Điều khoản dịch vụ

Ứng dụng Equel hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Các dịch vụ của chúng tôi đang thay đổi nhanh chóng và Chúng tôi có thể thêm các tính năng mới hoặc xóa các tính năng hiện có mà không cần thông báo trước.

Thỏa thuận này chi phối việc Bạn mua và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi trong Ứng dụng của chúng tôi. Ngoài Thỏa thuận này, khi Bạn sử dụng các dịch vụ truyền thông xã hội liên quan đến Ứng dụng Equel (bao gồm LinkedIn, Mastodon hoặc Threads), Bạn cũng sẽ có thỏa thuận người dùng với họ và các điều khoản và điều kiện của họ áp dụng cho Bạn.

Nếu Bạn đăng ký Dịch vụ miễn phí hoặc Bản dùng thử miễn phí thì các điều khoản hiện hành của Thỏa thuận này cũng sẽ điều chỉnh các Dịch vụ miễn phí đó hoặc Bản dùng thử miễn phí đó.

Nếu Bạn ký kết Thỏa thuận này thay mặt cho một công ty hoặc pháp nhân khác, Bạn tuyên bố rằng Bạn có quyền ràng buộc pháp nhân đó và các Chi nhánh của nó với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, trong trường hợp đó là các điều khoản “Bạn” hoặc “ Của bạn” sẽ đề cập đến thực thể đó và tất cả các Chi nhánh của nó. 

Nếu Bạn không có thẩm quyền đó hoặc không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, Bạn không được chấp nhận Thỏa thuận này và không được sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ.

Bằng cách chấp nhận Thỏa thuận này, bằng cách nhấp vào hộp cho biết sự chấp nhận của Bạn hoặc, đối với Dịch vụ miễn phí, bằng cách sử dụng các dịch vụ đó, Bạn đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này.

Thỏa thuận này được cập nhật lần cuối vào ngày 17 tháng 1 năm 2024. Thỏa thuận này có hiệu lực giữa Bạn và Chúng tôi kể từ thời điểm Bạn chấp nhận Thỏa thuận này.

“Thỏa thuận” có nghĩa là Thỏa thuận đăng ký chính này.

“Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” có nghĩa là Equel Oy, một công ty được thành lập và đăng ký tại Phần Lan vào ngày 27 tháng 9 năm 2021, với số đăng ký kinh doanh 3237268-5.

“Bạn” hoặc “Của bạn” có nghĩa là một cá nhân đã tạo tài khoản trên Ứng dụng Equel. Trong trường hợp một cá nhân chấp nhận Thỏa thuận này thay mặt cho một pháp nhân, pháp nhân mà bạn đang chấp nhận Thỏa thuận này và các Chi nhánh của nó.

“Người dùng” nghĩa là cá nhân đã tạo tài khoản trên Ứng dụng Equel. Trong trường hợp một cá nhân chấp nhận Thỏa thuận này thay mặt cho một pháp nhân, một cá nhân được Bạn ủy quyền sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ của Chúng tôi mà Bạn đã mua đăng ký (hoặc trong trường hợp bất kỳ Dịch vụ nào do Chúng tôi cung cấp miễn phí , người đã được cung cấp Dịch vụ) và người mà Bạn (hoặc, nếu có, Chúng tôi) đã cung cấp thông tin nhận dạng và mật khẩu người dùng. Ví dụ: Người dùng có thể bao gồm nhân viên, thực tập sinh và chuyên gia tư vấn làm việc cho Bạn.

“Chi nhánh” có nghĩa là bất kỳ thực thể nào kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, bị kiểm soát bởi hoặc chịu sự kiểm soát chung với thực thể chủ thể. “Quyền kiểm soát”, theo mục đích của định nghĩa này, có nghĩa là quyền sở hữu hoặc kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp hơn 50% quyền lợi biểu quyết của thực thể chủ thể.

“Ứng dụng” nghĩa là các ứng dụng phần mềm của chúng tôi chạy trên trình duyệt, máy tính để bàn và môi trường di động, thực hiện các chức năng cụ thể cho Người dùng, qua đó Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp dưới thương hiệu Equel.

“Dịch vụ” nghĩa là các sản phẩm và dịch vụ trong Ứng dụng của chúng tôi mà Bạn đã đăng ký hoặc được cung cấp cho Bạn miễn phí hoặc dùng thử miễn phí.

“Dịch vụ Beta” nghĩa là Dịch vụ hoặc chức năng có thể được cung cấp cho Bạn để dùng thử miễn phí, được chỉ định rõ ràng là phiên bản beta, thử nghiệm hoặc theo mô tả tương tự.

“Dịch vụ miễn phí” nghĩa là Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp miễn phí cho Bạn. Dịch vụ miễn phí không bao gồm Dịch vụ được cung cấp dưới dạng Dịch vụ dùng thử miễn phí và Dịch vụ mua.

“Dịch vụ đã mua” nghĩa là Dịch vụ mà Bạn hoặc Đơn vị liên kết của Bạn mua, được phân biệt với Dịch vụ miễn phí hoặc những Dịch vụ được cung cấp dựa trên Bản dùng thử miễn phí.

“Dùng thử miễn phí” nghĩa là Dịch vụ đã mua mà Chúng tôi cung cấp cho Bạn hoàn toàn miễn phí trong một khoảng thời gian cố định.

“Nội dung” có nghĩa là các tài liệu của Chúng tôi được cung cấp như một phần của Dịch vụ hoặc trên Nền tảng (ví dụ: các bản nháp được tạo ra).

“Tài liệu” nghĩa là các chính sách và hướng dẫn sử dụng hiện hành, được cập nhật theo thời gian, có thể truy cập được trong Ứng dụng.

“Tài liệu dành cho người dùng” nghĩa là tài liệu và các tài liệu khác (chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở ảnh và video) được Bạn và Người dùng của bạn tải lên Nền tảng.

“Dữ liệu của bạn” nghĩa là dữ liệu và thông tin điện tử được gửi bởi hoặc cho Bạn tới Ứng dụng hoặc được tạo trong quá trình Bạn sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ, ngoại trừ Tài liệu Người dùng.

“Ứng dụng không tương đương” nghĩa là phần mềm, dịch vụ hoặc ứng dụng khác do bên thứ ba cung cấp cho Bạn thông qua Dịch vụ.

“Mã độc hại” có nghĩa là mã, tệp, tập lệnh, tác nhân hoặc chương trình nhằm mục đích gây hại, chẳng hạn như vi-rút, sâu và ngựa Trojan.

“Bất khả kháng” có nghĩa là các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn các hành động của chính phủ, tai nạn, hỏa hoạn, dịch bệnh, đại dịch, tranh chấp lao động, chiến tranh, mất điện hoặc viễn thông, lỗi hoặc chậm trễ của nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc tấn công từ chối dịch vụ.

2.1. Dịch vụ miễn phí

Chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ miễn phí cho Bạn. Việc sử dụng Dịch vụ miễn phí của chúng tôi phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Trong trường hợp có xung đột giữa Mục 2.1 (Dịch vụ miễn phí) này và bất kỳ phần nào khác của Thỏa thuận này thì mục này sẽ được ưu tiên áp dụng. Các Dịch vụ miễn phí có thể được cung cấp cho Bạn mà không tính phí tới các giới hạn nhất định được xác định trong Tài liệu liên quan.

Bạn đồng ý rằng Chúng tôi, theo quyết định riêng của Chúng tôi và vì bất kỳ lý do gì, có thể chấm dứt quyền truy cập của Bạn vào Dịch vụ miễn phí. Bạn đồng ý rằng mọi việc chấm dứt quyền truy cập của Bạn vào Dịch vụ miễn phí có thể không cần thông báo trước và Bạn đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt đó. 

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xuất Dữ liệu của mình từ Dịch vụ miễn phí trước khi quyền truy cập của Bạn vào Dịch vụ miễn phí bị chấm dứt, trừ khi luật pháp yêu cầu.

NGOÀI MỤC 9 (TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM VÀ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM) VÀ 10.1 (BỒI THƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI), CÁC DỊCH VỤ MIỄN PHÍ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ MIỄN PHÍ. KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU NÊN NÊN, CHÚNG TÔI VÀ CÁC LIÊN KẾT CỦA CHÚNG TÔI VÀ NGƯỜI CẤP PHÉP VÀ ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG TUYÊN BỐ HAY BẢO ĐẢM VỚI BẠN RẰNG: (A) Việc BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ MIỄN PHÍ SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN, (B) Việc BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ MIỄN PHÍ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, Kịp thời, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI VÀ (C) DỮ LIỆU SỬ DỤNG ĐƯỢC CUNG CẤP QUA CÁC DỊCH VỤ MIỄN PHÍ SẼ CHÍNH XÁC. BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TRÁI PHIẾU TRONG MỤC 11 ( GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ), BẠN SẼ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO THỎA THUẬN NÀY ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI VÀ CÁC LIÊN KẾT CỦA CHÚNG TÔI VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ MIỄN PHÍ, BẤT KỲ VI PHẠM NÀO CỦA BẠN VỚI THỎA THUẬN NÀY VÀ BẤT KỲ ĐIỀU NÀO NÀO NGHĨA VỤ BỒI THƯỜNG CỦA BẠN DƯỚI ĐÂY.

 

2.2. Dùng thử miễn phí

Nếu Bạn đăng ký Đơn đăng ký dùng thử miễn phí, Chúng tôi sẽ cung cấp một hoặc nhiều Dịch vụ cho Bạn trên cơ sở dùng thử miễn phí cho đến trước khi (a) kết thúc Thời gian dùng thử miễn phí mà Bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ hiện hành. (Các) Dịch vụ hoặc (b) ngày bắt đầu của bất kỳ đăng ký Dịch vụ đã mua nào do Bạn yêu cầu cho (các) Dịch vụ đó hoặc (c) việc Chúng tôi chấm dứt theo quyết định riêng của chúng tôi. Các điều khoản và điều kiện dùng thử bổ sung có thể xuất hiện cùng với việc đăng ký Dùng thử miễn phí. Mọi điều khoản và điều kiện bổ sung đều được đưa vào Thỏa thuận này bằng cách tham chiếu và có tính ràng buộc về mặt pháp lý.

DỮ LIỆU BẠN NHẬP VÀO ỨNG DỤNG VÀ BẤT KỲ TÙY CHỈNH NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO DỊCH VỤ BỞI HOẶC CHO BẠN TRONG THỜI GIAN DÙNG THỬ MIỄN PHÍ SẼ BỊ MẤT VĨNH VIỄN TRỪ KHI BẠN MUA ĐĂNG KÝ CÁC DỊCH VỤ CÙNG NHƯ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC DÙNG THỬ, MUA DỊCH VỤ NÂNG CẤP ÁP DỤNG HAY XUẤT KHẨU DỮ LIỆU ĐÓ, TRƯỚC KHI KẾT THÚC THỜI GIAN THỬ. BẠN KHÔNG THỂ CHUYỂN DỮ LIỆU ĐÃ NHẬP HOẶC TÙY CHỈNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN DÙNG THỬ MIỄN PHÍ SANG DỊCH VỤ SẼ LÀ HẤP DẪN TỪ DỊCH VỤ ĐƯỢC DÙNG THỬ; VÌ VẬY, NẾU BẠN MUA DỊCH VỤ SẼ BỊ HẤP DẪN TỪ DỊCH VỤ ĐƯỢC DÙNG THỬ, BẠN PHẢI XUẤT DỮ LIỆU CỦA MÌNH TRƯỚC KHI KẾT THÚC THỜI GIAN DÙNG THỬ HOẶC DỮ LIỆU CỦA BẠN SẼ BỊ MẤT VĨNH VIỄN.

NGOÀI MỤC 9 (TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM VÀ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM) VÀ 10.1 (BỒI THƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI), TRONG THỜI GIAN DÙNG THỬ MIỄN PHÍ, CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO VÀ SẼ KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ BỒI THƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ TRONG THỜI GIAN DÙNG THỬ MIỄN PHÍ . KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU NÊN NÊN, EQUEL VÀ CÁC LIÊN KẾT VÀ NGƯỜI CẤP PHÉP KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM VỚI BẠN RẰNG: (A) Việc BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRONG THỜI GIAN DÙNG THỬ MIỄN PHÍ SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN, (B) VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN TRONG THỜI GIAN MIỄN PHÍ THỜI GIAN DÙNG THỬ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI VÀ (C) DỮ LIỆU SỬ DỤNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG THỜI GIAN DÙNG THỬ MIỄN PHÍ SẼ CHÍNH XÁC. BẤT CỨ ĐIỀU NÀO TRÁI CẦU TRONG MỤC 11 (GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ), BẠN SẼ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO THỎA THUẬN NÀY ĐỐI VỚI BÌNH ĐẲNG VÀ CÁC LIÊN KẾT CỦA NÓ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRONG THỜI GIAN DÙNG THỬ MIỄN PHÍ, MỌI VI PHẠM NÀY CỦA BẠN THỎA THUẬN VÀ BẤT KỲ NGHĨA VỤ BỒI THƯỜNG NÀO CỦA BẠN DƯỚI ĐÂY.

3.1. Cung cấp dịch vụ đã mua

Chúng tôi sẽ (a) cung cấp Dịch vụ và Nội dung cho Bạn theo Thỏa thuận này, (b) cung cấp hỗ trợ tiêu chuẩn hiện hành và hỗ trợ cộng đồng cho Dịch vụ đã mua cho Bạn mà không phải trả thêm phí, (c) sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để thực hiện trực tuyến. Dịch vụ đã mua có sẵn 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, ngoại trừ (i) thời gian ngừng hoạt động theo kế hoạch (trong đó Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo điện tử trước) và (ii) bất kỳ tình trạng không sẵn sàng nào do Bất khả kháng gây ra.

 

3.2. Dịch vụ thử nghiệm

Chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ Beta miễn phí cho Bạn. Dịch vụ Beta có thể phải tuân theo các điều khoản bổ sung. Chúng tôi có thể ngừng Dịch vụ Beta bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của Chúng tôi và quyết định không cung cấp chúng rộng rãi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn hại hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ Beta.

Việc bạn sử dụng Dịch vụ Beta là tự nguyện. Dịch vụ Beta nhằm mục đích đánh giá chứ không phải cho mục đích sử dụng sản xuất và có thể không được hỗ trợ. Dịch vụ Beta không được coi là “Dịch vụ” theo Thỏa thuận này. Tuy nhiên, tất cả các hạn chế, bảo lưu quyền của Chúng tôi và nghĩa vụ của Bạn liên quan đến Dịch vụ sẽ được áp dụng như nhau đối với việc Bạn có thể sử dụng Dịch vụ Beta.

Trừ khi có quy định khác, mọi thời gian dùng thử Dịch vụ Beta sẽ hết hạn vào ngày kết thúc thời gian dùng thử được chỉ định sớm hơn hoặc ngày mà một phiên bản của Dịch vụ Beta trở nên khả dụng rộng rãi mà không có chỉ định Dịch vụ Beta hiện hành.

 

3.3. Bảo vệ dữ liệu của bạn

Chúng tôi sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý để bảo vệ tính bảo mật, bí mật và tính toàn vẹn của Dữ liệu của bạn, như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Các biện pháp bảo vệ đó sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở các biện pháp ngăn chặn nhân viên của Chúng tôi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu của bạn ngoại trừ (a) để cung cấp Dịch vụ đã mua và ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về dịch vụ hoặc kỹ thuật, (b) như bắt buộc theo luật theo Mục 8.2 (Bắt buộc tiết lộ) bên dưới hoặc (c) khi Bạn cho phép rõ ràng.

Trong phạm vi Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân (như được định nghĩa trong Chính sách Quyền riêng tư của Chúng tôi), thay mặt Bạn, trong việc cung cấp Dịch vụ, các điều khoản của phụ lục xử lý dữ liệu tại https://equelsocial.com/dpa-data-processing- thỏa thuận (“DPA”), được đưa vào đây bằng cách tham chiếu, sẽ được áp dụng và các bên đồng ý tuân thủ các điều khoản đó.

 

3.4. nhân sự của chúng tôi

Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của nhân viên của Chúng tôi và việc họ tuân thủ các nghĩa vụ của Chúng tôi theo Thỏa thuận này, trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận này.

4.1. Giới hạn sử dụng

Dịch vụ và Nội dung có thể phải tuân theo các giới hạn và hạn chế sử dụng. Trừ khi có quy định khác, Bạn không được chia sẻ mật khẩu của mình với người khác.

Nếu Bạn vượt quá giới hạn sử dụng theo hợp đồng có thể được chỉ định trong Dịch vụ của Bạn, Chúng tôi có thể làm việc với Bạn để tìm cách giảm mức sử dụng của Bạn sao cho phù hợp với giới hạn đó. Bất chấp những nỗ lực của Chúng tôi, nếu Bạn không thể hoặc không muốn tuân theo giới hạn sử dụng theo hợp đồng, thì Bạn sẽ thực hiện đơn đặt hàng cho số lượng bổ sung của Dịch vụ hoặc Nội dung hiện hành ngay lập tức theo yêu cầu của Chúng tôi và thanh toán bất kỳ hóa đơn nào cho việc sử dụng vượt mức theo Mục 6.2 (Lập hóa đơn và sự chi trả).

 

4.2. trách nhiệm của bạn

Bạn sẽ

 1. a) chịu trách nhiệm về việc tuân thủ Thỏa thuận và Tài liệu này của Bạn và Người dùng của bạn,
 2. b) cung cấp cho tài khoản của Bạn cùng tên mà Bạn sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, cũng như thông tin chính xác về bản thân bạn,
 3. c) chỉ tạo một tài khoản cá nhân, của riêng bạn,
 4. d) chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng và tính hợp pháp của Dữ liệu và Tài liệu của bạn, cách Bạn có được Dữ liệu và việc sử dụng Dữ liệu và Tài liệu của bạn với Dịch vụ của chúng tôi,
 5. e) sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng trái phép Dịch vụ và Nội dung, đồng thời thông báo kịp thời cho chúng tôi về bất kỳ hành vi truy cập hoặc sử dụng trái phép nào như vậy,
 6. f) chỉ sử dụng Dịch vụ và Nội dung tuân theo Thỏa thuận này, Tài liệu, Quy tắc cộng đồng và luật hiện hành, quy định của chính phủ cũng như bảo mật dữ liệu của tổ chức Bạn và các chính sách có thể khác, và
 7. g) tuân thủ các điều khoản và điều kiện bổ sung của nền tảng truyền thông xã hội.

 

4.3. Hạn chế của người dùng

Bạn sẽ không

 1. a) cung cấp bất kỳ Dịch vụ hoặc Nội dung nào cho bất kỳ ai không phải là Người dùng hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ hoặc Nội dung nào vì lợi ích của bất kỳ ai khác ngoài Bạn, trừ khi có quy định rõ ràng khác trong Đơn đặt hàng hoặc Tài liệu,
 2. b) bán, bán lại, cấp phép, cấp phép lại, phân phối, cung cấp, thuê hoặc cho thuê bất kỳ Dịch vụ hoặc Nội dung nào,
 3. c) cho phép truy cập trực tiếp hoặc gián tiếp vào hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ hoặc Nội dung nào theo cách phá vỡ giới hạn sử dụng theo hợp đồng hoặc truy cập hay sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào của Chúng tôi trừ khi được cho phép theo Thỏa thuận này hoặc Tài liệu,
 4. d) gửi thư rác dưới dạng email hàng loạt (Bạn phải có thể trỏ đến biểu mẫu chọn tham gia hoặc đưa ra bằng chứng khác về sự đồng ý đối với bất kỳ email thương mại hoặc tiếp thị nào bạn gửi, nếu luật pháp hiện hành yêu cầu),
 5. e) can thiệp hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của bất kỳ Dịch vụ nào hoặc dữ liệu của bên thứ ba có trong đó,
 6. f) sử dụng Dịch vụ để lưu trữ hoặc truyền tải tài liệu vi phạm, bôi nhọ hoặc bất hợp pháp hoặc có hại hoặc để lưu trữ hoặc truyền tải tài liệu vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba,
 7. g) sử dụng Dịch vụ để lưu trữ hoặc truyền Mã độc hại,
 8. h) cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ Dịch vụ hoặc Nội dung nào,
 9. i) sửa đổi, sao chép hoặc tạo tác phẩm phái sinh dựa trên Dịch vụ hoặc bất kỳ phần, tính năng, chức năng hoặc giao diện người dùng nào của Dịch vụ đó,
 10. j) sao chép Nội dung trừ khi được cho phép ở đây hoặc trong Tài liệu,
 11. k) đóng khung hoặc phản chiếu bất kỳ phần nào của bất kỳ Dịch vụ hoặc Nội dung nào, hoặc
 12. l) phân tách, thiết kế đối chiếu hoặc giải mã Dịch vụ hoặc Nội dung hoặc truy cập nó để (1) xây dựng sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh, (2) xây dựng sản phẩm hoặc dịch vụ bằng cách sử dụng các ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự của Dịch vụ, ( 3) sao chép mọi ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa của Dịch vụ hoặc (4) xác định xem Dịch vụ có nằm trong phạm vi của bất kỳ bằng sáng chế nào hay không.
 13. m) tạo một tài khoản nếu bạn dưới 13 tuổi,
 14. n) tạo một tài khoản mới mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi nếu tài khoản trước đó của bạn đã bị xóa khỏi Ứng dụng do vi phạm Thỏa thuận này.
 15. o) lạm dụng bất kỳ kênh báo cáo, gắn cờ, tranh chấp hoặc khiếu nại nào, chẳng hạn như bằng cách thực hiện các báo cáo hoặc khiếu nại gian lận, trùng lặp hoặc vô căn cứ.

Bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào vi phạm Thỏa thuận hoặc Tài liệu này của Bạn hoặc Người dùng mà theo sự xem xét của Chúng tôi, đe dọa đến tính bảo mật, tính toàn vẹn hoặc tính khả dụng của Dịch vụ có thể dẫn đến việc Chúng tôi tạm dừng Dịch vụ ngay lập tức. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại trong các trường hợp để cung cấp cho Bạn thông báo và cơ hội khắc phục hành vi vi phạm hoặc đe dọa đó trước khi tạm dừng.

 

4.4. Xóa nội dung

 Nếu Chúng tôi được người cấp phép hoặc bên thứ ba khác yêu cầu xóa Nội dung hoặc nhận thông tin mà Nội dung cung cấp cho Bạn có thể vi phạm luật hiện hành hoặc quyền của bên thứ ba, Chúng tôi có thể xóa Nội dung đó khỏi tài khoản của Bạn.

Nếu những Người dùng khác của Ứng dụng Equel báo cáo Nội dung của bạn về các hành vi vi phạm, lời nói căm thù hoặc khiếm nhã, Chúng tôi sẽ xem xét Nội dung đó và có thể xóa nội dung đó theo quyết định riêng của chúng tôi. Nếu những Người dùng khác liên tục báo cáo Nội dung của bạn, chúng tôi có thể tạm dừng hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn.

 

4.5. Điều khoản đặc biệt dành cho nhắn tin bên trong Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp cho Người dùng khả năng nhắn tin cho nhau bên trong Ứng dụng như một phần Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video và tin nhắn thoại). Ngoài các điều khoản của Thỏa thuận trong tài liệu này, các điều khoản cụ thể bổ sung sẽ được áp dụng khi Người dùng bắt đầu sử dụng Dịch vụ nhắn tin.

Dịch vụ Nhắn tin bao gồm khả năng nhắn tin một-một, tạo nhóm và nhắn tin giữa nhiều Người dùng cùng lúc trong các nhóm đó. Các hạn chế chung của Người dùng trong phần 4.3 cũng áp dụng cho việc tạo và gửi tin nhắn cho những người dùng khác.

Người tạo nhóm nhắn tin và các quản trị viên được chỉ định khác có quyền xóa tin nhắn trong nhóm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm lưu trữ bản sao của những tin nhắn đã xóa đó. Hơn nữa, bất kỳ Người dùng nào có quyền quản trị viên đều có thể quyết định những Người dùng khác chấp thuận tham gia nhóm. Quản trị viên cũng có thể xóa Người dùng khác khỏi các nhóm như vậy. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào của Người dùng có quyền Quản trị viên hoặc những Người dùng khác sử dụng Dịch vụ nhắn tin.

Chúng tôi làm việc chăm chỉ để cung cấp Dịch vụ nhắn tin tốt nhất có thể. Tuy nhiên, Chúng tôi không thể đảm bảo bất kỳ mức chất lượng Dịch vụ tối thiểu nào và không đảm bảo rằng Dịch vụ nhắn tin của Chúng tôi sẽ luôn hoạt động mà không có lỗi, gián đoạn hoặc chậm trễ.

Chúng tôi vận hành các hệ thống để không ngừng cải thiện khả năng phát hiện các mối đe dọa, sự cố hoặc lỗ hổng có thể gây tổn hại đến khả năng sử dụng và tính bảo mật của Dịch vụ của chúng tôi. Nếu Chúng tôi biết về hoạt động đó, Chúng tôi sẽ có hành động thích hợp, chẳng hạn như xóa hoạt động đó hoặc liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật hiện hành.

Chúng tôi có thể sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ nhắn tin của Bạn vì những lý do được mô tả trong Thỏa thuận này.

5.1. Ứng dụng không tương đương và dữ liệu của bạn

Nếu Bạn chọn sử dụng Ứng dụng không tương đương với Ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi, Bạn cho phép chúng tôi cho phép Ứng dụng không tương đương và nhà cung cấp của nó truy cập Dữ liệu và Tài liệu của bạn theo yêu cầu để tương tác giữa Ứng dụng không tương đương đó với Dịch vụ . Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tiết lộ, sửa đổi hoặc xóa Dữ liệu hoặc Tài liệu của bạn do Ứng dụng không tương đương hoặc nhà cung cấp của nó truy cập.

 

5.2. Khả năng tương tác với các ứng dụng không tương đương

Dịch vụ có thể chứa các tính năng được thiết kế để tương tác với các Ứng dụng không tương đương. Để sử dụng các tính năng như vậy, Bạn có thể phải có quyền truy cập vào các Ứng dụng Không phải Tương đương đó từ nhà cung cấp của họ và có thể phải cấp cho Chúng tôi quyền truy cập vào (các) tài khoản của Bạn trên các Ứng dụng Không phải Tương đương đó. 

Chúng tôi không thể đảm bảo tính khả dụng liên tục của các tính năng Dịch vụ đó. Chúng tôi có thể ngừng cung cấp chúng mà không cho phép Bạn nhận bất kỳ khoản tiền hoàn lại hoặc khoản bồi thường nào khác nếu, ví dụ, và không giới hạn, nhà cung cấp Ứng dụng không tương đương ngừng cung cấp Ứng dụng không tương đương để tương tác với các tính năng Dịch vụ tương ứng trong một theo cách được chúng tôi chấp nhận.

6.1. Phí

Bạn sẽ thanh toán tất cả các khoản phí được chỉ định khi đăng ký Dịch vụ. Trừ khi có quy định khác ở đây, (i) phí dựa trên Dịch vụ và Nội dung đã mua chứ không phải mức sử dụng thực tế, (ii) nghĩa vụ thanh toán không thể hủy và phí đã thanh toán không được hoàn lại và (iii) không thể giảm cấp độ Dịch vụ đã chọn trong thời hạn đăng ký có liên quan.

 

6.2. Lập hoá đơn và thanh toán

Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin thẻ tín dụng hợp lệ và cập nhật hoặc đơn đặt hàng hợp lệ hoặc tài liệu thay thế được chúng tôi chấp nhận một cách hợp lý. Nếu Bạn cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho Chúng tôi, Bạn ủy quyền cho Chúng tôi tính phí vào thẻ tín dụng đó cho tất cả các Dịch vụ đã mua. Các khoản phí như vậy sẽ được thực hiện trước, hàng tháng hoặc theo bất kỳ tần suất thanh toán khác đã chọn nào.

Nếu trong đăng ký có quy định rằng thanh toán sẽ được thực hiện bằng phương thức khác ngoài thẻ tín dụng, Chúng tôi hoặc đối tác xử lý thanh toán của chúng tôi sẽ tính phí trước cho Bạn. Bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin liên hệ và thanh toán đầy đủ và chính xác cho Chúng tôi và thông báo cho Chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin đó.

 

6.3. Phí quá hạn

Nếu Chúng tôi không nhận được bất kỳ số tiền trong hóa đơn nào trước ngày đến hạn thì không giới hạn các quyền hoặc biện pháp khắc phục của Chúng tôi, (a) các khoản phí đó có thể tích lũy lãi suất trễ ở mức 10 % của số dư chưa thanh toán mỗi tháng hoặc mức tối đa được cho phép bởi luật, tùy theo mức nào cao hơn và/hoặc (b) Chúng tôi có thể đặt điều kiện cho việc đăng ký trong tương lai và việc gia hạn với thời hạn thanh toán ngắn hơn thời hạn quy định trong Mục 6.2 (Lập hóa đơn và thanh toán).

 

6.4. Đình chỉ dịch vụ và tăng tốc

Nếu bất kỳ khoản tiền nào Bạn nợ theo thỏa thuận này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác đối với Dịch vụ đã quá hạn từ 14 ngày trở lên (hoặc quá hạn từ 7 ngày trở lên trong trường hợp số tiền Bạn đã ủy quyền cho Chúng tôi tính vào thẻ tín dụng của Bạn), Chúng tôi có thể, nhưng không giới hạn Các quyền và biện pháp khắc phục khác của chúng tôi, đẩy nhanh nghĩa vụ phí chưa thanh toán của Bạn theo các thỏa thuận đó để tất cả các nghĩa vụ đó đến hạn và phải trả ngay lập tức, đồng thời tạm dừng Dịch vụ của chúng tôi dành cho Bạn cho đến khi số tiền đó được thanh toán đầy đủ. Ngoại trừ đối với những khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc ghi nợ trực tiếp mà khoản thanh toán của họ bị từ chối, Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn trước ít nhất 10 ngày rằng tài khoản của Bạn đã quá hạn, theo Mục 13.1 (Cách gửi thông báo) đối với thông báo thanh toán, trước khi đình chỉ Dịch vụ cho Bạn.

 

6.5. Tranh chấp thanh toán

Chúng tôi sẽ không thực hiện các quyền của mình theo Mục 6.3 (Phí quá hạn) hoặc 6.4 (Tạm dừng dịch vụ và tăng tốc) ở trên nếu Bạn đang tranh chấp các khoản phí áp dụng một cách hợp lý và thiện chí cũng như đang tích cực hợp tác để giải quyết tranh chấp.

 

6.6. Thuế

Các loại thuế, phí, nghĩa vụ hoặc đánh giá tương tự của chính phủ thuộc bất kỳ bản chất nào, bao gồm, chẳng hạn như thuế giá trị gia tăng, thuế bán hàng, thuế sử dụng hoặc thuế khấu trừ, có thể được đánh giá bởi bất kỳ khu vực pháp lý nào (gọi chung là “Thuế”) sẽ được thêm vào các khoản phí được tính. Bạn có trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản Thuế liên quan đến giao dịch mua hàng của Bạn dưới đây.

Nếu Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý thanh toán hoặc thu các khoản Thuế mà Bạn chịu trách nhiệm theo Mục 6.6 này, Chúng tôi sẽ lập hóa đơn cho Bạn và Bạn sẽ thanh toán số tiền đó trừ khi Bạn cung cấp cho Chúng tôi giấy chứng nhận miễn thuế hợp lệ được cơ quan thuế thích hợp ủy quyền.

Để rõ ràng, Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các khoản thuế được đánh vào Chúng tôi dựa trên thu nhập, tài sản và nhân viên của Chúng tôi.

7.1. Bảo lưu quyền

Theo các quyền hạn chế được cấp rõ ràng dưới đây, Chúng tôi và các Chi nhánh của Chúng tôi, các đối tác của Chúng tôi và những người cấp phép khác bảo lưu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích của Chúng tôi/của họ đối với Dịch vụ và Nội dung, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan của Chúng tôi/của họ . Không có quyền nào được cấp cho Bạn dưới đây ngoài những quyền được nêu rõ ràng trong tài liệu này.

 

7.2. Truy cập và sử dụng Nội dung

Bạn có quyền truy cập và sử dụng Nội dung hiện hành theo các điều khoản của Thỏa thuận này và Tài liệu.

 

7.3. Giấy phép sử dụng Dữ liệu và Tài liệu của bạn

Bạn cấp cho Chúng tôi, các Chi nhánh của Chúng tôi cũng như các đối tác và nhà thầu hiện hành giấy phép có thời hạn, toàn cầu để lưu trữ, sao chép, hiển thị, xử lý và sử dụng bất kỳ Dữ liệu và Tài liệu Người dùng nào của Bạn, mỗi dữ liệu này cần thiết một cách hợp lý để Chúng tôi cung cấp và đảm bảo phù hợp. hoạt động của Ứng dụng và Dịch vụ của chúng tôi cũng như các hệ thống liên quan theo Thỏa thuận này. Theo các giấy phép giới hạn được cấp ở đây, Chúng tôi không có quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào từ Bạn hoặc người cấp phép của Bạn theo Thỏa thuận này đối với bất kỳ Dữ liệu hoặc Tài liệu Người dùng nào của Bạn.

Ngoài ra, trong Thỏa thuận này, Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu và Tài liệu Người dùng của Bạn để tạo ra giá trị gia tăng cho Bạn dưới dạng phân tích, đề xuất và dự đoán dữ liệu cũng như để phát triển hơn nữa Dịch vụ của chúng tôi.

Dữ liệu của bạn tạo ra hiệu ứng vĩnh viễn đối với các thuật toán học máy của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục sử dụng dữ liệu phái sinh này được tạo từ Dữ liệu của bạn sau thời hạn của Thỏa thuận này.

 

7.4. Giấy phép sử dụng phản hồi

Bạn cấp cho Chúng tôi và các Chi nhánh của Chúng tôi giấy phép toàn cầu, vĩnh viễn, không thể thu hồi, miễn phí bản quyền để sử dụng và kết hợp vào Dịch vụ của Chúng tôi và các Chi nhánh của Chúng tôi bất kỳ đề xuất, yêu cầu nâng cao, khuyến nghị, chỉnh sửa hoặc phản hồi nào khác do Bạn hoặc Người dùng cung cấp liên quan đến hoạt động Dịch vụ của chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi.

8.1. Định nghĩa thông tin bí mật

“Thông tin bí mật” có nghĩa là tất cả thông tin được một bên (“Bên tiết lộ”) tiết lộ cho bên kia (“Bên nhận”), dù bằng lời nói hay bằng văn bản, được chỉ định là bí mật hoặc được hiểu một cách hợp lý là bí mật dựa trên bản chất của thông tin và hoàn cảnh tiết lộ. Thông tin bí mật của bạn bao gồm Dữ liệu và Tài liệu người dùng của bạn; Thông tin bí mật của chúng tôi bao gồm Ứng dụng, Dịch vụ và Nội dung; và Thông tin bí mật của mỗi bên bao gồm các kế hoạch kinh doanh và tiếp thị, thông tin công nghệ và kỹ thuật, kế hoạch và thiết kế sản phẩm cũng như quy trình kinh doanh được tiết lộ bởi bên đó.

Tuy nhiên, Thông tin bí mật không bao gồm bất kỳ thông tin nào (i) được công chúng biết đến mà không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Bên tiết lộ, (ii) được Bên nhận biết trước khi Bên tiết lộ tiết lộ thông tin đó mà không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Bên tiết lộ, (iii) được nhận từ bên thứ ba mà không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Bên tiết lộ, hoặc (iv) được Bên nhận phát triển độc lập.

Bên nhận sẽ sử dụng mức độ cẩn trọng tương tự như cách họ sử dụng để bảo vệ tính bảo mật của Thông tin bí mật thuộc loại tương tự của mình (nhưng không dưới mức độ cẩn thận hợp lý) để (i) không sử dụng bất kỳ Thông tin bí mật nào của Bên tiết lộ cho bất kỳ mục đích nào bên ngoài phạm vi của Thỏa thuận này và (ii) trừ khi được Bên tiết lộ ủy quyền bằng văn bản, hạn chế quyền truy cập vào Thông tin bí mật của Bên tiết lộ đối với nhân viên, đối tác và nhà thầu khác của Bên tiết lộ và những người cần quyền truy cập đó cho các mục đích nhất quán với Thỏa thuận này và những người đã ký thỏa thuận bảo mật với Chúng tôi và Bên nhận có các biện pháp bảo vệ không kém phần bảo vệ Thông tin bí mật so với những biện pháp trong đây.

Không bên nào sẽ tiết lộ các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận bổ sung nào dành riêng cho khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoài các Chi nhánh, nhà thầu phụ, cố vấn pháp lý và kế toán của họ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia, với điều kiện là một bên tiết lộ bất kỳ điều gì như vậy cho Chi nhánh của mình, các nhà thầu phụ, cố vấn pháp lý hoặc kế toán sẽ vẫn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ của các Chi nhánh, nhà thầu phụ, cố vấn pháp lý hoặc kế toán viên đó đối với phần “Bảo mật” này.

 

8.2. Bắt buộc tiết lộ

Bên nhận có thể tiết lộ Thông tin bí mật của Bên tiết lộ trong phạm vi pháp luật bắt buộc phải làm như vậy, với điều kiện Bên nhận thông báo trước cho Bên tiết lộ về việc bắt buộc tiết lộ (trong phạm vi được pháp luật cho phép) và hỗ trợ hợp lý, theo yêu cầu của Bên tiết lộ. chi phí, nếu Bên tiết lộ muốn phản đối việc tiết lộ.

Nếu Bên nhận bị pháp luật buộc phải tiết lộ Thông tin bí mật của Bên tiết lộ như một phần của thủ tục tố tụng dân sự mà Bên tiết lộ là một bên và Bên tiết lộ không phản đối việc tiết lộ, Bên tiết lộ sẽ hoàn trả cho Bên nhận số tiền họ đã chi trả. chi phí hợp lý để biên soạn và cung cấp quyền truy cập an toàn vào Thông tin bí mật đó.

 

8.3. Tài liệu tham khảo và lời chứng thực của khách hàng

Bất kể nghĩa vụ bảo mật được chỉ định ở trên, Chúng tôi có thể sử dụng Bạn làm khách hàng công khai của chúng tôi trong hoạt động tiếp thị và truyền thông của Chúng tôi khi Bạn đã sử dụng bất kỳ Dịch vụ miễn phí hoặc Dịch vụ đã mua nào. Tài liệu tham khảo của khách hàng có thể tiết lộ rằng Bạn đang hoặc đã là khách hàng đã đăng ký của Ứng dụng và Dịch vụ. Chúng tôi có thể liên hệ với Bạn để thống nhất lời chứng thực chi tiết hơn của khách hàng.

9.1. Đại diện

Mỗi bên tuyên bố rằng mình đã ký kết Thỏa thuận này một cách hợp lệ và có quyền lực pháp lý để thực hiện điều đó.

 

9.2. Bảo hành của chúng tôi

Chúng tôi đảm bảo rằng trong thời hạn đăng ký hiện hành (a) Thỏa thuận này, Tài liệu sẽ mô tả chính xác các biện pháp bảo vệ hành chính, vật lý và kỹ thuật hiện hành để bảo vệ tính bảo mật, bí mật và tính toàn vẹn của Dữ liệu của bạn, (b) Chúng tôi sẽ không giảm đáng kể bảo mật tổng thể của Dịch vụ, (c) Dịch vụ sẽ hoạt động cơ bản theo Tài liệu hiện hành và (d) tuân theo phần “Tích hợp với các ứng dụng không tương đương” ở trên, Chúng tôi sẽ không làm giảm đáng kể chức năng tổng thể của Ứng dụng .

Đối với bất kỳ vi phạm bảo hành nào ở trên, các biện pháp khắc phục độc quyền của Bạn là những biện pháp được mô tả trong phần “Chấm dứt” và “Hoàn tiền hoặc thanh toán khi chấm dứt” bên dưới.

 

9.3. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

NGOẠI TRỪ ĐƯỢC CUNG CẤP RÕ RÀNG Ở ĐÂY, KHÔNG BÊN NÀO ĐƯA RA BẤT KỲ HÌNH THỨC BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HAY CÁC BÊN KHÁC, VÀ MỖI BÊN ĐẶC BIỆT TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý, BAO GỒM BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO HOẶC KHÔNG VI PHẠM, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP. NỘI DUNG VÀ DỊCH VỤ BETA ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG”, ĐỘC QUYỀN BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO. MỖI BÊN TỪ CHỐI TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ NGHĨA VỤ BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI BẤT KỲ TÁC HẠI HOẶC THIỆT HẠI DO MỌI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA GÂY RA.

10.1. Chúng tôi bồi thường

Chúng tôi sẽ bảo vệ Bạn trước mọi khiếu nại, yêu cầu, vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng được đưa ra hoặc khởi kiện chống lại Bạn bởi bên thứ ba cáo buộc rằng Ứng dụng của chúng tôi vi phạm hoặc chiếm dụng quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba đó ("Khiếu nại chống lại Bạn") và sẽ bồi thường cho Bạn khỏi mọi thiệt hại, phí luật sư và chi phí cuối cùng được đưa ra chống lại Bạn do hoặc đối với số tiền Bạn phải trả theo thỏa thuận giải quyết được Chúng tôi phê duyệt bằng văn bản về Khiếu nại chống lại Bạn, miễn là Bạn

a) nhanh chóng gửi cho chúng tôi thông báo bằng văn bản về Khiếu nại chống lại Bạn,

b) trao cho Chúng tôi quyền kiểm soát duy nhất việc bào chữa và giải quyết Khiếu nại chống lại Bạn (ngoại trừ việc Chúng tôi không được giải quyết bất kỳ Khiếu nại nào chống lại Bạn trừ khi nó giải phóng Bạn khỏi mọi trách nhiệm pháp lý một cách vô điều kiện), và

c) cung cấp cho Chúng tôi mọi sự trợ giúp hợp lý, với chi phí của Chúng tôi.

Nếu Chúng tôi nhận được thông tin về khiếu nại vi phạm hoặc chiếm dụng liên quan đến Ứng dụng của Chúng tôi, Chúng tôi có thể tùy ý quyết định

a) sửa đổi Ứng dụng bằng chi phí của Chúng tôi để Ứng dụng không còn bị cho là vi phạm hoặc chiếm dụng mà không vi phạm các bảo đảm của Chúng tôi theo “Đảm bảo của Chúng tôi” ở trên, hoặc

b) mặt khác cho phép Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ.

Các nghĩa vụ bào chữa và bồi thường nêu trên không được áp dụng nếu

a) cáo buộc không nêu cụ thể rằng Ứng dụng của chúng tôi là cơ sở cho Khiếu nại chống lại Bạn;

b) Khiếu nại chống lại Bạn phát sinh từ việc sử dụng hoặc Ứng dụng của chúng tôi hoặc sự kết hợp Dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ phần nào trong đó với phần mềm, phần cứng, dữ liệu hoặc quy trình không do Chúng tôi cung cấp, nếu Ứng dụng của Chúng tôi hoặc việc sử dụng chúng sẽ không vi phạm nếu không có sự kết hợp đó; hoặc

c) Khiếu nại chống lại Bạn phát sinh từ Tài liệu của Người dùng, Dữ liệu của Bạn, Ứng dụng không tương đương hoặc việc Bạn sử dụng Ứng dụng hoặc Dịch vụ vi phạm Thỏa thuận này hoặc Tài liệu.

 

10.2. Bạn bồi thường

Bạn sẽ bảo vệ Chúng tôi và các Chi nhánh của Chúng tôi trước mọi khiếu nại, yêu cầu, vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng được đưa ra hoặc khởi kiện chống lại Chúng tôi bởi bên thứ ba cáo buộc rằng

a) bất kỳ Dữ liệu nào của bạn hoặc việc bạn sử dụng Dữ liệu của bạn với Dịch vụ của chúng tôi,

b) bất kỳ Tài liệu Người dùng nào hoặc việc Bạn sử dụng Tài liệu Người dùng với Dịch vụ của chúng tôi,

c) Ứng dụng không tương đương do Bạn cung cấp, hoặc

d) sự kết hợp của Ứng dụng không tương đương do Bạn cung cấp và được sử dụng với Ứng dụng của chúng tôi,

vi phạm hoặc chiếm dụng quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba đó hoặc phát sinh từ việc Bạn sử dụng Ứng dụng hoặc Nội dung một cách bất hợp pháp hoặc vi phạm Thỏa thuận hoặc Tài liệu (gọi chung là “Khiếu nại chống lại chúng tôi”) và Bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi khỏi bất kỳ thiệt hại, phí luật sư và chi phí cuối cùng được bồi thường đối với Chúng tôi do hoặc đối với bất kỳ khoản tiền nào mà Chúng tôi đã trả theo thỏa thuận giải quyết được Bạn phê duyệt bằng văn bản về Khiếu nại Chống lại Chúng tôi, với điều kiện Chúng tôi

a) gửi thông báo kịp thời cho Bạn bằng văn bản về Khiếu nại chống lại Chúng tôi,

b) trao cho Bạn quyền kiểm soát duy nhất trong việc bào chữa và giải quyết Khiếu nại chống lại Chúng tôi (ngoại trừ việc Bạn không được giải quyết bất kỳ Khiếu nại nào chống lại Chúng tôi trừ khi nó giải phóng Chúng tôi khỏi mọi trách nhiệm pháp lý một cách vô điều kiện) và

c) cung cấp cho Bạn mọi sự trợ giúp hợp lý, bằng chi phí của Bạn.

 

10.3. Biện pháp khắc phục độc quyền

Mục 10 này nêu rõ trách nhiệm pháp lý duy nhất của bên bồi thường và biện pháp khắc phục độc quyền của bên được bồi thường đối với bên kia đối với bất kỳ loại khiếu nại nào được mô tả trong Mục 10 này.

Để có giá trị và có thể thi hành, tất cả các yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với Chúng tôi phải được thực hiện trong vòng một tháng kể từ ngày Bạn nhận thấy thiệt hại hoặc đáng lẽ phải được nhận thấy một cách hợp lý và, trong mọi trường hợp, chậm nhất là trong vòng 3 tháng kể từ sự kiện gây thiệt hại.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP MỌI BÊN HOẶC CÁC LIÊN KẾT SẼ CÓ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY ĐỐI VỚI BẤT KỲ LỢI NHUẬN, DOANH THU, TÍN HIỆU TỐT ĐỐI HOẶC GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ, BẢO HIỂM, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH HOẶC THIỆT HẠI HÌNH THỨC, DÙ LÀ HÀNH ĐỘNG TRONG HỢP ĐỒNG HOẶC VIỆC LỖI VÀ BẤT CỨ LÝ THUYẾT TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, NGAY CẢ KHI MỘT BÊN HOẶC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT CỦA BÊN ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG GÂY THIỆT HẠI ĐÓ HOẶC NẾU BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CỦA MỘT BÊN HOẶC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT CỦA NÓ KHÔNG THẤT BẠI MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM TRÊN SẼ KHÔNG ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI BỊ LUẬT CẤM.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỔNG HỢP CỦA CHÚNG TÔI, CÙNG VỚI TẤT CẢ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT CỦA CHÚNG TÔI PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY, VƯỢT QUÁ TỔNG SỐ TIỀN BẠN VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT CỦA BẠN THANH TOÁN CHO DỊCH VỤ LÀM PHÁT SINH TRÁCH NHIỆM TRONG MƯỜI HAI THÁNG TRƯỚC SỰ CỐ ĐẦU TIÊN TỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ PHÁT SINH. GIỚI HẠN NÀY SẼ ÁP DỤNG CHO DÙ MỘT HÀNH ĐỘNG TRONG HỢP ĐỒNG HAY VIỆC LẠI VÀ BẤT KỂ LÝ THUYẾT TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, NHƯNG SẼ KHÔNG GIỚI HẠN NGHĨA VỤ THANH TOÁN CỦA BẠN VÀ CÁC ĐẠI LÝ CỦA BẠN THEO MỤC “ PHÍ VÀ THANH TOÁN” TRÊN.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CÓ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY ĐỐI VỚI BẤT CỨ THIỆT HẠI GÂY RA DO NỘI DUNG, HIỆU SUẤT VÀ GIAO HÀNG CỦA (các) ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI.

12.1. Hạn của hợp đồng

Thỏa thuận này bắt đầu vào ngày Bạn chấp nhận nó lần đầu tiên và tiếp tục cho đến khi bị chấm dứt theo Thỏa thuận này. Thỏa thuận này luôn có hiệu lực cho đến khi kết thúc thời hạn đăng ký Dịch vụ đã mua trừ khi Chúng tôi chấm dứt Thỏa thuận vì lý do chính đáng.

 

12.2. Chấm dứt để thuận tiện

Một bên có thể chấm dứt Thỏa thuận này sau khi có thông báo bằng văn bản trước 30 ngày hoặc bằng phương thức thông báo chấm dứt khác có sẵn trong Dịch vụ.

 

12.3. Chấm dứt có lý do

Một bên có thể chấm dứt Thỏa thuận này vì lý do (i) sau 30 ngày thông báo bằng văn bản cho bên kia về một vi phạm nghiêm trọng nếu vi phạm đó vẫn không được khắc phục khi hết thời hạn đó hoặc (ii) nếu bên kia trở thành đối tượng của một đơn thỉnh cầu trong trường hợp phá sản hoặc bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác liên quan đến mất khả năng thanh toán, tiếp nhận, thanh lý hoặc chuyển nhượng vì lợi ích của chủ nợ.

 

12.4. Hoàn tiền hoặc thanh toán khi chấm dứt

Tất cả các khoản phí mà Bạn phải trả theo Thỏa thuận này sẽ không được chúng tôi hoàn lại, ngoại trừ các khoản phí cho Dịch vụ trong trường hợp Thỏa thuận này bị chấm dứt vì một lý do có thể quy cho Chúng tôi. Trong trường hợp đó, Chúng tôi sẽ hoàn lại cho Bạn một phần phí trong khoảng thời gian sau ngày việc chấm dứt có hiệu lực. Để rõ ràng, trong mọi trường hợp, việc chấm dứt Thỏa thuận này sẽ không làm giảm nghĩa vụ của Bạn trong việc thanh toán mọi khoản phí phải trả trong khoảng thời gian trước ngày chấm dứt có hiệu lực.

 

12.5. Tính di động và xóa dữ liệu của bạn

Theo yêu cầu của Bạn trong vòng 30 ngày sau ngày chấm dứt hoặc hết hạn Thỏa thuận này có hiệu lực, Chúng tôi sẽ cung cấp Dữ liệu của Bạn để Bạn xuất hoặc tải xuống như được cung cấp trong Tài liệu. Sau khoảng thời gian 30 ngày đó, Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ duy trì hoặc cung cấp bất kỳ Dữ liệu nào của Bạn và như được cung cấp trong Tài liệu, sau đó sẽ xóa hoặc hủy tất cả các bản sao Dữ liệu của Bạn trong hệ thống của Chúng tôi hoặc thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Chúng tôi, trừ khi có thỏa thuận khác trong Thỏa thuận này hoặc bị pháp luật cấm.

 

12.6. Các điều khoản còn tồn tại

Các phần có tiêu đề “Dịch vụ miễn phí và dùng thử miễn phí”, “Phí và thanh toán cho dịch vụ đã mua”, “Quyền sở hữu và giấy phép”, “Tính bảo mật và tài liệu tham khảo của khách hàng”, “Tuyên bố, bảo đảm và từ chối trách nhiệm”, “Bồi thường lẫn nhau”, “Giới hạn quyền Trách nhiệm pháp lý”, “Thời hạn và chấm dứt”, “Thông báo, Luật điều chỉnh và thẩm quyền” và “Các quy định chung” sẽ vẫn có hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt hoặc hết hạn.

13.1. Cách thức đưa ra thông báo

Trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận này, tất cả các thông báo liên quan đến Thỏa thuận này sẽ bằng văn bản và sẽ có hiệu lực sau (a) được gửi trực tiếp, (b) ngày làm việc thứ năm sau khi gửi thư, hoặc (c) ngoại trừ thông báo chấm dứt hoặc yêu cầu bồi thường (“Thông báo pháp lý”), sẽ được xác định rõ ràng là Thông báo pháp lý, ngày gửi qua email. 

Các thông báo liên quan đến thanh toán gửi đến Bạn sẽ được gửi đến người liên hệ thanh toán có liên quan do Bạn chỉ định. Tất cả các thông báo khác gửi đến Bạn sẽ được gửi đến người liên hệ có liên quan do Bạn chỉ định. Địa chỉ email thông báo của chúng tôi là team@equelsocial.com.

 

13.2. Thỏa thuận về luật điều chỉnh và quyền tài phán

Bạn đồng ý rằng mọi tranh chấp giữa Bạn và Chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Phần Lan, bất kể xung đột với các quy định của pháp luật.

Mọi tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại giữa Bạn và Chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc việc vi phạm, chấm dứt hoặc hiệu lực của Thỏa thuận này sẽ được giải quyết cuối cùng bằng trọng tài theo Quy tắc Trọng tài của Phòng Thương mại Phần Lan. Số lượng trọng tài sẽ là một. Địa điểm phân xử trọng tài sẽ là Helsinki, Phần Lan và ngôn ngữ phân xử trọng tài sẽ là tiếng Phần Lan hoặc tiếng Anh.

14.1. Toàn bộ thỏa thuận

Thỏa thuận này là toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và Chúng tôi về việc Bạn sử dụng Dịch vụ và Nội dung. Nó thay thế tất cả các thỏa thuận, đề xuất trước đây và đương thời, hoặc các tuyên bố bằng văn bản hoặc bằng miệng liên quan đến chủ đề của nó.

 

14.2. Sửa đổi

Chúng tôi không ngừng phát triển Ứng dụng và cách thức Dịch vụ được cung cấp thông qua Ứng dụng. Trong công việc phát triển của Chúng tôi, Chúng tôi có thể thấy cần thiết hoặc cùng có lợi khi sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Trong trường hợp đó, Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về các sửa đổi, xuất bản phiên bản cập nhật của Thỏa thuận này và thông báo cho Bạn về ngày sửa đổi có hiệu lực. Nếu Bạn không thấy các sửa đổi có thể chấp nhận được, Bạn nên liên hệ với Chúng tôi và thông báo cho Chúng tôi về mối quan ngại của Bạn trong vòng 7 ngày làm việc, trong trường hợp đó, Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của Bạn một cách thiện chí và nỗ lực tìm ra giải pháp hợp lý được Bạn chấp nhận.

Trong các khía cạnh khác, không sửa đổi, sửa đổi hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực trừ khi có văn bản và được sự chấp thuận của bên mà việc sửa đổi, sửa đổi hoặc từ bỏ đó được xác nhận.

 

14.3. Thứ tự ưu tiên

Trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa các tài liệu sau, thứ tự ưu tiên sẽ là: (1) Thỏa thuận này, (2) Tài liệu.

 

14.4. Phân công

Không bên nào được phép chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình dưới đây, dù theo quy định của pháp luật hay bằng cách khác, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia (không được từ chối một cách vô lý); tuy nhiên, với điều kiện là một trong hai bên có thể chuyển nhượng toàn bộ Thỏa thuận này mà không cần có sự đồng ý của bên kia đối với Chi nhánh của mình hoặc liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, tổ chức lại công ty hoặc bán toàn bộ hoặc phần lớn tài sản của mình.

 

14,5. Miễn trừ

Việc một trong hai bên không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ quyền nào theo Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền đó.

 

14.6. Tính tách rời

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị tòa án có thẩm quyền cho là trái pháp luật thì điều khoản đó sẽ bị coi là vô hiệu và các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực.