เงื่อนไขการให้บริการ

แอปพลิเคชัน Equel ขณะนี้อยู่ในรุ่นเบต้า บริการของเราเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเราสามารถเพิ่มคุณสมบัติใหม่หรือลบคุณสมบัติที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงนี้ควบคุมการได้มาและการใช้บริการของเราในแอปพลิเคชันของเรา นอกเหนือจากข้อตกลงนี้ เมื่อคุณใช้บริการโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน Equel (รวมถึง LinkedIn, Mastodon หรือ Threads) คุณจะมีข้อตกลงผู้ใช้กับพวกเขา และข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการเหล่านั้นจะมีผลกับคุณ

หากคุณลงทะเบียนเพื่อรับบริการฟรีหรือการทดลองใช้ฟรี ข้อกำหนดที่ใช้บังคับของข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับกับบริการฟรีหรือการทดลองใช้ฟรีเหล่านั้นด้วย

หากคุณกำลังเข้าสู่ข้อตกลงนี้ในนามของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจที่จะผูกพันนิติบุคคลดังกล่าวและบริษัทในเครือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ซึ่งในกรณีนี้คำว่า "คุณ" หรือ " ของคุณ” จะหมายถึงนิติบุคคลดังกล่าวและบริษัทในเครือทั้งหมด 

หากคุณไม่มีอำนาจดังกล่าวหรือเห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ คุณต้องไม่ยอมรับข้อตกลงนี้และไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันและบริการได้

โดยการยอมรับข้อตกลงนี้ โดยการคลิกกล่องที่ระบุถึงการยอมรับของคุณ หรือสำหรับการใช้บริการฟรีโดยการใช้บริการดังกล่าว แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

ข้อตกลงนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2024 โดยมีผลใช้บังคับระหว่างคุณกับเรานับจากวินาทีที่คุณยอมรับข้อตกลงนี้

“ข้อตกลง” หมายถึงข้อตกลงการสมัครสมาชิกหลักนี้

“เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา” หมายถึง Equel Oy บริษัทที่ก่อตั้งและจดทะเบียนในประเทศฟินแลนด์เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2021 โดยมีหมายเลขจดทะเบียนธุรกิจ 3237268-5

“คุณ” หรือ “ของคุณ” หมายถึงบุคคลที่สร้างบัญชีในแอปพลิเคชัน Equel ในกรณีของบุคคลที่ยอมรับข้อตกลงนี้ในนามของนิติบุคคล นิติบุคคลที่คุณยอมรับข้อตกลงนี้และบริษัทในเครือ

“ผู้ใช้” หมายถึงบุคคลที่สร้างบัญชีในแอปพลิเคชัน Equel ในกรณีของบุคคลที่ยอมรับข้อตกลงนี้ในนามของนิติบุคคล บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคุณให้ใช้แอปพลิเคชันและบริการของเรา ซึ่งคุณได้ซื้อการสมัครสมาชิกให้ (หรือในกรณีของบริการใด ๆ ที่เรามอบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับการจัดเตรียมบริการให้) และบุคคลที่คุณ (หรือเรา) ได้ระบุข้อมูลระบุตัวตนและรหัสผ่านให้กับผู้ใช้ ผู้ใช้อาจรวมถึงพนักงานของคุณ ผู้ฝึกงาน และที่ปรึกษาที่ทำงานให้กับคุณ เป็นต้น

“บริษัทในเครือ” หมายถึงหน่วยงานใดๆ ที่ควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อม ถูกควบคุมโดยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับนิติบุคคลนั้น “การควบคุม” สำหรับวัตถุประสงค์ของคำจำกัดความนี้ หมายถึงความเป็นเจ้าของหรือการควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อมมากกว่า 50% ของผลประโยชน์ที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลที่เป็นหัวข้อ

“แอปพลิเคชัน” หมายถึงแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของเราที่ทำงานบนเบราว์เซอร์ เดสก์ท็อป และอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งทำหน้าที่เฉพาะสำหรับผู้ใช้ ซึ่งให้บริการของเราภายใต้แบรนด์ Equel

“บริการ” หมายถึงผลิตภัณฑ์และบริการภายในแอปพลิเคชันของเราที่คุณสมัครหรือมอบให้กับคุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรืออยู่ภายใต้การทดลองใช้ฟรี

“บริการเบต้า” หมายถึงบริการหรือฟังก์ชันการทำงานที่อาจให้คุณทดลองใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นรุ่นเบต้า โครงการนำร่อง หรือตามคำอธิบายที่คล้ายคลึงกัน

“บริการฟรี” หมายถึงบริการที่เราให้บริการแก่คุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริการฟรีไม่รวมบริการที่นำเสนอในรูปแบบทดลองใช้ฟรีและบริการที่ซื้อ

“บริการที่ซื้อ” หมายถึงบริการที่คุณหรือบริษัทในเครือของคุณซื้อ ซึ่งแยกจากบริการฟรีหรือบริการที่ให้ตามการทดลองใช้ฟรี

“ทดลองใช้ฟรี” หมายถึงบริการที่เราจัดซื้อไว้ให้คุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นพิเศษตามระยะเวลาที่กำหนด

“เนื้อหา” หมายถึงเนื้อหาของเราที่มีให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการหรืออย่างอื่นที่แพลตฟอร์ม (เช่น โพสต์ร่างที่สร้างขึ้น)

“เอกสารประกอบ” หมายถึงคู่มือและนโยบายการใช้งานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการอัปเดตเป็นครั้งคราว ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ในแอปพลิเคชัน

“เนื้อหาของผู้ใช้” หมายถึงเอกสารและเนื้อหาอื่นๆ (เช่น แต่ไม่จำกัดเพียงรูปภาพและวิดีโอ) ที่คุณและผู้ใช้ของคุณอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์ม

“ข้อมูลของคุณ” หมายถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลที่ส่งโดยหรือสำหรับคุณไปยังแอปพลิเคชันหรือสร้างขึ้นระหว่างการใช้แอปพลิเคชันและบริการของคุณ ไม่รวมเนื้อหาของผู้ใช้

“แอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ Equel” หมายถึงซอฟต์แวร์ บริการ หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่บุคคลที่สามจัดเตรียมไว้ให้คุณผ่านบริการ

“โค้ดที่เป็นอันตราย” หมายถึง โค้ด ไฟล์ สคริปต์ เอเจนต์ หรือโปรแกรมที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเสียหาย รวมถึง ตัวอย่างเช่น ไวรัส เวิร์ม และม้าโทรจัน

“เหตุสุดวิสัย” หมายถึงสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำของรัฐบาล อุบัติเหตุ ไฟไหม้ โรคระบาด การระบาดใหญ่ ข้อพิพาทด้านแรงงาน สงคราม ไฟฟ้าขัดข้องหรือโทรคมนาคม ความล้มเหลวหรือความล่าช้าของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือการปฏิเสธการโจมตีบริการ

2.1. บริการฟรี

เราอาจให้บริการฟรีแก่คุณ การใช้บริการฟรีของเราอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อ 2.1 (บริการฟรี) และส่วนอื่น ๆ ของข้อตกลงนี้ ให้ใช้ส่วนนี้เป็นหลัก บริการฟรีที่เป็นไปได้จะมอบให้กับคุณโดยไม่คิดค่าบริการจนถึงขีดจำกัดที่กำหนดในเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง

คุณยอมรับว่าเราอาจยุติการเข้าถึงบริการฟรีของคุณตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณยอมรับว่าการยกเลิกการเข้าถึงบริการฟรีของคุณอาจทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการยุติดังกล่าว 

คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการส่งออกข้อมูลของคุณจากบริการฟรีก่อนที่การเข้าถึงบริการฟรีของคุณจะสิ้นสุดลง ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

โดยไม่คำนึงถึงส่วนที่ 9 (การรับรอง การรับประกัน และการปฏิเสธความรับผิด) และ 10.1 (การชดใช้ค่าเสียหายโดยเรา) บริการฟรีมีให้ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ และเราจะไม่มีข้อผูกมัดในการชดใช้ค่าเสียหายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการฟรี โดยไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เราและบริษัทในเครือของเรา ตลอดจนผู้อนุญาตและหุ้นส่วนของเราไม่รับรองหรือรับประกันต่อคุณว่า: (ก) การใช้บริการฟรีของคุณจะตรงตามความต้องการของคุณ (ข) การใช้บริการฟรีของคุณจะไม่ถูกรบกวน ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด และ (ค) ข้อมูลการใช้งานที่ให้ผ่านบริการฟรีจะมีความถูกต้องแม่นยำ แม้ว่าจะมีสิ่งที่ตรงกันข้ามในส่วนที่ 11 (ข้อจำกัดความรับผิด) คุณจะต้องรับผิดอย่างเต็มที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ต่อเราและบริษัทในเครือของเราสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการฟรีของคุณ การละเมิดข้อตกลงนี้และใด ๆ ของคุณ ภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายของคุณตามนี้

 

2.2. ทดลองฟรี

หากคุณลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเพื่อทดลองใช้ฟรี เราจะให้บริการหนึ่งรายการขึ้นไปแก่คุณแบบทดลองใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จนกระทั่งก่อน (ก) สิ้นสุดช่วงทดลองใช้ฟรีที่คุณลงทะเบียนเพื่อใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง บริการ หรือ (b) วันที่เริ่มต้นของการสมัครสมาชิกบริการที่ซื้อใดๆ ที่คุณสั่งซื้อสำหรับบริการดังกล่าว หรือ (c) การยกเลิกโดยเราตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ข้อกำหนดและเงื่อนไขการทดลองใช้เพิ่มเติมอาจปรากฏพร้อมกับการลงทะเบียนทดลองใช้ฟรี ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ จะรวมอยู่ในข้อตกลงนี้โดยการอ้างอิงและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

ข้อมูลของคุณที่คุณป้อนลงในแอปพลิเคชันและการปรับแต่งใด ๆ ที่ทำกับบริการโดยหรือสำหรับคุณในระหว่างการทดลองใช้ฟรีจะสูญหายอย่างถาวร เว้นแต่คุณจะซื้อการสมัครสมาชิกบริการเดียวกันกับที่ได้รับความคุ้มครองจากการทดลองใช้ การซื้อบริการที่อัปเกรดที่เกี่ยวข้อง หรือการส่งออก ข้อมูลดังกล่าวก่อนสิ้นสุดระยะเวลาทดลองใช้ คุณไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลที่ป้อนหรือการปรับแต่งที่ทำระหว่างการทดลองใช้ฟรีไปยังบริการที่จะดาวน์เกรดจากที่อยู่ภายใต้การทดลองใช้ ดังนั้น หากคุณซื้อบริการที่จะดาวน์เกรดจากการทดลองที่ครอบคลุม คุณต้องส่งออกข้อมูลของคุณก่อนสิ้นสุดระยะเวลาทดลองใช้ มิฉะนั้นข้อมูลของคุณจะสูญหายอย่างถาวร

โดยไม่คำนึงถึงส่วนที่ 9 (การรับรอง การรับประกัน และการปฏิเสธความรับผิด) และ 10.1 (การชดใช้ค่าเสียหายโดยเรา) ในระหว่างการทดลองใช้ฟรี บริการจะได้รับ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ และความเท่าเทียมกันจะไม่มีภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับบริการสำหรับระยะเวลาทดลองใช้ฟรี . โดยไม่จำกัดเพียงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น EQUEL และบริษัทในเครือและผู้อนุญาตไม่รับรองหรือรับประกันต่อคุณว่า: (A) การใช้บริการของคุณในช่วงระยะเวลาทดลองใช้ฟรีจะตรงตามความต้องการของคุณ (B) การใช้บริการของคุณในช่วงระยะเวลาทดลองใช้ฟรี ระยะเวลาทดลองใช้งานจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด และ (C) ข้อมูลการใช้งานที่ให้ไว้ระหว่างช่วงทดลองใช้ฟรีจะมีความถูกต้องแม่นยำ แม้ว่าจะมีสิ่งที่ตรงกันข้ามในส่วนที่ 11 (ข้อจำกัดความรับผิด) คุณจะต้องรับผิดอย่างเต็มที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ต่อ EQUEL และบริษัทในเครือสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของคุณในช่วงระยะเวลาทดลองใช้ฟรี การละเมิดใด ๆ โดยคุณเกี่ยวกับสิ่งนี้ ข้อตกลงและภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้

3.1. การจัดหาบริการที่จัดซื้อ

เราจะ (a) ให้บริการและเนื้อหาแก่คุณตามข้อตกลงนี้ (b) ให้การสนับสนุนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและการสนับสนุนชุมชนสำหรับบริการที่ซื้อให้กับคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (c) ใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อทำออนไลน์ บริการที่จัดซื้อพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ยกเว้น (i) เวลาหยุดทำงานตามแผน (ซึ่งเราจะแจ้งล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์) และ (ii) การไม่พร้อมใช้งานใด ๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย

 

3.2. บริการเบต้า

เราอาจให้บริการเบต้าแก่คุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย บริการเบต้าอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติม เราอาจยุติบริการเบต้าเมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และตัดสินใจว่าจะไม่ให้บริการดังกล่าวโดยทั่วไป เราจะไม่รับผิดชอบต่ออันตรายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการเบต้า

การใช้บริการเบต้าของคุณเป็นไปตามความสมัครใจ บริการเบต้ามีจุดประสงค์เพื่อการประเมิน ไม่ใช่การใช้งานจริง และอาจไม่ได้รับการสนับสนุน บริการเบต้าไม่ถือเป็น "บริการ" ภายใต้ข้อตกลงนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดทั้งหมด การสงวนสิทธิของเรา และภาระผูกพันของคุณเกี่ยวกับบริการจะมีผลใช้อย่างเท่าเทียมกันกับการใช้บริการเบต้าที่เป็นไปได้ของคุณ

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ระยะเวลาทดลองใช้บริการเบต้าจะสิ้นสุดลงก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาทดลองใช้ที่กำหนดไว้ หรือวันที่เวอร์ชันของบริการเบต้าจะพร้อมใช้งานโดยทั่วไปโดยไม่มีการกำหนดบริการเบต้าที่เกี่ยวข้อง

 

3.3. การคุ้มครองข้อมูลของคุณ

เราจะรักษามาตรการป้องกันด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และทางกายภาพเพื่อความปลอดภัย การรักษาความลับ และความสมบูรณ์ของข้อมูลของคุณ ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา การป้องกันเหล่านั้นจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะมาตรการในการป้องกันการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลของคุณโดยบุคลากรของเรา ยกเว้น (ก) เพื่อให้บริการที่ซื้อ และป้องกันหรือจัดการบริการหรือปัญหาทางเทคนิค (ข) ตามที่ถูกบังคับ ตามกฎหมายตามมาตรา 8.2 (การเปิดเผยข้อมูลโดยบังคับ) ด้านล่าง หรือ (c) ตามที่คุณอนุญาตโดยชัดแจ้ง

ภายในขอบเขตที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา) ในนามของคุณในการให้บริการ ข้อกำหนดของภาคผนวกการประมวลผลข้อมูลที่ https://equelsocial.com/dpa-data-processing- ข้อตกลง (“DPA”) ซึ่งรวมไว้โดยการอ้างอิงจะใช้บังคับและคู่สัญญาตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

 

3.4. บุคลากรของเรา

เราจะรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของเราและการปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้ข้อตกลงนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้

4.1. ขีดจำกัดการใช้งาน

บริการและเนื้อหาอาจมีข้อจำกัดและข้อจำกัดการใช้งาน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณไม่สามารถแบ่งปันรหัสผ่านของคุณกับผู้อื่นได้

หากคุณใช้งานเกินขีดจำกัดการใช้งานตามสัญญาที่อาจระบุไว้ในบริการของคุณ เราอาจทำงานร่วมกับคุณเพื่อค้นหาวิธีลดการใช้งานของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับขีดจำกัดนั้น แม้ว่าคุณจะไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามขีดจำกัดการใช้งานตามสัญญา คุณจะต้องดำเนินการสั่งซื้อบริการหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในปริมาณเพิ่มเติมทันทีตามคำขอของเรา และชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ใด ๆ สำหรับการใช้งานส่วนเกินตามข้อ 6.2 (การออกใบแจ้งหนี้และ การชำระเงิน).

 

4.2. ความรับผิดชอบของคุณ

คุณจะ

 1. ก) รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อตกลงและเอกสารประกอบนี้ของคุณและผู้ใช้ของคุณ
 2. b) ตั้งชื่อบัญชีของคุณให้เป็นชื่อเดียวกับที่คุณใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวคุณเอง
 3. c) สร้างบัญชีส่วนตัวเพียงบัญชีเดียว ของคุณเอง
 4. ง) รับผิดชอบต่อความถูกต้อง คุณภาพ และความถูกต้องตามกฎหมายของข้อมูลและเนื้อหาของคุณ วิธีที่คุณได้รับข้อมูลและการใช้ข้อมูลและเนื้อหาของคุณกับบริการของเรา
 5. จ) ใช้ความพยายามตามสมควรในเชิงพาณิชย์เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือใช้บริการและเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต และแจ้งให้เราทราบทันทีถึงการเข้าถึงหรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว
 6. f) ใช้บริการและเนื้อหาตามข้อตกลงนี้ เอกสาร กฎชุมชน และกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อบังคับของรัฐบาล และความปลอดภัยของข้อมูลของหน่วยงานของคุณ และนโยบายอื่น ๆ ที่เป็นไปได้ และ
 7. g) ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

 

4.3. ข้อจำกัดของผู้ใช้

คุณไม่ต้องการ

 1. ก) ให้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้ หรือใช้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งในคำสั่งซื้อหรือเอกสารประกอบ
 2. b) ขาย ขายต่อ อนุญาต ให้อนุญาตช่วง แจกจ่าย จัดให้มี ให้เช่าหรือให้เช่าบริการหรือเนื้อหาใด ๆ
 3. c) อนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ โดยตรงหรือโดยอ้อมในลักษณะที่หลีกเลี่ยงขีดจำกัดการใช้งานตามสัญญา หรือเข้าถึงหรือใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของเรา ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงนี้หรือเอกสารประกอบ
 4. d) ส่งสแปมในรูปแบบของอีเมลจำนวนมาก (คุณจะต้องสามารถชี้ไปที่แบบฟอร์มการเลือกรับหรือแสดงหลักฐานแสดงความยินยอมอื่น ๆ สำหรับอีเมลเชิงพาณิชย์หรือการตลาดที่คุณส่ง หากจำเป็นโดยกฎหมายที่บังคับใช้)
 5. e) แทรกแซงหรือขัดขวางความสมบูรณ์หรือประสิทธิภาพของบริการใด ๆ หรือข้อมูลบุคคลที่สามที่มีอยู่ในนั้น
 6. f) ใช้บริการเพื่อจัดเก็บหรือส่งเนื้อหาที่ละเมิด ใส่ร้าย หรือผิดกฎหมายหรือละเมิด หรือเพื่อจัดเก็บหรือส่งเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม
 7. g) ใช้บริการเพื่อจัดเก็บหรือส่งรหัสที่เป็นอันตราย
 8. h) พยายามเข้าถึงบริการหรือเนื้อหาใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 9. i) แก้ไข คัดลอก หรือสร้างงานลอกเลียนแบบจากบริการหรือส่วน คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรืออินเทอร์เฟซผู้ใช้ของบริการ
 10. j) คัดลอกเนื้อหา ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตในที่นี้หรือในเอกสารประกอบ
 11. k) เฟรมหรือมิเรอร์ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการหรือเนื้อหาใด ๆ หรือ
 12. l) แยกส่วน ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือแปลกลับบริการหรือเนื้อหา หรือเข้าถึงเพื่อ (1) สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แข่งขันได้ (2) สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยใช้แนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือกราฟิกที่คล้ายกันของบริการ ( 3) คัดลอกแนวคิด คุณสมบัติ ฟังก์ชัน หรือกราฟิกของบริการ หรือ (4) พิจารณาว่าบริการอยู่ภายในขอบเขตของสิทธิบัตรใดๆ หรือไม่
 13. m) สร้างบัญชีหากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปี
 14. n) สร้างบัญชีใหม่โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา หากบัญชีเดิมของคุณถูกลบออกจากแอปพลิเคชันเนื่องจากละเมิดข้อตกลงนี้
 15. o) ใช้ช่องทางการรายงาน การติดธง ข้อพิพาท หรืออุทธรณ์ในทางที่ผิด เช่น โดยการทำรายงานหรือการอุทธรณ์ที่เป็นการฉ้อโกง ซ้ำซ้อน หรือไม่มีเหตุผล

การใช้บริการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงหรือเอกสารนี้โดยคุณหรือผู้ใช้ที่คุกคามความปลอดภัย ความสมบูรณ์ หรือความพร้อมใช้งานของบริการ ตามการพิจารณาของเรา อาจส่งผลให้เราระงับบริการทันที อย่างไรก็ตาม เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวเพื่อแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าและมีโอกาสที่จะแก้ไขการละเมิดหรือการคุกคามดังกล่าวก่อนที่จะมีการระงับดังกล่าว

 

4.4. การลบเนื้อหา

 หากเราถูกกำหนดโดยผู้อนุญาตหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ให้ลบเนื้อหาหรือรับข้อมูลที่เนื้อหาที่ให้ไว้แก่คุณอาจละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม เราอาจลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากบัญชีของคุณ

หากผู้ใช้รายอื่นของแอปพลิเคชัน Equel รายงานเนื้อหาของคุณว่ามีการละเมิด คำพูดแสดงความเกลียดชัง หรืออนาจาร เราจะตรวจสอบเนื้อหาและสามารถลบออกได้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากผู้ใช้รายอื่นรายงานเนื้อหาของคุณซ้ำๆ เราอาจระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณ

 

4.5. ข้อกำหนดพิเศษสำหรับการส่งข้อความภายในบริการ

เราเสนอความเป็นไปได้ให้ผู้ใช้ส่งข้อความถึงกันภายในแอปพลิเคชันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และข้อความเสียง) นอกเหนือจากข้อกำหนดของข้อตกลงในที่นี้ ข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมจะมีผลใช้เมื่อผู้ใช้เริ่มใช้บริการส่งข้อความ

บริการส่งข้อความรวมถึงความเป็นไปได้ของการส่งข้อความแบบตัวต่อตัว การสร้างกลุ่ม และการส่งข้อความระหว่างผู้ใช้หลายคนพร้อมกันในกลุ่มดังกล่าว ข้อจำกัดผู้ใช้ทั่วไปในส่วน 4.3 ยังใช้กับการสร้างและส่งข้อความถึงผู้ใช้รายอื่นด้วย

ผู้สร้างกลุ่มข้อความและผู้ดูแลระบบที่ได้รับการแต่งตั้งมีสิทธิ์ลบข้อความในกลุ่ม เราไม่รับผิดชอบในการจัดเก็บสำเนาของข้อความที่ถูกลบดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบสามารถตัดสินใจได้ว่าผู้ใช้รายใดที่จะอนุมัติให้เข้าร่วมกลุ่ม ผู้ดูแลระบบยังสามารถลบผู้ใช้รายอื่นออกจากกลุ่มดังกล่าวได้ เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำใด ๆ ของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้รายอื่นที่ใช้บริการส่งข้อความ

เราทำงานอย่างหนักเพื่อให้บริการส่งข้อความที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันคุณภาพบริการขั้นต่ำใดๆ และไม่รับประกันว่าบริการส่งข้อความของเราจะทำงานได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อผิดพลาด การหยุดชะงัก หรือความล่าช้า

เราใช้งานระบบเพื่อปรับปรุงความสามารถของเราในการตรวจจับภัยคุกคาม เหตุการณ์ หรือช่องโหว่ที่อาจเป็นอันตรายต่อการใช้งานและความปลอดภัยของบริการของเราอย่างต่อเนื่อง หากเราทราบถึงกิจกรรมดังกล่าว เราจะดำเนินการตามความเหมาะสม เช่น ลบกิจกรรมนั้นออกหรือติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เราอาจแก้ไข ระงับ หรือยุติการเข้าถึงหรือการใช้บริการส่งข้อความของเราด้วยเหตุผลที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้

5.1. แอปพลิเคชันที่ไม่เท่าเทียมกันและข้อมูลของคุณ

หากคุณเลือกที่จะใช้แอปพลิเคชัน Non-Equel กับแอปพลิเคชันและบริการของเรา คุณอนุญาตให้เราอนุญาตให้แอปพลิเคชัน Non-Equel และผู้ให้บริการเข้าถึงข้อมูลของคุณและเนื้อหาของคุณตามที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันของแอปพลิเคชัน Non-Equel นั้นกับบริการ . เราไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผย การแก้ไข หรือการลบข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณอันเป็นผลจากการเข้าถึงโดยแอปพลิเคชัน Non-Equel หรือผู้ให้บริการ

 

5.2. การทำงานร่วมกันกับแอปพลิเคชันที่ไม่เท่าเทียมกัน

บริการอาจมีคุณลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ Equel ในการใช้คุณสมบัติดังกล่าว คุณอาจจำเป็นต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ไม่เท่าเทียมกันจากผู้ให้บริการ และอาจจำเป็นต้องให้สิทธิ์เราในการเข้าถึงบัญชีของคุณในแอปพลิเคชันที่ไม่เท่าเทียมกันดังกล่าว 

เราไม่สามารถรับประกันความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องของคุณลักษณะบริการดังกล่าวได้ เราอาจหยุดให้บริการดังกล่าวโดยไม่ให้สิทธิแก่คุณในการคืนเงินหรือค่าชดเชยอื่นใด ตัวอย่างเช่น และไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Non-Equel หยุดทำให้แอปพลิเคชัน Non-Equel พร้อมใช้งานสำหรับการทำงานร่วมกันกับคุณลักษณะบริการที่เกี่ยวข้องใน ในลักษณะที่เรายอมรับได้

6.1. ค่าธรรมเนียม

คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ระบุไว้ในการสมัครสมาชิกบริการ ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ (i) ค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับบริการและเนื้อหาที่ซื้อและไม่ใช่การใช้งานจริง (ii) ภาระผูกพันในการชำระเงินไม่สามารถยกเลิกได้ และค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้วไม่สามารถขอคืนได้ และ (iii) ระดับบริการที่เลือกไม่สามารถลดลงได้ ในช่วงระยะเวลาการสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้อง

 

6.2. การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน

คุณจะให้ข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแก่เรา หรือใบสั่งซื้อที่ถูกต้องหรือเอกสารทางเลือกที่เรายอมรับตามสมควร หากคุณให้ข้อมูลบัตรเครดิตแก่เรา แสดงว่าคุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตดังกล่าวสำหรับบริการที่ซื้อทั้งหมด ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องชำระล่วงหน้าเป็นรายเดือนหรือตามความถี่ในการเรียกเก็บเงินที่แตกต่างกันที่เลือก

หากมีการระบุไว้ในการสมัครว่าการชำระเงินจะเป็นวิธีอื่นที่ไม่ใช่บัตรเครดิต เราหรือพันธมิตรการประมวลผลการชำระเงินของเราจะเรียกเก็บเงินจากคุณล่วงหน้า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลการเรียกเก็บเงินและข้อมูลการติดต่อที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่เรา และแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

 

6.3. ค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ

หากเราไม่ได้รับจำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้ใดๆ ภายในวันที่ครบกำหนด โดยไม่เป็นการจำกัดสิทธิหรือการเยียวยาของเรา (ก) ค่าใช้จ่ายเหล่านั้นอาจมีดอกเบี้ยล่าช้าในอัตรา 10 % ของยอดคงค้างต่อเดือน หรืออัตราสูงสุดที่อนุญาตโดย กฎหมาย แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และ/หรือ (b) เราอาจกำหนดเงื่อนไขการสมัครสมาชิกในอนาคตและการต่ออายุตามเงื่อนไขการชำระเงินที่สั้นกว่าที่ระบุไว้ในส่วน 6.2 (การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน)

 

6.4. การระงับการให้บริการและการเร่งความเร็ว

หากจำนวนเงินใด ๆ ที่คุณค้างชำระภายใต้ข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่นใดสำหรับบริการคือเกินกำหนดชำระ 14 วันขึ้นไป (หรือเกินกำหนดชำระ 7 วันหรือมากกว่าในกรณีของจำนวนเงินที่คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณ) เราอาจทำได้โดยไม่มีข้อจำกัด สิทธิ์และการเยียวยาอื่นๆ ของเรา จะเร่งภาระผูกพันค่าธรรมเนียมที่ยังไม่ได้ชำระของคุณภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว เพื่อให้ภาระผูกพันดังกล่าวทั้งหมดถึงกำหนดชำระและชำระได้ทันที และระงับบริการของเราให้กับคุณจนกว่าจำนวนเงินดังกล่าวจะได้รับการชำระเต็มจำนวน นอกเหนือจากลูกค้าที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติที่ถูกปฏิเสธการชำระเงิน เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันว่าบัญชีของคุณเกินกำหนดชำระ ตามมาตรา 13.1 (ลักษณะการแจ้ง) สำหรับการแจ้งการเรียกเก็บเงินก่อน ระงับบริการให้กับคุณ

 

6.5. ข้อพิพาทการชำระเงิน

เราจะไม่ใช้สิทธิ์ของเราภายใต้ข้อ 6.3 (ค่าบริการที่ค้างชำระ) หรือ 6.4 (การระงับการให้บริการและการเร่งความเร็ว) ข้างต้น หากคุณโต้แย้งค่าบริการที่เกี่ยวข้องอย่างสมเหตุสมผลและด้วยความสุจริตใจ และให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันเพื่อแก้ไขข้อพิพาท

 

6.6. ภาษี

ภาษีที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บ อากร หรือการประเมินของรัฐบาลที่คล้ายคลึงกันในลักษณะใดๆ รวมถึง ตัวอย่างเช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม การขาย การใช้ หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่สามารถประเมินได้โดยเขตอำนาจศาลใดๆ ก็ตาม (เรียกรวมกันว่า "ภาษี") จะถูกบวกเข้ากับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของคุณด้านล่างนี้

หากเรามีภาระผูกพันทางกฎหมายในการชำระหรือเก็บภาษีซึ่งคุณต้องรับผิดชอบภายใต้ข้อ 6.6 นี้ เราจะออกใบแจ้งหนี้ให้กับคุณและคุณจะชำระเงินจำนวนนั้น เว้นแต่คุณจะมอบใบรับรองการยกเว้นภาษีที่ถูกต้องซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เหมาะสมให้กับเรา

เพื่อความชัดเจน เรามีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับภาษีที่ประเมินกับเราโดยพิจารณาจากรายได้ ทรัพย์สิน และพนักงานของเรา

7.1. การสำรองสิทธิ

ภายใต้สิทธิ์อันจำกัดที่ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ เราและบริษัทในเครือของเรา หุ้นส่วนของเรา และผู้อนุญาตอื่น ๆ ขอสงวนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ของเรา/ของพวกเขาทั้งหมดในและต่อบริการและเนื้อหา รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของเรา/ของพวกเขาที่เกี่ยวข้อง . ไม่มีการมอบสิทธิ์ใด ๆ แก่คุณในที่นี้ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้

 

7.2. การเข้าถึงและการใช้เนื้อหา

คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้และเอกสารประกอบ

 

7.3. ใบอนุญาตให้ใช้ข้อมูลและเนื้อหาของคุณ

คุณให้สิทธิ์แก่เรา บริษัทในเครือของเรา และหุ้นส่วนและผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องทั่วโลก ใบอนุญาตแบบจำกัดระยะเวลาในการจัดเก็บ คัดลอก แสดง ประมวลผล และใช้ข้อมูลและเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ของคุณ ตามความจำเป็นตามสมควรสำหรับเราในการจัดหา และรับรองว่าเหมาะสม การดำเนินงานของแอปพลิเคชันและบริการของเรา และระบบที่เกี่ยวข้องตามข้อตกลงนี้ ภายใต้ใบอนุญาตแบบจำกัดที่ได้รับในที่นี้ เราไม่ได้รับสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์จากคุณหรือผู้อนุญาตของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ในหรือต่อข้อมูลหรือเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ของคุณ

นอกจากนี้ ในระหว่างข้อตกลงนี้ เราอาจใช้ข้อมูลและเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคุณในรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูล คำแนะนำ และการคาดการณ์ และเพื่อการพัฒนาบริการของเราต่อไป

ข้อมูลของคุณสร้างผลกระทบถาวรต่ออัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องของเรา เรายังคงใช้ข้อมูลอนุพันธ์ที่สร้างจากข้อมูลของคุณต่อไปหลังจากระยะเวลาของข้อตกลงนี้

 

7.4. ใบอนุญาตให้ใช้คำติชม

คุณให้สิทธิ์แก่เราและบริษัทในเครือของเราทั่วโลก ตลอดไป เพิกถอนไม่ได้ และไม่มีค่าลิขสิทธิ์เพื่อใช้และรวมไว้ในบริการของเราและบริษัทในเครือของเรา คำแนะนำ คำขอปรับปรุง คำแนะนำ การแก้ไข หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่คุณหรือผู้ใช้ให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการบริการของเราหรือบริษัทในเครือของเรา

8.1. คำจำกัดความของข้อมูลที่เป็นความลับ

“ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่เปิดเผยโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (“ฝ่ายที่เปิดเผย”) ต่ออีกฝ่าย (“ฝ่ายที่ได้รับ”) ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นความลับหรือควรเข้าใจอย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นความลับเมื่อได้รับ ลักษณะของข้อมูลและสถานการณ์ของการเปิดเผย ข้อมูลที่เป็นความลับของคุณรวมถึงข้อมูลและเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณ ข้อมูลที่เป็นความลับของเราประกอบด้วยแอปพลิเคชัน บริการ และเนื้อหา และข้อมูลที่เป็นความลับของแต่ละฝ่ายรวมถึงแผนธุรกิจและการตลาด เทคโนโลยีและข้อมูลทางเทคนิค แผนผลิตภัณฑ์และการออกแบบ และกระบวนการทางธุรกิจที่เปิดเผยโดยฝ่ายดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เป็นความลับไม่รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่ (i) เป็นหรือเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปต่อสาธารณชน โดยไม่ละเมิดภาระผูกพันใดๆ ที่เป็นหนี้ต่อฝ่ายที่เปิดเผย (ii) เป็นที่รู้จักของฝ่ายที่รับก่อนที่จะมีการเปิดเผยโดยฝ่ายที่เปิดเผยโดยไม่มี การละเมิดภาระผูกพันใด ๆ ที่เป็นหนี้ต่อฝ่ายเปิดเผย (iii) ได้รับจากบุคคลที่สามโดยไม่มีการละเมิดภาระผูกพันใด ๆ ที่เป็นหนี้ต่อฝ่ายเปิดเผย หรือ (iv) ได้รับการพัฒนาอย่างอิสระโดยฝ่ายผู้รับ

ฝ่ายที่ได้รับจะใช้ความระมัดระวังในระดับเดียวกับที่ใช้เพื่อปกป้องความลับของข้อมูลที่เป็นความลับของตนเองในประเภทเดียวกัน (แต่ไม่น้อยกว่าการดูแลที่สมเหตุสมผล) เพื่อ (i) ไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ของฝ่ายที่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ภายนอก ขอบเขตของข้อตกลงนี้และ (ii) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นจากฝ่ายที่เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายที่เปิดเผยให้กับพนักงาน หุ้นส่วน และผู้รับเหมาอื่น ๆ ของตนและบริษัทในเครือที่ต้องการการเข้าถึงเพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน กับข้อตกลงนี้และผู้ที่ได้ลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับกับเราและฝ่ายรับที่มีการคุ้มครองไม่น้อยไปกว่าการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับมากกว่าข้อตกลงในที่นี้

ทั้งสองฝ่ายจะไม่เปิดเผยข้อกำหนดของข้อตกลงเฉพาะลูกค้าเพิ่มเติมใด ๆ แก่บุคคลที่สามนอกเหนือจากบริษัทในเครือ ผู้รับเหมาช่วง ที่ปรึกษากฎหมาย และนักบัญชี โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากอีกฝ่าย โดยมีเงื่อนไขว่าฝ่ายที่ทำการเปิดเผยดังกล่าวต่อบริษัทในเครือ ผู้รับเหมาช่วง ที่ปรึกษากฎหมาย หรือนักบัญชีจะยังคงรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทในเครือ ผู้รับเหมาช่วง ที่ปรึกษากฎหมาย หรือนักบัญชีในส่วน "การรักษาความลับ" นี้

 

8.2. การเปิดเผยข้อมูลบังคับ

ฝ่ายที่ได้รับอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายที่เปิดเผยในขอบเขตที่กฎหมายบังคับให้ทำเช่นนั้น โดยมีเงื่อนไขว่าฝ่ายที่รับจะแจ้งให้ฝ่ายที่เปิดเผยทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกบังคับ (ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต) และความช่วยเหลือตามสมควรที่ฝ่ายที่เปิดเผย ค่าใช้จ่าย หากฝ่ายเปิดเผยประสงค์ที่จะโต้แย้งการเปิดเผยข้อมูล

หากฝ่ายผู้รับถูกบังคับตามกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายที่เปิดเผยโดยเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคดีแพ่งที่ฝ่ายที่เปิดเผยเป็นฝ่ายหนึ่ง และฝ่ายที่เปิดเผยไม่ได้โต้แย้งการเปิดเผย ฝ่ายที่เปิดเผยจะคืนเงินให้ฝ่ายที่รับเงินสำหรับ ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลในการรวบรวมและให้การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับนั้นอย่างปลอดภัย

 

8.3. การอ้างอิงและคำรับรองของลูกค้า

โดยไม่คำนึงถึงภาระหน้าที่การรักษาความลับที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจใช้คุณเป็นข้อมูลอ้างอิงลูกค้าสาธารณะของเราในด้านการตลาดและการสื่อสารของเรา เมื่อคุณใช้บริการฟรีหรือบริการที่ซื้อใด ๆ การอ้างอิงลูกค้าอาจเปิดเผยว่าคุณเป็นหรือเคยเป็นลูกค้าที่ลงทะเบียนของแอปพลิเคชันและบริการ เราอาจติดต่อคุณเพื่อตกลงตามคำรับรองของลูกค้าที่มีรายละเอียดมากขึ้น

9.1. การเป็นตัวแทน

แต่ละฝ่ายรับรองว่าได้เข้าทำข้อตกลงนี้อย่างถูกต้องและมีอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว

 

9.2. การรับประกันของเรา

เรารับประกันว่าในระหว่างระยะเวลาการสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้อง (ก) ข้อตกลงนี้ เอกสารประกอบจะอธิบายการป้องกันด้านการบริหาร ทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องสำหรับการปกป้องความปลอดภัย การรักษาความลับ และความสมบูรณ์ของข้อมูลของคุณ (ข) เราจะไม่ลดขนาดลงอย่างมีนัยสำคัญ ความปลอดภัยโดยรวมของบริการ (c) บริการจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ (d) ภายใต้หัวข้อ "การบูรณาการกับแอปพลิเคชันที่ไม่เทียบเท่า" ข้างต้น เราจะไม่ลดการทำงานโดยรวมของแอปพลิเคชันลงอย่างมีนัยสำคัญ .

สำหรับการละเมิดการรับประกันข้างต้น การเยียวยาเฉพาะของคุณจะเป็นไปตามที่อธิบายไว้ในส่วน "การสิ้นสุด" และ "การคืนเงินหรือการชำระเงินเมื่อมีการยกเลิก" ด้านล่าง

 

9.3. ข้อสงวนสิทธิ์

ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ ไม่มีฝ่ายใดให้การรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมายหรืออย่างอื่น และแต่ละฝ่ายปฏิเสธการรับประกันโดยนัยทั้งหมดโดยเฉพาะ รวมถึงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิด เมน, ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เนื้อหาและบริการเบต้ามีให้ "ตามที่เป็น" ยกเว้นการรับประกันใดๆ ก็ตาม แต่ละฝ่ายปฏิเสธความรับผิดและภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายสำหรับความเสียหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากผู้ให้บริการโฮสติ้งบุคคลที่สาม

10.1. การชดใช้ค่าเสียหายโดยเรา

เราจะปกป้องคุณจากการเรียกร้อง การเรียกร้อง การฟ้องร้อง หรือการดำเนินการใด ๆ ที่ทำหรือนำมาต่อคุณโดยบุคคลที่สามโดยกล่าวหาว่าแอปพลิเคชันของเราละเมิดหรือยักยอกสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามดังกล่าว (“การเรียกร้องต่อคุณ”) และจะชดใช้ค่าเสียหายให้คุณจาก ค่าเสียหาย ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณในที่สุดอันเป็นผลมาจากหรือสำหรับจำนวนเงินที่คุณจ่ายภายใต้ข้อตกลงที่ได้รับการอนุมัติโดยเราเป็นลายลักษณ์อักษรของการเรียกร้องต่อคุณที่ให้กับคุณ

ก) แจ้งข้อเรียกร้องต่อคุณเป็นลายลักษณ์อักษรแก่เราทันที

b) ให้เราควบคุมแต่เพียงผู้เดียวในการป้องกันและการระงับข้อเรียกร้องต่อคุณ (ยกเว้นว่าเราไม่สามารถระงับข้อเรียกร้องใด ๆ ต่อคุณได้ เว้นแต่จะปลดเปลื้องความรับผิดทั้งหมดของคุณโดยไม่มีเงื่อนไข) และ

c) ให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่เราทั้งหมดด้วยค่าใช้จ่ายของเรา

หากเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกร้องการละเมิดหรือการยักยอกที่เกี่ยวข้องกับใบสมัครของเรา เราอาจใช้ดุลยพินิจของเรา

ก) แก้ไขแอปพลิเคชันด้วยค่าใช้จ่ายของเราเอง เพื่อที่จะไม่ถูกอ้างว่าละเมิดหรือยักยอกอีกต่อไป โดยไม่ละเมิดการรับประกันของเราภายใต้ "การรับประกันของเรา" ข้างต้น หรือ

b) เปิดใช้งานการใช้บริการของคุณต่อไป

ภาระผูกพันในการป้องกันและการชดใช้ค่าเสียหายข้างต้นจะไม่ใช้บังคับหาก

ก) ข้อกล่าวหาไม่ได้ระบุอย่างเจาะจงว่าใบสมัครของเราเป็นพื้นฐานของข้อเรียกร้องต่อคุณ

b) การเรียกร้องต่อคุณเกิดขึ้นจากการใช้งานหรือแอปพลิเคชันของเราหรือการรวมกันของบริการของเราหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของเรากับซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ข้อมูลหรือกระบวนการที่ไม่ได้จัดทำโดยเรา หากแอปพลิเคชันของเราจะไม่ละเมิดหากไม่มีการรวมกันดังกล่าว หรือ

c) การเรียกร้องต่อคุณเกิดขึ้นจากเนื้อหาของผู้ใช้ ข้อมูลของคุณ แอปพลิเคชันที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการใช้แอปพลิเคชันหรือบริการของคุณโดยฝ่าฝืนข้อตกลงนี้หรือเอกสารประกอบ

 

10.2. การชดใช้ค่าเสียหายโดยคุณ

คุณจะปกป้องเราและบริษัทในเครือของเราจากการเรียกร้อง การเรียกร้อง การฟ้องร้อง หรือการดำเนินคดีใด ๆ ที่ทำขึ้นหรือนำมาต่อเราโดยบุคคลที่สามที่กล่าวหาว่า

ก) ข้อมูลใด ๆ ของคุณหรือการใช้ข้อมูลของคุณกับบริการของเรา

b) เนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ หรือการใช้เนื้อหาผู้ใช้ของคุณกับบริการของเรา

c) แอปพลิเคชันที่ไม่เท่าเทียมกันที่คุณให้ไว้ หรือ

d) การรวมกันของแอปพลิเคชันที่ไม่เท่าเทียมกันที่คุณให้มาและใช้กับแอปพลิเคชันของเรา

ละเมิดหรือยักยอกสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามดังกล่าว หรือเกิดขึ้นจากการใช้แอปพลิเคชันหรือเนื้อหาของคุณในลักษณะที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดข้อตกลงหรือเอกสารประกอบ (แต่ละ “การเรียกร้องต่อเรา”) และคุณจะชดใช้ค่าเสียหายให้เราจาก ค่าเสียหาย ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากเราในที่สุดอันเป็นผลมาจากหรือสำหรับจำนวนเงินใดๆ ที่เราจ่ายไปภายใต้ข้อตกลงที่ได้รับการอนุมัติโดยคุณเป็นลายลักษณ์อักษรของการเรียกร้องต่อเรา โดยมีเงื่อนไขว่าเรา

ก) แจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเรียกร้องต่อเราโดยทันที

b) ให้คุณควบคุมแต่เพียงผู้เดียวในการป้องกันและระงับข้อเรียกร้องต่อเรา (ยกเว้นว่าคุณไม่สามารถระงับข้อเรียกร้องใด ๆ ต่อเราได้ เว้นแต่จะปลดเปลื้องความรับผิดทั้งหมดจากเราอย่างไม่มีเงื่อนไข) และ

c) ให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่คุณโดยออกค่าใช้จ่ายเอง

 

10.3. การเยียวยาพิเศษ

ส่วนที่ 10 นี้ระบุความรับผิดของฝ่ายที่ให้ความคุ้มครองแต่เพียงผู้เดียวและการแก้ไขเยียวยาแต่เพียงผู้เดียวของฝ่ายที่ได้รับความคุ้มครองต่ออีกฝ่ายสำหรับการเรียกร้องประเภทใดก็ตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 10 นี้

เพื่อให้ถูกต้องและบังคับใช้ได้ การเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดต่อเราจะต้องดำเนินการภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่คุณสังเกตเห็นความเสียหายหรือควรสังเกตตามสมควร และในทุกสถานการณ์ อย่างช้าที่สุดภายใน 3 เดือนนับจากเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหาย

ไม่ว่าในกรณีใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบริษัทในเครือจะไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้สำหรับการสูญเสียผลกำไร รายได้ ค่าความนิยม หรือค่าเสียหายทางอ้อม พิเศษ โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง ความคุ้มครอง การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือความเสียหายเชิงลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ อยู่ในสัญญาหรือการละเมิด และไม่คำนึงถึงทฤษฎีความรับผิด แม้ว่าฝ่ายหรือบริษัทในเครือจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว หรือหากการเยียวยาของฝ่ายหรือบริษัทในเครือนั้นล้มเหลวในวัตถุประสงค์ที่สำคัญ การปฏิเสธความรับผิดที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่ใช้กับขอบเขตที่กฎหมายห้าม

ไม่ว่าในกรณีใดความรับผิดโดยรวมของเราร่วมกับบริษัทในเครือของเราทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ เกินกว่าจำนวนเงินรวมที่จ่ายโดยคุณและบริษัทในเครือของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้สำหรับบริการที่ทำให้เกิดความรับผิดในช่วงสิบสองเดือนก่อนเหตุการณ์ครั้งแรก จากความรับผิดที่เกิดขึ้น ข้อจำกัดข้างต้นจะใช้บังคับไม่ว่าการกระทำจะอยู่ในสัญญาหรือการละเมิด และไม่คำนึงถึงทฤษฎีความรับผิด แต่จะไม่จำกัดภาระผูกพันในการชำระเงินของคุณและบริษัทในเครือของคุณภายใต้ส่วน “ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน” ข้างต้น

ไม่ว่าในกรณีใด เราจะไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหา ประสิทธิภาพ และการส่งมอบของพันธมิตรของเรา

12.1. ระยะเวลาของข้อตกลง

ข้อตกลงนี้เริ่มในวันที่คุณยอมรับเป็นครั้งแรกและดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดตามข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้มีผลใช้ได้เสมอจนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาที่สมัครเป็นสมาชิกของบริการที่ซื้อ เว้นแต่เราจะยุติข้อตกลงด้วยเหตุผล

 

12.2. ยุติเพื่อความสะดวก

คู่สัญญาอาจยุติข้อตกลงนี้โดยแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลา 30 วันหรือวิธีการแจ้งการยุติแบบอื่นที่มีอยู่ในบริการ

 

12.3. การยุติเพราะเหตุ

คู่สัญญาอาจยุติข้อตกลงนี้ด้วยเหตุผล (i) เมื่อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วันแก่อีกฝ่ายถึงการละเมิดที่สำคัญ หากการละเมิดดังกล่าวยังคงไม่ได้รับการแก้ไขเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว หรือ (ii) หากอีกฝ่ายกลายเป็นเรื่องของการยื่นคำร้อง ในการล้มละลายหรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลาย การพิทักษ์ทรัพย์ การชำระบัญชี หรือการโอนสิทธิเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้

 

12.4. การคืนเงินหรือการชำระเงินเมื่อมีการเลิกจ้าง

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่คุณชำระภายใต้ข้อตกลงนี้ไม่สามารถขอคืนได้โดยเรา ไม่รวมค่าธรรมเนียมสำหรับบริการในกรณีที่ข้อตกลงนี้ถูกยกเลิกเนื่องจากสาเหตุที่เป็นของเรา ในกรณีเช่นนี้ เราจะคืนเงินค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่งให้กับคุณในช่วงระยะเวลาหลังจากวันที่การยกเลิกมีผลบังคับใช้ เพื่อความชัดเจน ไม่ว่าในกรณีใดการยกเลิกข้อตกลงนี้จะเป็นการปลดเปลื้องภาระผูกพันของคุณในการชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ต้องชำระในช่วงก่อนวันที่การยุติมีผลบังคับ

 

12.5. การพกพาและการลบข้อมูลของคุณ

เมื่อคุณร้องขอภายใน 30 วันหลังจากวันที่ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ เราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อการส่งออกหรือดาวน์โหลดตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ หลังจากระยะเวลา 30 วันดังกล่าว เราจะไม่มีข้อผูกมัดในการเก็บรักษาหรือให้ข้อมูลใด ๆ ของคุณ และตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบจะลบหรือทำลายสำเนาข้อมูลของคุณทั้งหมดในระบบของเราหรืออื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของเรา เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่น ในข้อตกลงนี้หรือต้องห้ามตามกฎหมาย

 

12.6. บทบัญญัติที่ยังมีชีวิตอยู่

หัวข้อ “บริการฟรีและการทดลองใช้ฟรี” “ค่าธรรมเนียมและการชำระค่าบริการที่ซื้อ” “สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของและใบอนุญาต” “การรักษาความลับและการอ้างอิงของลูกค้า” “การรับรอง การรับประกัน และการปฏิเสธความรับผิดชอบ” “การชดใช้ค่าเสียหายร่วมกัน” “ข้อจำกัดของ ความรับผิด” “ข้อกำหนดและการยุติ” “ประกาศ กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล” และ “ข้อกำหนดทั่วไป” จะยังคงอยู่ต่อไปแม้ว่าข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงหรือหมดอายุก็ตาม

13.1. ลักษณะการแจ้งความ

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ การแจ้งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและจะมีผลเมื่อ (ก) การจัดส่งส่วนบุคคล (ข) วันทำการที่ห้าหลังจากส่งทางไปรษณีย์ หรือ (ค) ยกเว้นการแจ้งการสิ้นสุดหรือ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (“ประกาศทางกฎหมาย”) ซึ่งจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นประกาศทางกฎหมาย ในวันที่ส่งทางอีเมล 

ประกาศเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินที่ส่งถึงคุณจะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อด้านการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณกำหนดไว้ ประกาศอื่น ๆ ทั้งหมดที่ส่งถึงคุณจะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องที่คุณกำหนด ที่อยู่อีเมลของเราสำหรับการแจ้งเตือนคือ team@equelsocial.com

 

13.2. ข้อตกลงในการใช้กฎหมายและเขตอำนาจศาล

คุณยอมรับว่าข้อพิพาททั้งหมดระหว่างคุณกับเราจะถูกควบคุมโดยกฎหมายของฟินแลนด์ โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติของกฎหมาย

ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือการเรียกร้องใด ๆ ระหว่างคุณกับเราที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ หรือการฝ่าฝืน การยุติ หรือความถูกต้องของข้อตกลงนี้ จะต้องยุติในที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการตามกฎอนุญาโตตุลาการของหอการค้าฟินแลนด์ จำนวนอนุญาโตตุลาการต้องเป็นหนึ่งคน ที่นั่งของอนุญาโตตุลาการคือเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ และภาษาของการอนุญาโตตุลาการจะเป็นภาษาฟินแลนด์หรือภาษาอังกฤษ

14.1. ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเราเกี่ยวกับการใช้บริการและเนื้อหาของคุณ โดยจะมีผลแทนข้อตกลง ข้อเสนอ หรือการนำเสนอที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาก่อนหน้านี้และที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว

 

14.2. การแก้ไข

เรากำลังพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่องและวิธีการนำเสนอบริการผ่านแอปพลิเคชัน ในงานพัฒนาของเรา เราอาจพบว่ามีความจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ร่วมกันในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ในกรณีเช่นนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไข เผยแพร่ข้อตกลงนี้ฉบับปรับปรุง และแจ้งให้คุณทราบถึงวันที่การแก้ไขมีผลบังคับใช้ หากคุณไม่พบการแก้ไขที่ยอมรับได้ คุณควรติดต่อเราและแจ้งให้เราทราบถึงข้อกังวลของคุณภายใน 7 วันทำการ ซึ่งในกรณีนี้เราจะพิจารณาข้อซักถามของคุณโดยสุจริตและทำงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ยอมรับได้อย่างสมเหตุสมผลสำหรับคุณ

ในส่วนอื่น การแก้ไข การแก้ไข หรือการสละสิทธิ์บทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ เว้นแต่เป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติจากฝ่ายที่จะยืนยันการแก้ไข การแก้ไข หรือการสละสิทธิ์

 

14.3. ลำดับความสำคัญ

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันในเอกสารต่อไปนี้ ลำดับความสำคัญจะเป็น: (1) ข้อตกลงนี้ (2) เอกสาร

 

14.4. งานที่มอบหมาย

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถมอบหมายสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ในที่นี้ ไม่ว่าจะโดยการดำเนินการของกฎหมายหรืออย่างอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายล่วงหน้า (จะไม่ถูกระงับอย่างไม่มีเหตุผล) โดยมีเงื่อนไขว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจมอบหมายข้อตกลงนี้ทั้งหมด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายต่อบริษัทในเครือหรือเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการขายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

 

14.5. สละสิทธิ์

ความล้มเหลวหรือความล่าช้าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการใช้สิทธิ์ใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้จะถือเป็นการสละสิทธิ์ของสิทธิ์นั้น

 

14.6. ความเป็นโมฆะ

หากข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ถูกศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาว่าขัดต่อกฎหมาย ข้อกำหนดดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ และข้อกำหนดที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับ