Podmienky služby

Aplikácia Equel je momentálne v beta verzii. Naše služby sa rýchlo menia a bez upozornenia môžeme pridať nové funkcie alebo odstrániť existujúce.

Táto zmluva upravuje vaše získavanie a používanie našich služieb v našej aplikácii. Okrem tejto zmluvy, keď používate služby sociálnych médií súvisiace s aplikáciou Equel (vrátane LinkedIn, Mastodon alebo Threads), budete s nimi mať aj používateľskú zmluvu a vzťahujú sa na vás ich zmluvné podmienky.

Ak sa zaregistrujete na bezplatné služby alebo bezplatnú skúšobnú verziu, príslušné podmienky tejto zmluvy sa budú riadiť aj týmito bezplatnými službami alebo bezplatnou skúšobnou verziou.

Ak túto Zmluvu uzatvárate v mene spoločnosti alebo inej právnickej osoby, vyhlasujete, že máte oprávnenie zaviazať takúto entitu a jej pridružené spoločnosti zmluvnými podmienkami tejto Zmluvy, pričom v takom prípade platia výrazy „Vy“ alebo „ Váš“ sa vzťahuje na takýto subjekt a všetky jeho pridružené spoločnosti. 

Ak takéto oprávnenie nemáte alebo ak súhlasíte s podmienkami tejto Zmluvy, nesmiete túto Zmluvu prijať a nesmiete používať Aplikáciu a Služby.

Prijatím tejto zmluvy, kliknutím na políčko označujúce váš súhlas alebo v prípade bezplatných služieb používaním takýchto služieb súhlasíte s podmienkami tejto zmluvy.

Táto zmluva bola naposledy aktualizovaná 17. januára 2024. Medzi vami a nami je účinná od momentu, keď túto zmluvu prijmete.

„Dohoda“ znamená túto rámcovú zmluvu o predplatnom.

„My“, „nás“ alebo „náš“ znamená Equel Oy, spoločnosť založená a registrovaná vo Fínsku 27. septembra 2021 s obchodným registračným číslom 3237268-5.

„Vy“ alebo „Váš“ znamená jednotlivca, ktorý si vytvoril účet v aplikácii Equel. V prípade, že túto zmluvu prijíma fyzická osoba v mene právnickej osoby, právnická osoba, pre ktorú prijímate túto zmluvu, a jej pridružené spoločnosti.

„Používateľ“ znamená jednotlivca, ktorý si vytvoril účet v Aplikácii Equel. V prípade, že túto Zmluvu prijíma fyzická osoba v mene právnickej osoby, fyzická osoba, ktorá je Vami oprávnená používať našu Aplikáciu a Služby, pre ktorú ste si zakúpili predplatné (alebo v prípade akýchkoľvek Služieb poskytovaných Nami bezplatne , pre ktorú bola poskytnutá Služba) a ktorému ste (alebo, ak je to vhodné, My) poskytli používateľskú identifikáciu a heslo. Medzi používateľov môžu patriť napríklad vaši zamestnanci, stážisti a konzultanti, ktorí pre vás pracujú.

„Pridružená spoločnosť“ znamená akúkoľvek entitu, ktorá priamo alebo nepriamo kontroluje, je kontrolovaná alebo je pod spoločnou kontrolou s dotknutou entitou. „Kontrola“ na účely tejto definície znamená priame alebo nepriame vlastníctvo alebo kontrolu nad viac ako 50% hlasovacích podielov predmetného subjektu.

„Aplikácia“ znamená naše softvérové aplikácie bežiace na prehliadačoch, desktopoch a mobilných prostrediach, ktoré pre Používateľa vykonávajú špecifické funkcie, prostredníctvom ktorých sú naše služby sprístupnené pod značkou Equel.

„Služby“ znamenajú produkty a služby v rámci našej aplikácie, ktoré ste si predplatili alebo ktoré vám boli poskytnuté bezplatne alebo v rámci bezplatnej skúšobnej verzie.

„Služby beta“ znamenajú služby alebo funkcie, ktoré vám môžu byť sprístupnené na vyskúšanie bez ďalších poplatkov, jasne označené ako beta, pilotné alebo podobným popisom.

„Bezplatné služby“ znamenajú Služby, ktoré vám sprístupňujeme bezplatne. Bezplatné služby nezahŕňajú služby ponúkané ako bezplatná skúšobná verzia a zakúpené služby.

„Zakúpené služby“ znamenajú služby, ktoré si vy alebo vaša pridružená spoločnosť zakúpite, na rozdiel od bezplatných služieb alebo služieb poskytovaných na základe bezplatnej skúšobnej verzie.

„Bezplatná skúšobná verzia“ znamená zakúpené služby, ktoré vám sprístupňujeme výnimočne bezplatne na pevne stanovené obdobie.

„Obsah“ znamená naše materiály sprístupnené ako súčasť Služieb alebo inak na Platforme (napr. generované koncepty príspevkov).

„Dokumentácia“ znamená príslušné príručky a zásady používania, ktoré sú z času na čas aktualizované a sú prístupné v Aplikácii.

„Používateľský materiál“ znamená dokumentáciu a iné materiály (ako sú okrem iného fotografie a videá), ktoré na platformu nahráte vy a vaši používatelia.

„Vaše údaje“ znamenajú elektronické údaje a informácie odoslané vami alebo pre vás do aplikácie alebo vytvorené počas vášho používania aplikácie a služieb, s výnimkou používateľského materiálu.

„Nerovnaká aplikácia“ znamená softvér, službu alebo inú aplikáciu, ktorú vám poskytuje tretia strana prostredníctvom Služieb.

„Škodlivý kód“ znamená kód, súbory, skripty, agenty alebo programy, ktorých cieľom je poškodiť, vrátane napríklad vírusov, červov a trójskych koní.

„Vyššia moc“ znamená okolnosti, ktoré sú mimo našej primeranej kontroly, vrátane, bez obmedzenia, konania vlády, nehôd, požiarov, epidémií, pandémie, pracovných sporov, vojny, zlyhania napájania alebo telekomunikácií, zlyhania alebo oneskorenia poskytovateľa internetových služieb alebo útokov odmietnutia služby.

2.1. Bezplatné služby

Môžeme vám sprístupniť bezplatné služby. Používanie našich bezplatných služieb podlieha ustanoveniam a podmienkam tejto zmluvy. V prípade rozporu medzi touto sekciou 2.1 (Bezplatné služby) a akoukoľvek inou časťou tejto zmluvy má prednosť táto sekcia. Možné bezplatné služby sú vám poskytované bez poplatku až do určitých limitov definovaných v príslušnej dokumentácii.

Súhlasíte s tým, že na základe vlastného uváženia a z akéhokoľvek dôvodu vám môžeme ukončiť prístup k bezplatným službám. Súhlasíte s tým, že akékoľvek ukončenie vášho prístupu k bezplatným službám môže byť bez predchádzajúceho upozornenia, a súhlasíte s tým, že za takéto ukončenie nenesieme zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane. 

Výhradne zodpovedáte za export vašich údajov z bezplatných služieb pred ukončením vášho prístupu k bezplatným službám, okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon.

BEZ OHĽADU NA SEKCIE 9 (VYHLÁSENIA, ZÁRUKY A VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI) A 10.1 (ODŠKODNENIE Z NÁS) SÚ BEZPLATNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ „TAK AKO SÚ“ BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY A ZA ZÁVÄZKY NEMÁME ŽIADNE ODŠKODNENIE. BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE uvedeného, MY A NAŠE PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A NAŠI POSKYTOVATELIA LICENCIE A PARTNERI VÁM NEVYHLASUJEME ANI NEZARUČUJEME, ŽE: (A) VAŠE POUŽÍVANIE BEZPLATNÝCH SLUŽIEB BUDE SPLŇOVAŤ VAŠE POŽIADAVKY, (B) BUDE VAŠE POUŽÍVANIE BEZPLATNÝCH SLUŽIEB BUDE BEZPLATNÉ VČASNÉ, ZABEZPEČENÉ ALEBO BEZ CHYB A (C) ÚDAJE O POUŽÍVANÍ POSKYTOVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM BEZPLATNÝCH SLUŽIEB BUDE PRESNÉ. BEZ OHĽADU NA ČOKOĽVEK, KTORÉ JE V OPATRENÍ V SEKCI 11 (OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI), BUDETE NA ZÁKLADE TEJTO ZMLUVY PLNE ZODPOVEDNÝ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY VZNIKNUTÉ Z VAŠEHO POUŽÍVANIA BEZPLATNÝCH SLUŽIEB, AKÉHOKOĽVEK PORUŠENIA Z VAŠEHO PORUŠENIA VAŠE POVINNOSTI ODŠKODNENIA ODŠKODNENIA TU UVEDENÉ.

 

2.2. Skúška zadarmo

Ak sa v Aplikácii zaregistrujete na bezplatnú skúšobnú verziu, bezplatne vám sprístupníme jednu alebo viacero Služieb na skúšobnú dobu, a to až do (a) konca bezplatného skúšobného obdobia, na ktoré ste sa zaregistrovali na používanie príslušného Služba(y) alebo (b) dátum začiatku akýchkoľvek zakúpených služieb, ktoré ste si objednali pre takúto službu(y), alebo (c) ukončenie z našej strany podľa vlastného uváženia. Pri registrácii bezplatnej skúšobnej verzie sa môžu objaviť ďalšie zmluvné podmienky skúšobnej verzie. Akékoľvek dodatočné zmluvné podmienky sú zahrnuté do tejto zmluvy formou odkazu a sú právne záväzné.

VAŠE ÚDAJE, KTORÉ ZADÁTE DO APLIKÁCIE, A AKÉKOĽVEK PRISPÔSOBENIE SLUŽIEB, KTORÉ VYKONANÉ SLUŽBY ALEBO PRE VÁS POČAS VAŠEJ BEZPLATNEJ SKÚŠKY, SA NATRVALO STRATÍTE, POKIAĽ SI ZAKÚPITE PREDPLATENIE ROVNAKÝCH SLUŽIEB, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE SLUŽBA, APPGORLI PURCHBLE TAKÉTO ÚDAJE PRED UKONČENÍM SKÚŠOBNEJ DOBY. NEMÔŽETE PRENOSIŤ ÚDAJE ZADANÉ ALEBO PRISPÔSOBENIA VYKONANÉ POČAS BEZPLATNEJ SKÚŠKY NA SLUŽBU, KTORÁ BY PREDSTAVOVALA ZNIŽENIE Z TEJTO SKÚŠKY; PRETO AK SI ZAKÚPITE SLUŽBU, KTORÁ BUDE ZNIŽOVAŤ SLUŽBU, NA KTORÚ SA VZŤAHUJE SKÚŠOBNÁ LEHOTA, MUSÍTE SVÉ ÚDAJE EXPORTOVAŤ PRED UKONČENÍM SKÚŠOBNÉHO OBDOBIA, V opačnom prípade SA VAŠE ÚDAJE NATRVALO STRATÍTE.

BEZ OHĽADU NA SEKCIE 9 (VYHLÁSENIA, ZÁRUKY A VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI) A 10.1 (ODŠKODNENIE Z NÁS) POČAS BEZPLATNÉHO SKÚŠANIA SÚ SLUŽBY POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY A ROVNAKÉ NEBUDÚ BEZ ODŠKODNENIA ZA ODŠKODNENIE ZA ODŠKODNENIE Z . BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE uvedeného, SPOLOČNOSŤ EQUAL, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIE VÁM NEVYHLASUJÚ ANI NEZARUČUJÚ, ŽE: (A) VAŠE POUŽÍVANIE SLUŽIEB POČAS BEZPLATNÉHO SKÚŠOBNÉHO OBDOBIA SPLNÍ VAŠE POŽIADAVKY, (B) POČAS BEZPLATNÉHO POUŽÍVANIA SLUŽIEB SKÚŠOBNÉ OBDOBIE BUDE NEPRERUŠENÉ, VČASNÉ, ZABEZPEČENÉ ALEBO BEZ CHYB A (C) ÚDAJE O POUŽÍVANÍ POSKYTNUTÉ POČAS BEZPLATNÉHO SKÚŠOBNÉHO OBDOBIA BUDÚ PRESNÉ. BEZ OHĽADU NA ČOKOĽVEK V OPAKU V SEKCI 11 (OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI), BUDETE PODĽA TEJTO ZMLUVY PLNE ZODPOVEDNÝ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY VZNIKNUTÉ VAŠIM POUŽÍVANÍM SLUŽIEB POČAS AKÉHOKOĽVEK BEZPLATNÉHO SKÚŠANIA DOHODA A AKÉKOĽVEK VAŠE ZÁVÄZKY ODŠKODNENIA ODŠKODNENIA PODĽA TU.

3.1. Poskytovanie zakúpených služieb

(a) vám sprístupníme služby a obsah podľa tejto zmluvy, (b) poskytneme vám príslušnú štandardnú podporu a komunitnú podporu pre zakúpené služby bez ďalších poplatkov, (c) vynaložíme komerčne primerané úsilie na to, aby sa online Zakúpené služby sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, okrem (i) plánovaných odstávok (o ktorých vopred informujeme elektronicky) a (ii) akejkoľvek nedostupnosti spôsobenej vyššou mocou.

 

3.2. Beta služby

Služby Beta vám môžeme sprístupniť bezplatne. Služby beta môžu podliehať dodatočným podmienkam. Služby Beta môžeme kedykoľvek prerušiť podľa vlastného uváženia a rozhodnúť sa, že ich nesprístupníme všeobecne. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek ujmu alebo škodu vzniknutú v súvislosti so službou Beta.

Vaše používanie beta služieb je dobrovoľné. Služby beta sú určené na účely hodnotenia, nie na produkčné použitie, a nemusia byť podporované. Beta služby sa podľa tejto zmluvy nepovažujú za „služby“. Všetky obmedzenia, výhrada našich práv a vaše povinnosti týkajúce sa Služieb sa však rovnako vzťahujú na vaše prípadné používanie Služieb Beta.

Ak nie je uvedené inak, akékoľvek skúšobné obdobie Služieb Beta uplynie po dátume ukončenia určeného skúšobného obdobia alebo po dátume, kedy bude verzia Služieb Beta všeobecne dostupná bez príslušného označenia Služieb Beta, podľa toho, ktorý z nich nastane skôr.

 

3.3. Ochrana Vašich údajov

Budeme dodržiavať administratívne, technické a fyzické záruky na ochranu bezpečnosti, dôvernosti a integrity vašich údajov, ako je popísané v našich zásadách ochrany osobných údajov. Tieto záruky budú okrem iného zahŕňať opatrenia na zabránenie prístupu, používania alebo zverejnenia vašich údajov našim personálom s výnimkou (a) poskytovania zakúpených služieb a predchádzania alebo riešenia servisných alebo technických problémov, (b) v prípade potreby zákonom podľa časti 8.2 (Nútené zverejnenie) nižšie alebo (c) ako to výslovne povolíte.

V rozsahu, v akom spracúvame Osobné údaje (ako je definované v našich Zásadách ochrany osobných údajov), vo Vašom mene, pri poskytovaní Služieb platia podmienky dodatku o spracúvaní údajov na https://equelsocial.com/dpa-data-processing- bude platiť dohoda (“DPA”), ktorá je týmto začlenená formou odkazu, a zmluvné strany súhlasia s dodržiavaním týchto podmienok.

 

3.4. Náš personál

Budeme zodpovední za výkon našich zamestnancov a ich dodržiavanie našich záväzkov podľa tejto zmluvy, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.

4.1. Limity použitia

Služby a obsah môžu podliehať obmedzeniam a obmedzeniam používania. Ak nie je uvedené inak, nesmiete svoje heslo zdieľať s ostatnými.

Ak prekročíte zmluvný limit používania, ktorý môže byť uvedený vo vašej službe, môžeme s vami spolupracovať, aby sme sa pokúsili znížiť vaše používanie tak, aby vyhovovalo tomuto limitu. Ak napriek nášmu úsiliu nie ste schopní alebo ochotní dodržať zmluvný limit používania, okamžite na našu žiadosť vykonáte objednávku na dodatočné množstvá príslušných služieb alebo obsahu a zaplatíte akúkoľvek faktúru za nadmerné používanie podľa časti 6.2 (Fakturácia a platba).

 

4.2. Vaše povinnosti

Budeš

 1. a) niesť zodpovednosť za to, že vy a vaši používatelia dodržiavate túto zmluvu a dokumentáciu,
 2. b) poskytnúť pre svoj účet rovnaké meno, aké používate v každodennom živote, ako aj presné informácie o sebe,
 3. c) vytvorte si iba jeden osobný účet, svoj vlastný,
 4. d) niesť zodpovednosť za presnosť, kvalitu a zákonnosť vašich údajov a vášho materiálu, ako ste získali svoje údaje a ako používate vaše údaje a váš materiál s našimi službami,
 5. e) vynaložiť komerčne primerané úsilie na zabránenie neoprávnenému prístupu alebo používaniu Služieb a Obsahu a bezodkladne nás informovať o každom takomto neoprávnenom prístupe alebo použití,
 6. f) používať služby a obsah iba v súlade s touto dohodou, dokumentáciou, pravidlami komunity a príslušnými zákonmi, vládnymi nariadeniami a bezpečnosťou údajov vášho subjektu a inými možnými zásadami, a
 7. g) dodržiavať dodatočné zmluvné podmienky platforiem sociálnych médií.

 

4.3. Užívateľské obmedzenia

Nebudete

 1. a) sprístupniť akúkoľvek Službu alebo Obsah komukoľvek inému ako Používateľom alebo používať akúkoľvek Službu alebo Obsah v prospech kohokoľvek iného ako vás, pokiaľ nie je v Objednávke alebo Dokumentácii výslovne uvedené inak,
 2. b) predávať, ďalej predávať, licencovať, poskytovať sublicencie, distribuovať, sprístupňovať, prenajímať alebo prenajímať akúkoľvek službu alebo obsah,
 3. c) povoliť priamy alebo nepriamy prístup k akejkoľvek Službe alebo Obsahu alebo ich používanie spôsobom, ktorý obchádza zmluvný limit používania, alebo prístup alebo používanie akéhokoľvek nášho duševného vlastníctva, s výnimkou prípadov povolených touto Zmluvou alebo Dokumentáciou,
 4. d) rozosielanie spamu vo forme hromadných e-mailov (musíte byť schopní poukázať na prihlasovací formulár alebo preukázať iný dôkaz o súhlase pre akýkoľvek odoslaný obchodný alebo marketingový e-mail, ak to vyžadujú platné právne predpisy),
 5. e) zasahovať alebo narúšať integritu alebo výkon akejkoľvek Služby alebo údajov tretích strán v nej obsiahnutých,
 6. f) používať Službu na ukladanie alebo prenos materiálu porušujúceho autorské práva, urážlivého alebo inak nezákonného alebo protiprávneho materiálu alebo na ukladanie alebo prenos materiálu v rozpore s právami tretích strán na ochranu súkromia,
 7. g) používať Službu na ukladanie alebo prenos škodlivého kódu,
 8. h) pokúsiť sa získať neoprávnený prístup k akejkoľvek Službe alebo Obsahu,
 9. i) upravovať, kopírovať alebo vytvárať odvodené diela na základe Služby alebo akejkoľvek jej časti, funkcie, funkcie alebo používateľského rozhrania,
 10. j) kopírovať obsah okrem prípadov povolených v tomto dokumente alebo v dokumentácii,
 11. k) zarámovať alebo zrkadliť akúkoľvek časť akejkoľvek Služby alebo Obsahu, príp
 12. l) rozoberať, spätne analyzovať alebo dekompilovať Službu alebo Obsah alebo k nim pristupovať za účelom (1) zostavenia konkurencieschopného produktu alebo služby, (2) zostavenia produktu alebo služby pomocou podobných nápadov, vlastností, funkcií alebo grafiky Služby, ( 3) skopírovať akékoľvek nápady, funkcie, funkcie alebo grafiku Služby alebo (4) určiť, či Služby spadajú do pôsobnosti akéhokoľvek patentu.
 13. m) vytvorte si účet, ak máte menej ako 13 rokov,
 14. n) vytvorte si nový účet bez nášho písomného súhlasu, ak bol váš predchádzajúci účet odstránený z aplikácie pre porušenie tejto zmluvy.
 15. o) zneužívať akýkoľvek kanál nahlasovania, nahlasovania, sporov alebo odvolaní, napríklad vytváraním podvodných, duplicitných alebo nepodložených správ alebo odvolaní.

Akékoľvek použitie Služieb v rozpore s touto Zmluvou alebo Dokumentáciou Vami alebo Používateľmi, ktoré podľa nášho uváženia ohrozuje bezpečnosť, integritu alebo dostupnosť Služieb, môže mať za následok naše okamžité pozastavenie Služieb. Za daných okolností však vynaložíme komerčne primerané úsilie, aby sme vám poskytli upozornenie a možnosť napraviť takéto porušenie alebo hrozbu pred takýmto pozastavením.

 

4.4. Odstránenie obsahu

 Ak nás poskytovateľ licencie alebo iná tretia strana vyžaduje, aby sme odstránili Obsah alebo dostali informácie, že Obsah, ktorý vám bol poskytnutý, môže porušovať platné zákony alebo práva tretích strán, môžeme takýto Obsah z vášho účtu odstrániť.

Ak iní používatelia aplikácie Equel nahlásia váš obsah z dôvodu porušenia, nenávistných prejavov alebo neslušnosti, obsah skontrolujeme a môžeme ho podľa vlastného uváženia odstrániť. Ak iní používatelia opakovane nahlásia váš obsah, môžeme pozastaviť alebo zrušiť váš účet.

 

4.5. Špeciálne podmienky pre zasielanie správ v rámci Služby

Používateľom ponúkame možnosť posielať si správy v rámci aplikácie ako súčasť našich služieb (vrátane, ale nie výlučne, textových správ, obrázkov, videí a hlasových správ). Keď používateľ začne používať služby odosielania správ, okrem podmienok zmluvy tu platia aj ďalšie špecifické podmienky.

Služby zasielania správ zahŕňajú možnosť odosielania správ jeden na jedného, vytvárania skupín a zasielania správ medzi niekoľkými používateľmi súčasne v takýchto skupinách. Všeobecné používateľské obmedzenia v časti 4.3 sa vzťahujú aj na vytváranie a odosielanie správ iným používateľom.

Tvorca skupiny správ a ďalší určení správcovia majú právo vymazať správy v skupine. Nie sme zodpovední za uloženie kópie takýchto vymazaných správ. Okrem toho sa každý používateľ s právami správcu môže rozhodnúť, ktorým ďalším používateľom schváli pripojenie ku skupine. Správcovia môžu z takýchto skupín odstrániť aj iných používateľov. Nenesieme zodpovednosť ani nezodpovedáme za žiadne činnosti Používateľa s oprávneniami správcu alebo iných Používateľov využívajúcich služby zasielania správ.

Usilovne pracujeme na poskytovaní najlepšej služby zasielania správ. Nemôžeme však zaručiť žiadnu minimálnu úroveň kvality služby a neposkytujeme žiadne záruky, že naše služby odosielania správ budú vždy fungovať bez chýb, prerušení alebo oneskorení.

Prevádzkujeme systémy na neustále zlepšovanie našej schopnosti odhaliť hrozby, incidenty alebo zraniteľné miesta, ktoré môžu poškodiť použiteľnosť a bezpečnosť našej služby. Ak sa dozvieme o takejto aktivite, podnikneme príslušné kroky, ako je odstránenie tejto aktivity alebo kontaktovanie príslušných orgánov činných v trestnom konaní.

Z dôvodov popísaných v tejto zmluve môžeme upraviť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k našim službám odosielania správ alebo ich používanie.

5.1. Nerovnaké aplikácie a vaše údaje

Ak sa rozhodnete s našou aplikáciou a službami používať aplikáciu bez prekážok, povoľujete nám, aby sme aplikácii a jej poskytovateľovi umožnili prístup k vašim údajom a vášmu materiálu, ako sa to vyžaduje na súčinnosť tejto aplikácie so službou. . Nie sme zodpovední za žiadne zverejnenie, úpravu alebo vymazanie vašich údajov alebo vášho materiálu vyplývajúce z prístupu takejto aplikácie Non-Equel alebo jej poskytovateľa.

 

5.2. Interoperabilita s aplikáciami, ktoré nie sú rovnaké

Služby môžu obsahovať funkcie navrhnuté na spoluprácu s aplikáciami, ktoré nie sú rovnaké. Ak chcete používať takéto funkcie, môže sa od vás vyžadovať, aby ste získali prístup k takýmto Aplikáciám, ktoré nie sú rovnocenné, od ich poskytovateľov a môže sa od vás vyžadovať, aby ste nám udelili prístup k vášmu účtu (účtom) v takýchto Aplikáciách, ktoré nie je rovnocenné. 

Nemôžeme zaručiť trvalú dostupnosť takýchto funkcií Služby. Môžeme ich prestať poskytovať bez toho, aby sme vás oprávňovali na vrátenie peňazí alebo inú kompenzáciu, ak napríklad a bez obmedzenia poskytovateľ aplikácie Non-Equel prestane sprístupňovať aplikáciu Non-Equel na spoluprácu s príslušnými funkciami Služby v spôsobom, ktorý je pre nás prijateľný.

6.1. Poplatky

Zaplatíte všetky poplatky uvedené v predplatnom Služieb. Pokiaľ nie je v tomto dokumente uvedené inak, (i) poplatky sú založené na zakúpených Službách a Obsahu a nie na skutočnom použití, (ii) platobné povinnosti sú nezrušiteľné a zaplatené poplatky sú nevratné a (iii) zvolenú úroveň služieb nemožno znížiť počas príslušného upisovacieho obdobia.

 

6.2. Fakturácia a platba

Poskytnete nám platné a aktualizované informácie o kreditnej karte alebo platnú nákupnú objednávku alebo alternatívny dokument, ktorý je pre nás primerane prijateľný. Ak nám poskytnete informácie o kreditnej karte, oprávňujete nás účtovať z takejto kreditnej karty všetky zakúpené služby. Takéto poplatky sa účtujú vopred, buď mesačne, alebo v súlade s akoukoľvek zvolenou inou frekvenciou účtovania.

Ak je v predplatnom uvedené, že platba bude uskutočnená iným spôsobom ako kreditnou kartou, my alebo náš partner na spracovanie platieb vám platbu vopred naúčtujeme. Zodpovedáte za to, že nám poskytnete úplné a presné fakturačné a kontaktné údaje a upozorníte nás na akékoľvek zmeny týchto informácií.

 

6.3. Poplatky po lehote splatnosti

Ak akúkoľvek fakturovanú sumu nedostaneme do dátumu splatnosti, potom bez obmedzenia našich práv alebo opravných prostriedkov, (a) k týmto poplatkom môže narásť úrok z omeškania vo výške 10 % neuhradeného zostatku za mesiac alebo maximálnej sadzbe povolenej zákona, podľa toho, čo je vyššie, a/alebo (b) budúce predplatné a jeho predĺženie môžeme podmieniť platobnými podmienkami kratšími, ako sú uvedené v časti 6.2 (Fakturácia a platba).

 

6.4. Pozastavenie prevádzky a zrýchlenie

Ak je akákoľvek čiastka, ktorú dlhujete podľa tejto alebo inej zmluvy za Služby, po splatnosti 14 alebo viac dní (alebo 7 alebo viac dní po splatnosti v prípade súm, ktoré ste nám oprávnili účtovať na vašu kreditnú kartu), môžeme bez obmedzenia Naše ďalšie práva a opravné prostriedky, urýchliť Vaše nezaplatené poplatky vyplývajúce z takýchto zmlúv tak, aby sa všetky tieto záväzky stali okamžite splatnými a pozastaviť Vám naše Služby, kým tieto sumy nebudú v plnej výške zaplatené. S výnimkou zákazníkov platiacich kreditnou kartou alebo inkasom, ktorých platba bola odmietnutá, vás upozorníme najmenej 10 dní vopred, že váš účet je po splatnosti, v súlade s časťou 13.1 (Spôsob oznámenia) pre fakturačné oznámenia, pred pozastavenie Služieb pre vás.

 

6.5. Spory o platbu

Nebudeme uplatňovať naše práva podľa časti 6.3 (Omeškané poplatky) alebo 6.4 (Pozastavenie služby a zrýchlenie), ak spochybňujete príslušné poplatky rozumne a v dobrej viere a pri riešení sporu usilovne spolupracujete.

 

6.6. dane

K účtovaným poplatkom sa pripočítajú príslušné dane, odvody, clá alebo podobné vládne výmery akéhokoľvek charakteru, vrátane napríklad daní z pridanej hodnoty, predaja, používania alebo zrážkovej dane, ktoré môžu byť vymerané akoukoľvek jurisdikciou (spoločne „dane“). Zodpovedáte za zaplatenie všetkých daní spojených s vašimi nákupmi podľa tejto zmluvy.

Ak máme zákonnú povinnosť platiť alebo vyberať dane, za ktoré zodpovedáte podľa tejto časti 6.6, vystavíme vám faktúru a vy zaplatíte túto sumu, pokiaľ nám neposkytnete platné potvrdenie o oslobodení od dane schválené príslušným daňovým úradom.

Pre jasnosť, za dane vymerané voči Nám nesieme výhradnú zodpovednosť na základe nášho príjmu, majetku a zamestnancov.

7.1. Výhrada práv

S výhradou obmedzených práv, ktoré sú tu výslovne udelené, si my a naše pridružené spoločnosti, naši partneri a iní poskytovatelia licencií vyhradzujeme všetky naše/ich práva, nárok a podiel na službách a obsahu, vrátane všetkých našich/ich súvisiacich práv duševného vlastníctva. . Na základe tejto zmluvy vám nie sú udelené žiadne iné práva ako tie, ktoré sú tu výslovne uvedené.

 

7.2. Prístup k Obsahu a jeho používanie

Máte právo na prístup a používanie príslušného Obsahu v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a Dokumentácie.

 

7.3. Licencia na používanie vašich údajov a vášho materiálu

Nám, našim pridruženým spoločnostiam a príslušným partnerom a dodávateľom udeľujete celosvetovú, časovo obmedzenú licenciu na ukladanie, kopírovanie, zobrazovanie, spracovanie a používanie akýchkoľvek vašich údajov a používateľského materiálu, pričom každý z nich je primerane potrebný na to, aby sme ich poskytli a zabezpečili správne prevádzku našej aplikácie a služieb a súvisiacich systémov po tejto dohode. S výhradou obmedzených licencií udelených v tomto dokumente nezískavame od vás alebo vašich poskytovateľov licencií žiadne právo, nárok ani podiel na základe tejto zmluvy na žiadne z vašich údajov alebo používateľského materiálu.

Okrem toho počas tejto zmluvy môžeme použiť vaše údaje a používateľský materiál na vytvorenie pridanej hodnoty pre vás vo forme analýz údajov, odporúčaní a predpovedí a na ďalší rozvoj našich služieb.

Vaše údaje majú trvalý vplyv na naše algoritmy strojového učenia. Tieto odvodené údaje vygenerované z vašich údajov používame aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

 

7.4. Licencia na používanie spätnej väzby

Nám a našim pridruženým spoločnostiam udeľujete celosvetovú, trvalú, neodvolateľnú, bezplatnú licenciu na používanie a začlenenie do našich služieb a služieb našich pridružených spoločností akýkoľvek návrh, žiadosť o vylepšenie, odporúčanie, opravu alebo inú spätnú väzbu, ktorú poskytnete vy alebo používatelia súvisiace s prevádzkovanie našich služieb alebo služieb našich pridružených spoločností.

8.1. Definícia dôverných informácií

„Dôverné informácie“ znamenajú všetky informácie poskytnuté stranou („Zverejňujúca strana“) druhej strane („Prijímajúca strana“), či už ústne alebo písomne, ktoré sú označené ako dôverné alebo ktoré by sa mali rozumne chápať ako dôverné vzhľadom na povahe informácií a okolnostiach zverejnenia. Vaše dôverné informácie zahŕňajú vaše údaje a používateľský materiál; Naše dôverné informácie zahŕňajú aplikáciu, služby a obsah; a Dôverné informácie každej strany zahŕňajú obchodné a marketingové plány, technológie a technické informácie, plány a návrhy produktov a obchodné procesy zverejnené touto stranou.

Dôverné informácie však nezahŕňajú žiadne informácie, ktoré (i) sú alebo sa stanú všeobecne známe verejnosti bez porušenia akéhokoľvek záväzku voči Poskytujúcej strane, (ii) boli prijímajúcej strane známe pred ich zverejnením Poskytujúcou stranou bez toho, aby porušenie akéhokoľvek záväzku voči Poskytujúcej strane, (iii) je prijaté od tretej strany bez porušenia akéhokoľvek záväzku voči Poskytujúcej strane, alebo (iv) bolo nezávisle vyvinuté Prijímajúcou stranou.

Prijímajúca strana vynaloží rovnakú starostlivosť, akú používa na ochranu dôvernosti svojich vlastných dôverných informácií podobného druhu (avšak nie menej ako primeranú starostlivosť), aby (i) nepoužila žiadne dôverné informácie poskytujúcej strany na žiadny účel mimo rozsah tejto zmluvy a (ii) ak to inak písomne nepovolí oznamujúca strana, obmedzí prístup k dôverným informáciám oznamujúcej strany na zamestnancov jej a jej pridružených spoločností, partnerov a iných dodávateľov, ktorí potrebujú tento prístup na účely konzistentné; s touto Zmluvou a ktorí s nami a prijímajúcou stranou podpísali dohody o mlčanlivosti, ktoré obsahujú ochranu, ktorá nie je podstatne menej chránená pre Dôverné informácie ako ochrana v tomto dokumente.

Žiadna zo strán nezverejní podmienky žiadnej dodatočnej zmluvy špecifickej pre klienta žiadnej tretej strane okrem jej Pridružených spoločností, subdodávateľov, právnych poradcov a účtovníkov bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany za predpokladu, že strana, ktorá takéto sprístupnenie poskytne svojej Pridruženej spoločnosti, subdodávatelia, právni poradcovia alebo účtovníci budú naďalej zodpovední za to, že tieto pridružené spoločnosti, subdodávatelia, právni poradcovia alebo účtovníci dodržiavajú túto časť „Dôvernosť“.

 

8.2. Nútené zverejnenie

Prijímajúca strana môže zverejniť Dôverné informácie sprístupňujúcej strany v rozsahu, v akom to vyžaduje zákon, za predpokladu, že prijímajúca strana vopred upovedomí oznamujúcu stranu o nútenom zverejnení (v rozsahu povolenom zákonom) a poskytne jej primeranú pomoc, náklady, ak si oznamujúca strana želá zverejnenie namietať.

Ak je prijímajúca strana zo zákona nútená zverejniť dôverné informácie odovzdávajúcej strany v rámci občianskeho konania, ktorého stranou je odovzdávajúca strana, a oznamujúca strana nenamieta proti zverejneniu, odovzdávajúca strana uhradí prijímajúcej strane náklady primerané náklady na zostavovanie a poskytovanie bezpečného prístupu k týmto dôverným informáciám.

 

8.3. Referencie a referencie klientov

Bez ohľadu na vyššie uvedené záväzky týkajúce sa dôvernosti vás môžeme použiť ako našu verejnú referenciu pre klienta v našom marketingu a komunikácii, keď ste použili niektorú z bezplatných služieb alebo zakúpených služieb. Referencie klienta môžu odhaliť, že ste alebo ste boli registrovaným klientom aplikácie a služieb. Môžeme vás kontaktovať, aby sme sa dohodli na podrobnejšom posudku klienta.

9.1. zastúpenia

Každá strana vyhlasuje, že platne uzavrela túto zmluvu a má na to zákonnú právomoc.

 

9.2. Naše záruky

Zaručujeme, že počas príslušného obdobia predplatného (a) tejto zmluvy bude Dokumentácia presne popisovať príslušné administratívne, fyzické a technické záruky na ochranu bezpečnosti, dôvernosti a integrity vašich údajov, (b) nebudeme podstatne znižovať celkové zabezpečenie Služieb, (c) Služby budú fungovať vecne v súlade s príslušnou Dokumentáciou a (d) v súlade s vyššie uvedenou sekciou „Integrácia s nerovnakými aplikáciami“ podstatne neznížime celkovú funkčnosť Aplikácie. .

V prípade akéhokoľvek porušenia vyššie uvedenej záruky sú vašimi výhradnými opravnými prostriedkami tie, ktoré sú opísané v častiach „Ukončenie“ a „Vrátenie platby alebo platba pri ukončení“ nižšie.

 

9.3. Vylúčenia zodpovednosti

ŽIADNA STRANA NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÚ, IMPLICITÚ, ŠTATUTÁRNU ALEBO INAK, A KAŽDÁ STRANA SA KONKRÉTNE ZRIEKNE VŠETKÝCH IMPLICITNÝCH IMPLICITNÝCH ZÁRUK RAN, VRÁTANE ZÁRUK WPARTIC IMPLICATIONTNABILIC AR ÚČEL ALEBO NEPORUŠOVANIE, V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLEnom PLATNÝM ZÁKONOM. OBSAH A SLUŽBY BETA SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, VYLUČUJÚCE AKÉKOĽVEK ZÁRUKY. KAŽDÁ STRANA SA ZRIEKA VŠETKEJ ZODPOVEDNOSTI A ZÁVÄZKOV NA ODŠKODNENIE ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY ALEBO ŠKODY SPÔSOBENÉ AKÝKOĽVEK POSKYTOVATEĽMI HOSTINGU TRETÍMI STRANAMI.

10.1. Odškodnenie z našej strany

Budeme vás brániť pred akýmkoľvek nárokom, požiadavkou, žalobou alebo konaním vzneseným alebo vzneseným proti vám treťou stranou, ktorá tvrdí, že Naša aplikácia porušuje alebo spreneveruje práva duševného vlastníctva tejto tretej strany (ďalej len „nárok voči vám“), a odškodníme vás za akékoľvek škody, poplatky za právne zastupovanie a náklady, ktoré vám budú nakoniec priznané v dôsledku alebo za sumy, ktoré ste zaplatili na základe nami písomne schváleného urovnania v súvislosti s nárokom voči vám, za predpokladu, že

a) bezodkladne nám písomne oznámiť reklamáciu voči vám,

b) dať nám výhradnú kontrolu nad obranou a vysporiadaním Nároku voči vám (okrem toho, že nemôžeme urovnať žiadny Nárok voči vám, pokiaľ vás to bezpodmienečne nezbaví všetkej zodpovednosti) a

c) poskytnúť nám všetku primeranú pomoc na naše náklady.

Ak dostaneme informácie o nároku na porušenie alebo spreneveru súvisiacej s Našou aplikáciou, môžeme podľa vlastného uváženia

a) upraviť Aplikáciu na naše vlastné náklady tak, aby sa už netvrdilo, že porušuje alebo je nevhodná, bez porušenia našich záruk podľa „Naše záruky“ vyššie, alebo

b) inak vám umožní pokračovať v používaní Služieb.

Vyššie uvedené povinnosti obhajoby a odškodnenia neplatia, ak

a) v tvrdení nie je konkrétne uvedené, že naša Žiadosť je základom Nároku voči Vám;

b) Nárok voči vám vyplýva z používania našej Aplikácie alebo kombinácie našich Služieb alebo akejkoľvek ich časti so softvérom, hardvérom, údajmi alebo procesmi, ktoré sme neposkytli, ak by Naša Aplikácia alebo jej používanie neporušovali bez takejto kombinácie; alebo

c) Nárok voči vám vyplýva z používateľského materiálu, vašich údajov, inej aplikácie alebo vášho používania aplikácie alebo služieb v rozpore s touto zmluvou alebo dokumentáciou.

 

10.2. Odškodnenie z vašej strany

Budete nás a naše pridružené spoločnosti brániť pred akýmkoľvek nárokom, požiadavkou, žalobou alebo konaním vzneseným alebo vzneseným proti nám treťou stranou, ktorá tvrdí, že

a) akékoľvek vaše údaje alebo používanie vašich údajov s našimi službami,

b) akýkoľvek používateľský materiál alebo vaše používanie používateľského materiálu s našimi službami,

c) Vami poskytnutá Non-Equel Aplikácia, príp

d) kombinácia Vami poskytnutej Non-Equel Aplikácie a používanej s našou Aplikáciou,

porušuje alebo si prisvojuje práva duševného vlastníctva takýchto tretích strán alebo ktoré vyplývajú z vášho používania Aplikácie alebo Obsahu nezákonným spôsobom alebo v rozpore so Zmluvou alebo Dokumentáciou (každý „Nárok voči nám“) a odškodníte nás za akékoľvek náhradu škody, poplatky za právne zastupovanie a náklady, ktoré nám boli nakoniec priznané v dôsledku nároku voči nám alebo za akékoľvek sumy, ktoré sme zaplatili na základe vami písomne schváleného vyrovnania, za predpokladu, že

a) bezodkladne vám písomne oznámiť reklamáciu voči nám,

b) dať vám výhradnú kontrolu nad obhajobou a vysporiadaním Nároku voči nám (okrem toho, že nesmiete urovnať žiadny Nárok voči nám, pokiaľ nás to bezpodmienečne nezbaví všetkej zodpovednosti) a

c) poskytnúť vám všetku primeranú pomoc na vaše náklady.

 

10.3. Exkluzívny liek

Táto časť 10 uvádza výhradnú zodpovednosť odškodňujúcej strany voči druhej strane a výhradný opravný prostriedok odškodňovanej strany voči druhej strane v prípade akéhokoľvek typu nároku opísaného v tejto časti 10.

Aby boli všetky nároky na náhradu škody voči Nám právoplatné a vymáhateľné, musia byť uplatnené do jedného mesiaca odo dňa, keď ste si škodu všimli alebo mali byť vedome, a za každých okolností najneskôr do 3 mesiacov od škodovej udalosti.

ŽIADNA STRANA ANI JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE niesť ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCA Z TEJTO ZMLUVY ALEBO S ŇOU SÚVISIACA ZA STRATU ZISKOV, VÝNOSOV, DOBRÉHO MENA, ALEBO NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁSLEDNÉ NÁSLEDNÉ KRYTIE. TION JE V ZMLUVE ALEBO PREČINNOM PREČINKU A BEZ OHĽADOM NA TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI, AJ AK STRANA ALEBO JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI BOLI UPOZORNENIA NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD ALEBO AK STRÁNKA ALEBO JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI MÔŽU NÁPRAVU INAK NÁPRAVA PREDCHÁDZAJÚCE VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI SA NEVZŤAHUJE V ROZSAHU ZAKÁZAnom ZÁKONOM.

V žiadnom prípade nesmie naša súhrnná zodpovednosť, spolu so všetkými našimi pridruženými spoločnosťami, ktoré vyplývajú z tejto dohody alebo súvisia s tým, celú sumu zaplatenú vy a vaše pridružené spoločnosti podľa týchto služieb, ktoré vedú k zodpovednosti za dvanásť mesiacov pred predchádzajúcim incidentom. Z KTORÉHO VZNIKLA ZODPOVEDNOSŤ. VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE PLATÍ BEZ OHĽADU, ČI JE AKCIA V ZMLUVE ALEBO PREČINNOM PREČINKU A BEZ OHĽADOM NA TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI, ALE NEOBMEDZUJE PLATOBNÉ POVINNOSTI VAŠICH A VAŠICH PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ PODĽA ČASŤ „POPLATKY A PLATBY“ VYŠŠIE.

V ŽIADNOM PRÍPADE NENESIEME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCA Z TEJTO DOHODY ALEBO S ŇOU SÚVISIACA ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY SPÔSOBENÉ OBSAHOM, VÝKONOM A DORUČENÍM NAŠICH PARTNEROV.

12.1. Doba trvania dohody

Táto Zmluva sa začína dňom, keď ju prvýkrát prijmete, a trvá až do jej ukončenia v súlade s touto Zmluvou. Táto zmluva je vždy platná do konca predplateného obdobia zakúpených služieb, pokiaľ zmluvu neukončíme z dôvodu.

 

12.2. Ukončenie pre pohodlie

Zmluvná strana môže vypovedať túto zmluvu písomným oznámením s 30-dňovou výpovednou lehotou alebo iným spôsobom oznámenia o ukončení, ktorý je k dispozícii v rámci Služby.

 

12.3. Ukončenie z dôvodu

Zmluvná strana môže vypovedať túto Zmluvu z dôvodu (i) po 30-dňovom písomnom oznámení druhej strane o podstatnom porušení, ak takéto porušenie zostane nevyliečené po uplynutí takejto lehoty, alebo (ii) ak sa druhá strana stane predmetom petície v konkurze alebo akomkoľvek inom konaní týkajúcom sa platobnej neschopnosti, nútenej správy, likvidácie alebo postúpenia v prospech veriteľov.

 

12.4. Vrátenie peňazí alebo platba pri ukončení

Všetky poplatky, ktoré máte zaplatiť na základe tejto zmluvy, sú z našej strany nevratné, s výnimkou poplatkov za služby v prípade, že táto zmluva bude ukončená z dôvodu, ktorý možno pripísať nám. V takom prípade Vám vrátime časť poplatkov za obdobie po dátume účinnosti výpovede. Pre jasnosť, žiadne ukončenie tejto Zmluvy Vás v žiadnom prípade nezbaví Vašej povinnosti zaplatiť akékoľvek poplatky splatné za obdobie pred dátumom účinnosti ukončenia.

 

12.5. Prenosnosť a vymazanie vašich údajov

Na vašu žiadosť podanú do 30 dní po dátume účinnosti ukončenia alebo vypršania platnosti tejto zmluvy vám sprístupníme vaše údaje na export alebo stiahnutie, ako je uvedené v dokumentácii. Po uplynutí takejto 30-dňovej lehoty nebudeme mať žiadnu povinnosť uchovávať alebo poskytovať akékoľvek vaše údaje a ako je uvedené v dokumentácii, potom vymažeme alebo zničíme všetky kópie vašich údajov v našich systémoch alebo inak, ktoré máme v držbe alebo pod kontrolou, pokiaľ nie je dohodnuté inak. v tejto zmluve alebo právne zakázané.

 

12.6. Prežívajúce ustanovenia

Časti s názvom „Bezplatné služby a bezplatná skúšobná verzia“, „Poplatky a platby za zakúpené služby“, „Vlastnícke práva a licencie“, „Dôvernosť a referencie klienta“, „Vyhlásenia, záruky a vylúčenie zodpovednosti“, „Vzájomné odškodnenie“, „Obmedzenie Zodpovednosť, „Doba a ukončenie“, „Oznámenia, rozhodné právo a jurisdikcia“ a „Všeobecné ustanovenia“ zostanú v platnosti aj po ukončení alebo uplynutí platnosti tejto zmluvy.

13.1. Spôsob podania výpovede

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia súvisiace s touto zmluvou budú v písomnej forme a nadobudnú účinnosť (a) osobným doručením, (b) piatym pracovným dňom po odoslaní poštou alebo (c) s výnimkou oznámení o ukončení alebo neodškodniteľný nárok („Právne oznámenia“), ktoré budú jasne označené ako Právne oznámenia, v deň odoslania e-mailom. 

Oznámenia týkajúce sa fakturácie pre vás budú adresované príslušnému kontaktu pre fakturáciu, ktorý ste určili. Všetky ostatné oznámenia pre Vás budú adresované Vami určenej príslušnej kontaktnej osobe. Naša e-mailová adresa pre upozornenia je team@equelsocial.com.

 

13.2. Dohoda o rozhodnom práve a jurisdikcii

Súhlasíte s tým, že všetky spory medzi Vami a nami sa budú riadiť zákonmi Fínska, bez ohľadu na ustanovenia o konflikte zákonov.

Akýkoľvek spor, kontroverzia alebo nárok medzi Vami a nami vyplývajúci z alebo súvisiaci s touto Zmluvou, alebo jej porušenie, ukončenie alebo platnosť, bude s konečnou platnosťou vyriešený arbitrážou podľa Arbitrážnych pravidiel Fínskej obchodnej komory. Počet rozhodcov je jeden. Sídlom arbitráže budú Helsinki, Fínsko, a jazyk arbitráže bude fínsky alebo anglický.

14.1. Celá dohoda

Táto zmluva je úplnou zmluvou medzi vami a nami týkajúcu sa vášho používania služieb a obsahu. Nahrádza všetky predchádzajúce a súčasné dohody, návrhy alebo písomné alebo ústne vyhlásenia týkajúce sa jej predmetu.

 

14.2. Zmeny a doplnenia

Neustále vyvíjame Aplikáciu a spôsoby, akými sú Služby ponúkané prostredníctvom Aplikácie. V rámci našej vývojovej práce môžeme považovať za potrebné alebo vzájomne prospešné upraviť podmienky tejto zmluvy. V takom prípade vás budeme o zmenách informovať, zverejníme aktualizovanú verziu tejto zmluvy a informujeme vás o dátume účinnosti dodatkov. Ak nepovažujete dodatky za prijateľné, mali by ste nás kontaktovať a informovať nás o svojich obavách do 7 pracovných dní, v takom prípade vašu otázku zvážime v dobrej viere a pokúsime sa nájsť riešenie, ktoré bude pre vás primerane prijateľné.

V ostatných ohľadoch nebudú žiadne úpravy, dodatky alebo zrieknutie sa ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy účinné, pokiaľ nebudú písomne a schválené stranou, voči ktorej sa má úprava, dodatok alebo vzdanie sa práva uplatniť.

 

14.3. Prednostné poradie

V prípade akéhokoľvek rozporu alebo nezrovnalosti medzi nasledujúcimi dokumentmi bude mať prednosť: (1) táto zmluva, (2) dokumentácia.

 

14.4. Pridelenie

Žiadna zo zmluvných strán nemôže postúpiť žiadne zo svojich práv alebo povinností podľa tejto zmluvy, či už zo zákona alebo inak, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany (ktorý nesmie byť bezdôvodne odoprený); za predpokladu, že ktorákoľvek zmluvná strana môže postúpiť túto zmluvu ako celok bez súhlasu druhej zmluvnej strany jej pridruženej spoločnosti alebo v súvislosti so zlúčením, akvizíciou, reorganizáciou spoločnosti alebo predajom všetkých alebo podstatnej časti jej aktív.

 

14.5. Zrieknutie sa práv

Žiadne zlyhanie alebo omeškanie zo strany ktorejkoľvek strany pri uplatňovaní akéhokoľvek práva podľa tejto zmluvy nebude znamenať vzdanie sa tohto práva.

 

14.6. Oddeliteľnosť

Ak súd s príslušnou jurisdikciou určí, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je v rozpore so zákonom, toto ustanovenie sa bude považovať za neplatné a zostávajúce ustanovenia tejto zmluvy zostanú v platnosti.