administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen handhaven voor de bescherming van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens, zoals beschreven in ons privacybeleid. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, maatregelen om toegang, gebruik of openbaarmaking van uw gegevens door ons personeel te voorkomen, behalve (a) om de gekochte diensten te leveren en service- of technische problemen te voorkomen of aan te pakken, (b) indien nodig volgens de wet volgens artikel 8.2 (Verplichte openbaarmaking) hieronder, of (c) zoals u uitdrukkelijk toestaat.

Voor zover Wij Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in Ons Privacybeleid) namens U verwerken bij het verlenen van de Diensten, gelden de voorwaarden van het addendum voor gegevensverwerking op https://equelsocial.com/dpa-data-processing- overeenkomst (“DPA”), die hierbij door verwijzing is opgenomen, is van toepassing en de partijen komen overeen dergelijke voorwaarden na te leven.

 

3.4. Ons personeel

Wij zijn verantwoordelijk voor de prestaties van ons personeel en hun naleving van onze verplichtingen onder deze overeenkomst, tenzij anders aangegeven in deze overeenkomst.

4.1. Gebruikslimieten

Voor services en inhoud kunnen gebruikslimieten en -beperkingen gelden. Tenzij anders aangegeven, mag u uw wachtwoord niet met anderen delen.

Als u een contractuele gebruikslimiet overschrijdt die mogelijk in uw dienst is gespecificeerd, kunnen wij met u samenwerken om te proberen uw gebruik te verminderen, zodat het aan die limiet voldoet. Indien U, ondanks Onze inspanningen, niet in staat of bereid bent om zich te houden aan een contractuele gebruikslimiet, zult U op Ons verzoek onmiddellijk een bestelling uitvoeren voor extra hoeveelheden van de toepasselijke Diensten of Inhoud en elke factuur voor overmatig gebruik betalen volgens Paragraaf 6.2 (Facturatie en betaling).

 

4.2. jouw verantwoordelijkheden

Je zal

 1. a) verantwoordelijk zijn voor de naleving door u en uw gebruikers van deze Overeenkomst en Documentatie,
 2. b) voor uw account dezelfde naam opgeven die u in het dagelijks leven gebruikt, evenals nauwkeurige informatie over uzelf,
 3. c) maak slechts één persoonlijk account aan, uw eigen account,
 4. d) verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid, kwaliteit en wettigheid van uw gegevens en uw materiaal, hoe u uw gegevens hebt verkregen en uw gebruik van uw gegevens en uw materiaal met onze diensten,
 5. e) commercieel redelijke inspanningen leveren om ongeoorloofde toegang tot of gebruik van Diensten en Inhoud te voorkomen en Ons onmiddellijk op de hoogte stellen van dergelijke ongeoorloofde toegang of gebruik,
 6. f) Services en Inhoud alleen gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst, Documentatie, Communityregels en toepasselijke wetten, overheidsvoorschriften en de gegevensbeveiliging van Uw entiteit en ander mogelijk beleid, en
 7. g) voldoen aan aanvullende voorwaarden van sociale mediaplatforms.

 

4.3. Gebruikersbeperkingen

Je zal niet

 1. a) een dienst of inhoud beschikbaar stellen aan iemand anders dan gebruikers, of een dienst of inhoud gebruiken ten behoeve van iemand anders dan u, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een bestelling of de documentatie,
 2. b) een dienst of inhoud verkopen, doorverkopen, in licentie geven, in sublicentie geven, distribueren, beschikbaar stellen, verhuren of leasen,
 3. c) directe of indirecte toegang tot of gebruik van een Dienst of Inhoud toestaan op een manier die een contractuele gebruikslimiet omzeilt, of toegang krijgen tot of gebruik maken van Ons intellectuele eigendom, behalve zoals toegestaan onder deze Overeenkomst of de Documentatie,
 4. d) spam verzenden in de vorm van bulk-e-mails (u moet een opt-in-formulier kunnen aanwijzen of ander bewijs van toestemming kunnen tonen voor elke commerciële of marketing-e-mail die u verzendt, indien vereist door de toepasselijke wetgeving),
 5. e) de integriteit of prestaties van een Dienst of de daarin opgenomen gegevens van derden verstoren of verstoren,
 6. f) een Dienst gebruiken om inbreukmakend, lasterlijk of anderszins onwettig of onrechtmatig materiaal op te slaan of te verzenden, of om materiaal op te slaan of te verzenden dat in strijd is met de privacyrechten van derden,
 7. g) een Dienst gebruiken om Schadelijke Code op te slaan of te verzenden,
 8. h) proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot een Dienst of Inhoud,
 9. i) het wijzigen, kopiëren of creëren van afgeleide werken op basis van een Dienst of enig onderdeel, kenmerk, functie of gebruikersinterface daarvan,
 10. j) Inhoud kopiëren, behalve zoals hierin of in de Documentatie toegestaan,
 11. k) enig onderdeel van een Dienst of Inhoud inlijsten of spiegelen, of
 12. l) een dienst of inhoud demonteren, reverse-engineeren of decompileren, of er toegang toe krijgen om (1) een concurrerend product of dienst te bouwen, (2) een product of dienst te bouwen met behulp van vergelijkbare ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen van de dienst, ( 3) ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen van de Dienst kopiëren of (4) bepalen of de Diensten binnen de reikwijdte van een patent vallen.
 13. m) maak een account aan als je jonger bent dan 13 jaar,
 14. n) een nieuw account aanmaken zonder onze schriftelijke toestemming als uw vorige account uit de Applicatie is verwijderd wegens schending van deze Overeenkomst.
 15. o) misbruik maken van kanalen voor rapportage, markering, geschillen of beroep, bijvoorbeeld door frauduleuze, dubbele of ongegronde rapporten of beroepen in te dienen.

Elk gebruik van de Services dat in strijd is met deze Overeenkomst of Documentatie door U of Gebruikers en dat, naar Onze mening, de veiligheid, integriteit of beschikbaarheid van de Services bedreigt, kan resulteren in Onze onmiddellijke opschorting van de Services. Wij zullen onder de gegeven omstandigheden echter commercieel redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand aan een dergelijke opschorting op de hoogte te stellen en de gelegenheid te bieden een dergelijke overtreding of bedreiging te verhelpen.

 

4.4. Verwijdering van inhoud

 Als we door een licentiegever of een andere derde partij worden verplicht om inhoud te verwijderen of informatie te ontvangen dat de aan u verstrekte inhoud mogelijk in strijd is met de toepasselijke wetgeving of rechten van derden, kunnen we dergelijke inhoud uit uw account verwijderen.

Als andere gebruikers van de Equal-applicatie uw inhoud melden vanwege schendingen, haatdragende uitlatingen of onfatsoenlijkheid, zullen wij de inhoud beoordelen en deze naar eigen goeddunken verwijderen. Als andere Gebruikers uw inhoud herhaaldelijk rapporteren, kunnen we uw account opschorten of beëindigen.

 

4.5. Speciale voorwaarden voor berichten binnen de Dienst

Wij bieden de Gebruikers de mogelijkheid om elkaar binnen de Applicatie berichten te sturen als onderdeel van Onze Diensten (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, video's en spraakberichten). Naast de hierin vermelde Overeenkomstsvoorwaarden zijn aanvullende specifieke voorwaarden van toepassing wanneer de Gebruiker de berichtendiensten begint te gebruiken.

Berichtendiensten omvatten de mogelijkheid tot één-op-één berichtenuitwisseling, het creëren van groepen en het versturen van berichten tussen meerdere Gebruikers tegelijk in dergelijke groepen. Algemene gebruikersbeperkingen in paragraaf 4.3 zijn ook van toepassing op het maken en verzenden van berichten naar andere gebruikers.

De maker van een berichtengroep en andere aangewezen beheerders hebben het recht om berichten in de groep te verwijderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het opslaan van een kopie van dergelijke verwijderde berichten. Bovendien kan elke gebruiker met beheerdersrechten beslissen welke andere gebruikers toestemming krijgen om lid te worden van een groep. Beheerders kunnen ook andere gebruikers uit dergelijke groepen verwijderen. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor acties van de Gebruiker met beheerdersrechten of andere Gebruikers die de berichtendiensten gebruiken.

We werken er hard aan om de best mogelijke berichtenservice te bieden. We kunnen echter geen minimumniveaus van servicekwaliteit garanderen en garanderen niet dat onze berichtenservices altijd zonder fouten, onderbrekingen of vertragingen zullen functioneren.

Wij gebruiken systemen om voortdurend Ons vermogen te verbeteren om bedreigingen, incidenten of kwetsbaarheden te detecteren die de bruikbaarheid en veiligheid van Onze Dienst kunnen schaden. Als we kennis krijgen van dergelijke activiteiten, zullen we passende actie ondernemen, zoals het verwijderen van die activiteit of contact opnemen met de toepasselijke wetshandhavingsinstanties.

We kunnen uw toegang tot of gebruik van onze berichtendiensten wijzigen, opschorten of beëindigen om de redenen die in deze Overeenkomst worden beschreven.

5.1. Niet-Equel-applicaties en uw gegevens

Als u ervoor kiest om een niet-Equel-applicatie te gebruiken met onze applicatie en diensten, geeft u ons toestemming om de niet-Equel-applicatie en de provider ervan toegang te geven tot uw gegevens en uw materiaal zoals vereist voor de samenwerking van die niet-Equel-applicatie met de dienst . Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige openbaarmaking, wijziging of verwijdering van uw gegevens of uw materiaal als gevolg van toegang door een dergelijke niet-Equel-applicatie of de provider ervan.

 

5.2. Interoperabiliteit met niet-Equel-applicaties

De Services kunnen functies bevatten die zijn ontworpen om samen te werken met niet-Equel-applicaties. Om dergelijke functies te kunnen gebruiken, moet u mogelijk toegang verkrijgen tot dergelijke niet-Equel-applicaties van hun providers en moet u ons mogelijk toegang verlenen tot uw account(s) op dergelijke niet-Equel-applicaties. 

We kunnen de voortdurende beschikbaarheid van dergelijke servicefuncties niet garanderen. We kunnen de levering ervan stopzetten zonder u recht te geven op enige terugbetaling of andere compensatie als, bijvoorbeeld, en zonder beperking, de aanbieder van een Niet-Equel-applicatie ophoudt de Niet-Equel-applicatie beschikbaar te stellen voor samenwerking met de overeenkomstige Servicefuncties in een manier die voor ons aanvaardbaar is.

6.1. Kosten

U betaalt alle kosten die zijn vermeld in het abonnement op Services. Tenzij hierin anders aangegeven, (i) zijn de vergoedingen gebaseerd op de aangeschafte Diensten en Inhoud en niet op het daadwerkelijke gebruik, (ii) zijn de betalingsverplichtingen niet opzegbaar en zijn de betaalde vergoedingen niet restitueerbaar, en (iii) kan het gekozen Serviceniveau niet worden verlaagd. gedurende de betreffende abonnementsperiode.

 

6.2. Facturatie en betaling

U verstrekt ons geldige en bijgewerkte creditcardgegevens of een geldige aankooporder of een alternatief document dat redelijkerwijs aanvaardbaar voor ons is. Als u ons creditcardgegevens verstrekt, machtigt u ons om alle gekochte diensten van uw creditcard af te schrijven. Dergelijke kosten worden vooraf in rekening gebracht, hetzij maandelijks, hetzij in overeenstemming met een gekozen andere factureringsfrequentie.

Als in het abonnement is gespecificeerd dat de betaling via een andere methode dan een creditcard zal plaatsvinden, zullen wij of onze betalingsverwerkingspartner u vooraf kosten in rekening brengen. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en nauwkeurige facturerings- en contactinformatie aan Ons en voor het op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke informatie.

 

6.3. Achterstallige kosten

Als een gefactureerd bedrag niet op de vervaldatum door ons is ontvangen, kunnen, zonder onze rechten of rechtsmiddelen te beperken, (a) over deze kosten vertragingsrente oplopen van 10 % van het uitstaande saldo per maand, of het maximale tarief dat is toegestaan door wet, afhankelijk van welke hoger is, en/of (b) Wij kunnen toekomstige abonnementen en de verlengingen ervan afhankelijk stellen van kortere betalingstermijnen dan die gespecificeerd in Sectie 6.2 (Facturering en betaling).

 

6.4. Opschorting van de dienst en versnelling

Als een bedrag dat u verschuldigd bent op grond van deze of een andere overeenkomst voor de Services 14 of meer dagen te laat is (of 7 of meer dagen te laat in het geval van bedragen die u ons toestemming heeft gegeven om van uw creditcard af te schrijven), kunnen wij, zonder beperking Onze andere rechten en rechtsmiddelen versnellen uw onbetaalde vergoedingsverplichtingen onder dergelijke overeenkomsten, zodat al dergelijke verplichtingen onmiddellijk opeisbaar worden, en schorten onze diensten aan u op totdat dergelijke bedragen volledig zijn betaald. Behalve voor klanten die met een creditcard of automatische incasso betalen en bij wie de betaling is geweigerd, zullen wij u ten minste 10 dagen van tevoren op de hoogte stellen dat uw rekening te laat is, in overeenstemming met artikel 13.1 (Wijze van kennisgeving) voor kennisgevingen van facturen, voordat Diensten aan u opschorten.

 

6.5. Betalingsgeschillen

Wij zullen onze rechten op grond van artikel 6.3 (achterstallige kosten) of 6.4 (opschorting van de dienstverlening en versnelde betaling) hierboven niet uitoefenen als u de toepasselijke kosten redelijkerwijs en te goeder trouw betwist en ijverig meewerkt om het geschil op te lossen.

 

6.6. Belastingen

Toepasselijke belastingen, heffingen, accijnzen of vergelijkbare overheidsbelastingen van welke aard dan ook, inclusief bijvoorbeeld belasting over de toegevoegde waarde, verkoop-, gebruiks- of bronbelasting, die in welk rechtsgebied dan ook kunnen worden vastgesteld (gezamenlijk “Belastingen”), zullen worden opgeteld bij de in rekening gebrachte vergoedingen. U bent verantwoordelijk voor het betalen van alle belastingen die verband houden met uw aankopen hieronder.

Als wij wettelijk verplicht zijn om belastingen te betalen of te innen waarvoor u verantwoordelijk bent op grond van dit artikel 6.6, zullen wij u factureren en betaalt u dat bedrag, tenzij u ons een geldig belastingvrijstellingscertificaat verstrekt dat is geautoriseerd door de juiste belastingautoriteit.

Voor alle duidelijkheid: Wij zijn als enige verantwoordelijk voor de belastingen die tegen ons worden geheven op basis van ons inkomen, eigendommen en werknemers.

7.1. Voorbehoud van rechten

Met inachtneming van de beperkte rechten die hieronder uitdrukkelijk worden verleend, behouden wij en onze gelieerde ondernemingen, onze partners en andere licentiegevers zich al onze/hun rechten, titels en belangen in en op de diensten en inhoud voor, inclusief al onze/hun gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. . Er worden op grond van deze Overeenkomst geen andere rechten aan u verleend dan zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet.

 

7.2. Toegang tot en gebruik van inhoud

U hebt het recht op toegang tot en gebruik van de toepasselijke Inhoud, onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en de Documentatie.

 

7.3. Licentie om uw gegevens en uw materiaal te gebruiken

U verleent Ons, Onze Gelieerde Ondernemingen en toepasselijke partners en contractanten een wereldwijde licentie van beperkte duur om Uw Gegevens en Gebruikersmateriaal op te slaan, te kopiëren, weer te geven, te verwerken en te gebruiken, elk voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor Ons om de juiste informatie te verstrekken en te garanderen. werking van onze Applicatie en Diensten en bijbehorende systemen na deze Overeenkomst. Met inachtneming van de beperkte licenties die hierin worden verleend, verwerven Wij geen rechten, titels of belangen van U of Uw licentiegevers onder deze Overeenkomst in of op Uw Gegevens of Gebruikersmateriaal.

Daarnaast kunnen Wij tijdens deze Overeenkomst Uw Gegevens en Gebruikersmateriaal gebruiken om meerwaarde voor U te creëren in de vorm van data-analyses, aanbevelingen en voorspellingen en voor de verdere ontwikkeling van onze Diensten.

Uw gegevens creëren permanente effecten op onze machine learning-algoritmen. We blijven deze afgeleide gegevens die uit uw gegevens zijn gegenereerd, gebruiken na de looptijd van deze overeenkomst.

 

7.4. Licentie om feedback te gebruiken

U verleent ons en onze gelieerde ondernemingen een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije licentie voor het gebruiken en opnemen in de diensten van onze en onze gelieerde ondernemingen van elke suggestie, verbeteringsverzoek, aanbeveling, correctie of andere feedback die door u of gebruikers wordt verstrekt met betrekking tot de werking van onze diensten of de diensten van onze gelieerde ondernemingen.

8.1. Definitie van vertrouwelijke informatie

“Vertrouwelijke informatie” betekent alle informatie die mondeling of schriftelijk door een partij (“Bekendmakende Partij”) aan de andere partij (“Ontvangende Partij”) wordt bekendgemaakt en die als vertrouwelijk wordt aangemerkt of die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden opgevat gezien de aard van de informatie en de omstandigheden van openbaarmaking. Uw Vertrouwelijke Informatie omvat Uw Gegevens en Gebruikersmateriaal; Onze Vertrouwelijke Informatie omvat de Applicatie, Diensten en Inhoud; en Vertrouwelijke informatie van elke partij omvat de bedrijfs- en marketingplannen, technologie en technische informatie, productplannen en -ontwerpen en bedrijfsprocessen die door een dergelijke partij openbaar worden gemaakt.

Vertrouwelijke informatie omvat echter geen informatie die (i) algemeen bekend is of wordt bij het publiek zonder schending van enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij, (ii) bekend was bij de Ontvangende Partij vóór de openbaarmaking ervan door de Bekendmakende Partij, zonder schending van enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij, (iii) is ontvangen van een derde partij zonder schending van enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij, of (iv) onafhankelijk is ontwikkeld door de Ontvangende Partij.

De Ontvangende Partij zal dezelfde mate van zorg aanwenden die zij aanwendt om de vertrouwelijkheid van haar eigen Vertrouwelijke Informatie van soortgelijke aard te beschermen (maar niet minder dan redelijke zorg) om (i) geen Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij te gebruiken voor enig doel buiten de reikwijdte van deze Overeenkomst en (ii) tenzij anders schriftelijk toegestaan door de Bekendmakende Partij, de toegang tot Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij beperken tot die van haar werknemers, partners en andere contractanten die deze toegang nodig hebben voor consistente doeleinden. met deze Overeenkomst en die vertrouwelijkheidsovereenkomsten met Ons en de Ontvangende Partij hebben ondertekend die bescherming bieden die niet wezenlijk minder beschermend zijn voor de Vertrouwelijke Informatie dan die hierin.

Geen van beide partijen zal de voorwaarden van een aanvullende klantspecifieke overeenkomst bekendmaken aan enige derde partij anders dan haar Gelieerde Ondernemingen, onderaannemers, juridische adviseurs en accountants zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, op voorwaarde dat een partij die een dergelijke openbaarmaking aan haar Gelieerde Onderneming doet, onderaannemers, juridische adviseurs of accountants blijven verantwoordelijk voor de naleving door dergelijke gelieerde ondernemingen, onderaannemers, juridische adviseurs of accountants van dit gedeelte 'Vertrouwelijkheid'.

 

8.2. Gedwongen openbaarmaking

De Ontvangende Partij mag Vertrouwelijke Informatie van de Openbaarmakende Partij openbaar maken voor zover dit wettelijk verplicht is, op voorwaarde dat de Ontvangende Partij de Openbaarmakende Partij vooraf op de hoogte stelt van de gedwongen openbaarmaking (voor zover wettelijk toegestaan) en redelijke hulp geeft, op verzoek van de Openbaarmakende Partij. kosten, indien de Openbaarmakende Partij de openbaarmaking wenst te betwisten.

Indien de Ontvangende Partij wettelijk verplicht is om de Vertrouwelijke Informatie van de Openbaarmakende Partij openbaar te maken als onderdeel van een civiele procedure waarbij de Openbaarmakende Partij partij is, en de Openbaarmakende Partij de openbaarmaking niet betwist, zal de Openbaarmakende Partij de Ontvangende Partij vergoeden voor haar redelijke kosten voor het verzamelen en bieden van veilige toegang tot die Vertrouwelijke Informatie.

 

8.3. Referenties en getuigenissen van klanten

Ongeacht de hierboven gespecificeerde vertrouwelijkheidsverplichtingen, kunnen wij u gebruiken als onze openbare klantreferentie in onze marketing en communicatie wanneer u een van de gratis diensten of gekochte diensten hebt gebruikt. Klantreferentie kan onthullen dat u een geregistreerde klant van de Applicatie en Diensten bent of bent geweest. Wij kunnen contact met u opnemen om overeenstemming te bereiken over een meer gedetailleerde klantengetuigenis.

9.1. Vertegenwoordigingen

Elke partij verklaart dat zij deze Overeenkomst geldig is aangegaan en daartoe de wettelijke bevoegdheid heeft.

 

9.2. Onze garanties

Wij garanderen dat gedurende een toepasselijke abonnementstermijn (a) deze Overeenkomst de toepasselijke administratieve, fysieke en technische waarborgen voor de bescherming van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens nauwkeurig zal beschrijven in de Documentatie, (b) Wij de kosten niet wezenlijk zullen verminderen algemene beveiliging van de Services, (c) de Services zullen materieel presteren in overeenstemming met de toepasselijke Documentatie, en (d) met inachtneming van het bovenstaande gedeelte 'Integratie met niet-Equel-applicaties', zullen we de algehele functionaliteit van de Applicatie niet wezenlijk verminderen .

Voor elke schending van een bovenstaande garantie zijn uw exclusieve rechtsmiddelen die beschreven in de secties 'Beëindiging' en 'Terugbetaling of betaling bij beëindiging' hieronder.

 

9.3. Disclaimers

BEHALVE ZOALS HIERIN UITDRUKKELIJK WORDT VERMELD, GEEFT GEEN ENKELE PARTIJ ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, EN ELKE PARTIJ WIJST SPECIFIEK ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF, INCLUSIEF ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. , VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. INHOUD EN BÈTADIENSTEN WORDEN GELEVERD “AS IS”, EXCLUSIEF ENIGE GARANTIE. ELKE PARTIJ WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADELOOSSTELLINGSVERPLICHTINGEN AF VOOR ENIGE SCHADE OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR DERDE HOSTINGPROVIDERS.

10.1. Schadeloosstelling door ons

Wij zullen u verdedigen tegen elke claim, eis, rechtszaak of procedure die tegen u wordt ingesteld of aangespannen door een derde partij, waarin wordt beweerd dat onze applicatie de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij schendt of onrechtmatig toeëigent (een “Claim tegen u”), en wij zullen u vrijwaren van eventuele schade, honoraria van advocaten en kosten die uiteindelijk aan u worden toegekend als gevolg van, of voor door u betaalde bedragen in het kader van een door ons schriftelijk goedgekeurde schikking, van een claim tegen u, op voorwaarde dat u

a) ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van de claim tegen u,

b) Ons de exclusieve controle geven over de verdediging en schikking van de claim tegen u (behalve dat wij een claim tegen u niet mogen schikken tenzij dit u onvoorwaardelijk van alle aansprakelijkheid ontslaat), en

c) Ons alle redelijke hulp bieden, op onze kosten.

Als we informatie ontvangen over een claim wegens inbreuk of verduistering met betrekking tot onze applicatie, kunnen we dit naar eigen goeddunken doen

a) de Applicatie op onze kosten aan te passen, zodat er niet langer wordt beweerd dat deze inbreuk maakt of onrechtmatig is, zonder onze garanties onder “Onze garanties” hierboven te schenden, of

b) anderszins Uw voortgezette gebruik van de Services mogelijk maken.

De bovenstaande verdedigings- en vrijwaringsverplichtingen zijn niet van toepassing indien

a) in de bewering wordt niet specifiek vermeld dat onze aanvraag de basis vormt van de claim tegen u;

b) een claim tegen u voortvloeit uit het gebruik van onze applicatie of de combinatie van onze diensten of een deel daarvan met software, hardware, gegevens of processen die niet door ons zijn geleverd, als onze applicatie of het gebruik daarvan zonder een dergelijke combinatie geen inbreuk zou maken; of

c) een claim tegen u voortvloeit uit gebruikersmateriaal, uw gegevens, een niet-Equel-applicatie of uw gebruik van de applicatie of services in strijd met deze overeenkomst of de documentatie.

 

10.2. Schadeloosstelling door u

U zult ons en onze dochterondernemingen verdedigen tegen elke claim, eis, rechtszaak of procedure die tegen ons wordt ingesteld of ingesteld door een derde partij die beweert dat

a) al uw gegevens of uw gebruik van uw gegevens met onze diensten,

b) al het Gebruikersmateriaal of Uw gebruik van Gebruikersmateriaal met onze Diensten,

c) een door u verstrekte Non-Equel-applicatie, of

d) de combinatie van een door u geleverde niet-Equel-applicatie en gebruikt met onze applicatie,

inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van dergelijke derden of deze onrechtmatig toeëigent, of voortvloeit uit uw gebruik van de Applicatie of Inhoud op een onwettige manier of in strijd met de Overeenkomst of de Documentatie (elk een “Claim tegen ons”), en U zult ons vrijwaren van eventuele schade, honoraria van advocaten en kosten die uiteindelijk aan ons worden toegekend als gevolg van, of voor bedragen die door ons zijn betaald op grond van een door u schriftelijk goedgekeurde schikking, van een claim tegen ons, op voorwaarde dat wij

a) U onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van de claim tegen ons,

b) U de exclusieve controle geven over de verdediging en schikking van de claim tegen ons (behalve dat u een claim tegen ons niet mag schikken tenzij dit ons onvoorwaardelijk van alle aansprakelijkheid ontslaat), en

c) U alle redelijke hulp bieden, op uw kosten.

 

10.3. Exclusief middel

In dit artikel 10 wordt de enige aansprakelijkheid van de schadeloosstellende partij jegens, en het exclusieve rechtsmiddel van de gevrijwaarde partij tegen de andere partij beschreven voor elk type claim dat in dit artikel 10 wordt beschreven.

Om geldig en afdwingbaar te zijn, moeten alle vorderingen tot schadevergoeding tegen ons worden ingediend binnen een maand vanaf de datum waarop de schade door u werd opgemerkt of redelijkerwijs had moeten worden opgemerkt en, in alle omstandigheden, uiterlijk binnen 3 maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

IN GEEN GEVAL ZAL EEN VAN DE PARTIJEN OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST VOOR ENIGE WINSTDERVING, INKOMSTEN, GOODWILL OF INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, DEKKING, BEDRIJFSONDERBREKING OF PUNITIESSCHADE, HETZIJ EEN ACTIE IS IN CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD EN ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, ZELFS ALS EEN PARTIJ OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF ALS HET VERHAAL VAN EEN PARTIJ OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN ANDERSZINS NIET HAAR ESSENTIËLE DOEL VOLDOET. DE VOORGAANDE DISCLAIMER ZAL NIET VAN TOEPASSING ZIJN VOOR ZOVER DAT BIJ WET VERBODEN IS.

IN GEEN GEVAL ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID, SAMEN MET AL ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST, HET TOTALE BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT DOOR U EN UW GELIEERDE ONDERNEMINGEN HIERONDER BETAALD IS VOOR DE DIENSTEN DIE AANLEIDING GEVEN TOT DE AANSPRAKELIJKHEID IN DE TWAALF MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET EERSTE INCIDENT WAARUIT DE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIT. DE BOVENSTAANDE BEPERKING ZAL VAN TOEPASSING ZIJN ONGEACHT OF EEN ACTIE IN CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD IS EN ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, MAAR ZAL DE BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN U EN UW GELIEERDE ONDERNEMINGEN ONDER HET HIERBOVEN “VERGOEDINGEN EN BETALING” NIET BEPERKEN.

IN GEEN GEVAL HEBBEN WIJ ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE OVEREENKOMST VOOR ENIGE SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE INHOUD, PRESTATIES EN LEVERING VAN ONZE PARTNER(S).

12.1. Termijn van overeenkomst

Deze Overeenkomst gaat in op de datum waarop u deze voor het eerst accepteert en loopt door totdat deze wordt beëindigd in overeenstemming met deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst is altijd geldig tot het einde van een abonnementstermijn van Aangeschafte Diensten, tenzij Wij de Overeenkomst om een dringende reden beëindigen.

 

12.2. Beëindiging voor het gemak

Een partij kan deze Overeenkomst beëindigen met een schriftelijke opzegtermijn van 30 dagen of met een andere kennisgevingsmethode voor beëindiging die binnen de Service beschikbaar is.

 

12.3. Beëindiging wegens dringende reden

Een partij kan deze Overeenkomst om gegronde redenen beëindigen (i) na een schriftelijke kennisgeving van 30 dagen aan de andere partij van een materiële inbreuk als een dergelijke inbreuk na het verstrijken van een dergelijke periode niet is verholpen, of (ii) als de andere partij het onderwerp wordt van een verzoekschrift in faillissement of enige andere procedure met betrekking tot insolventie, curatele, liquidatie of overdracht ten behoeve van schuldeisers.

 

12.4. Terugbetaling of betaling bij beëindiging

Alle vergoedingen die u op grond van deze Overeenkomst moet betalen, kunnen door ons niet worden gerestitueerd, met uitzondering van vergoedingen voor de Services in het geval dat deze Overeenkomst wordt beëindigd vanwege een oorzaak die aan ons kan worden toegeschreven. In een dergelijk geval zullen Wij U een deel van de vergoedingen voor de periode na de ingangsdatum van de beëindiging terugbetalen. Voor alle duidelijkheid: een beëindiging van deze Overeenkomst ontslaat u in geen geval van uw verplichting om vergoedingen te betalen die verschuldigd zijn voor de periode voorafgaand aan de ingangsdatum van de beëindiging.

 

12.5. Uw gegevensportabiliteit en -verwijdering

Op verzoek van u binnen 30 dagen na de ingangsdatum van beëindiging of afloop van deze overeenkomst, zullen wij uw gegevens aan u beschikbaar stellen voor export of download, zoals voorzien in de documentatie. Na een dergelijke periode van 30 dagen hebben Wij geen verplichting om Uw Gegevens te bewaren of te verstrekken, en zoals bepaald in de Documentatie zullen Wij daarna alle kopieën van Uw Gegevens in Onze systemen of anderszins in Ons bezit of onder Onze controle verwijderen of vernietigen, tenzij anders overeengekomen in deze Overeenkomst of wettelijk verboden.

 

12.6. Overlevende voorzieningen

De secties getiteld “Gratis diensten en gratis proefversie”, “Vergoedingen en betaling voor gekochte diensten”, “Eigendomsrechten en licenties”, “Vertrouwelijkheid en klantreferenties”, “Verklaringen, garanties en disclaimers”, “Wederzijdse vrijwaring”, “Beperking van Aansprakelijkheid”, “Termijn en beëindiging”, “Kennisgevingen, toepasselijk recht en jurisdictie” en “Algemene bepalingen” blijven van kracht na elke beëindiging of afloop van deze Overeenkomst.

13.1. Wijze van opzeggen

Tenzij anders gespecificeerd in deze Overeenkomst, zullen alle kennisgevingen met betrekking tot deze Overeenkomst schriftelijk zijn en van kracht worden bij (a) persoonlijke bezorging, (b) de vijfde werkdag na verzending, of (c) behalve bij kennisgevingen van beëindiging of een Schadeloosbare claim (“Juridische kennisgevingen”), die duidelijk zullen worden geïdentificeerd als Juridische kennisgevingen, op de dag van verzending per e-mail. 

Factureringsgerelateerde mededelingen aan u worden gericht aan de relevante factureringscontactpersoon die u heeft aangewezen. Alle overige mededelingen aan u worden gericht aan de door u aangewezen relevante contactpersoon. Ons e-mailadres voor mededelingen is team@equelsocial.com.

 

13.2. Overeenkomst met het toepasselijke recht en de jurisdictie

U gaat ermee akkoord dat alle geschillen tussen u en ons onderworpen zijn aan de wetten van Finland, ongeacht conflicterende wettelijke bepalingen.

Elk geschil, controverse of claim tussen u en ons die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, of de schending, beëindiging of geldigheid daarvan, zal definitief worden beslecht door arbitrage volgens de arbitrageregels van de Finse Kamer van Koophandel. Het aantal arbiters bedraagt één. De plaats van arbitrage is Helsinki, Finland, en de taal van de arbitrage is Fins of Engels.

14.1. Volledige overeenkomst

Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van diensten en inhoud. Het vervangt alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, voorstellen of schriftelijke of mondelinge verklaringen met betrekking tot het onderwerp ervan.

 

14.2. Amendementen

Wij zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen van de Applicatie en de manieren waarop de Diensten via de Applicatie worden aangeboden. Bij ons ontwikkelingswerk kunnen wij het noodzakelijk of voor beide partijen voordelig vinden om de voorwaarden van deze overeenkomst te wijzigen. In een dergelijk geval zullen wij u op de hoogte stellen van de wijzigingen, een bijgewerkte versie van deze overeenkomst publiceren en u informeren over de ingangsdatum van de wijzigingen. Als u de wijzigingen niet aanvaardbaar vindt, dient u binnen zeven werkdagen contact met ons op te nemen en ons op de hoogte te stellen van uw zorgen. In dat geval zullen wij uw vraag te goeder trouw in overweging nemen en proberen een oplossing te vinden die redelijkerwijs aanvaardbaar voor u is.

In andere opzichten zal geen enkele wijziging, wijziging of afstandsverklaring van enige bepaling van deze Overeenkomst van kracht zijn tenzij schriftelijk en goedgekeurd door de partij tegen wie de wijziging, wijziging of afstandsverklaring moet worden ingeroepen.

 

14.3. Volgorde van prioriteit

In het geval van een conflict of inconsistentie tussen de volgende documenten, is de prioriteitsvolgorde: (1) deze Overeenkomst, (2) de Documentatie.

 

14.4. Opdracht

Geen van beide partijen mag haar rechten of verplichtingen hieronder overdragen, hetzij van rechtswege of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij (die niet op onredelijke wijze mag worden onthouden); op voorwaarde echter dat elke partij deze Overeenkomst in zijn geheel mag overdragen, zonder toestemming van de andere partij aan zijn Gelieerde Onderneming of in verband met een fusie, overname, bedrijfsreorganisatie of verkoop van alle of vrijwel al zijn activa.

 

14.5. Vrijstelling

Geen enkel verzuim of vertraging door een van de partijen bij het uitoefenen van enig recht onder deze Overeenkomst zal een afstand van dat recht inhouden.

 

14.6. Deelbaarheid

Indien enige bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank in strijd met de wet wordt verklaard, wordt de bepaling als nietig beschouwd en blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst van kracht.