Warunki usługi

Aplikacja Equel jest obecnie w fazie beta. Nasze usługi szybko się zmieniają i możemy dodawać nowe funkcje lub usuwać istniejące bez okresu powiadomienia.

Niniejsza Umowa reguluje nabywanie i korzystanie z naszych Usług w naszej Aplikacji. Oprócz niniejszej Umowy, gdy korzystasz z usług mediów społecznościowych związanych z Aplikacją Equel (w tym LinkedIn, Mastodon lub Threads), będziesz mieć również z nimi umowę użytkownika, której zasady i warunki mają do Ciebie zastosowanie.

Jeśli zarejestrujesz się w celu skorzystania z bezpłatnych usług lub bezpłatnego okresu próbnego, obowiązujące warunki niniejszej Umowy będą również dotyczyć tych bezpłatnych usług lub bezpłatnego okresu próbnego.

Jeśli zawierasz niniejszą Umowę w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz, że masz upoważnienie do związania takiego podmiotu i jego Podmiotów stowarzyszonych warunkami niniejszej Umowy, w którym to przypadku określenia „Ty” lub „ Twoje” odnosi się do takiego podmiotu i wszystkich jego Podmiotów Stowarzyszonych. 

Jeśli nie masz takich uprawnień lub nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Umowy, nie możesz zaakceptować tej Umowy i nie możesz korzystać z Aplikacji i Usług.

Akceptując niniejszą Umowę, klikając pole wskazujące Twoją akceptację lub, w przypadku Usług bezpłatnych, korzystając z takich usług, wyrażasz zgodę na warunki niniejszej Umowy.

Niniejsza Umowa została ostatnio zaktualizowana 17 stycznia 2024 r. Obowiązuje ona między Tobą a nami od momentu zaakceptowania przez Ciebie niniejszej Umowy.

„Umowa” oznacza niniejszą Ramową Umowę Subskrypcji.

„My”, „Nas” lub „Nasz” oznacza Equel Oy, spółkę założoną i zarejestrowaną w Finlandii 27 września 2021 r. pod numerem rejestracyjnym 3237268-5.

„Ty” lub „Twój” oznacza osobę fizyczną, która utworzyła konto w Aplikacji Equel. W przypadku osoby fizycznej akceptującej niniejszą Umowę w imieniu osoby prawnej, osoba prawna, w imieniu której akceptujesz niniejszą Umowę, oraz jej Podmioty stowarzyszone.

„Użytkownik” oznacza osobę fizyczną, która utworzyła konto w Aplikacji Equel. W przypadku osoby fizycznej, która w imieniu osoby prawnej akceptuje niniejszą Umowę, osoba upoważniona przez Ciebie do korzystania z naszej Aplikacji i Usług, dla której wykupiłeś subskrypcję (lub w przypadku jakichkolwiek Usług świadczonych przez Nas bezpłatnie , dla którego świadczona jest Usługa) i któremu Ty (lub, w stosownych przypadkach, My) dostarczyliśmy identyfikator użytkownika i hasło. Użytkownikami mogą być na przykład Twoi pracownicy, stażyści i konsultanci pracujący dla Ciebie.

„Podmiot stowarzyszony” oznacza dowolny podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje podmiot podmiotowy, jest przez niego kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą z podmiotem objętym. „Kontrola” na potrzeby tej definicji oznacza bezpośrednią lub pośrednią własność lub kontrolę nad ponad 50% udziałów w głosach podmiotu objętego tą definicją.

„Aplikacja” oznacza nasze aplikacje działające w przeglądarkach, na komputerach stacjonarnych i w środowiskach mobilnych, które realizują określone funkcje dla Użytkownika, za pośrednictwem których nasze Usługi są udostępniane pod marką Equel.

„Usługi” oznaczają produkty i usługi w ramach naszej Aplikacji, które subskrybowałeś lub które zostały Ci udostępnione bezpłatnie lub w ramach bezpłatnego okresu próbnego.

„Usługi Beta” oznaczają Usługi lub funkcjonalność, które mogą zostać udostępnione Użytkownikowi do wypróbowania bez dodatkowych opłat, wyraźnie oznaczone jako wersja beta, pilotażowe lub o podobnym opisie.

„Usługi bezpłatne” oznaczają Usługi, które udostępniamy Państwu bezpłatnie. Bezpłatne Usługi nie obejmują Usług oferowanych w ramach bezpłatnej wersji próbnej i Usług zakupionych.

„Zakupione Usługi” oznaczają Usługi, które kupujesz Ty lub Twój Partner, w odróżnieniu od Usług bezpłatnych lub usług świadczonych w ramach bezpłatnego okresu próbnego.

„Bezpłatny okres próbny” oznacza zakupione Usługi, które udostępniamy Państwu wyjątkowo bezpłatnie na czas określony.

„Treść” oznacza nasze materiały udostępniane w ramach Usług lub w inny sposób na Platformie (np. wygenerowane wersje robocze postów).

„Dokumentacja” oznacza obowiązujące instrukcje użytkowania i zasady, okresowo aktualizowane, dostępne w Aplikacji.

„Materiały użytkownika” oznaczają dokumentację i inne materiały (takie jak między innymi zdjęcia i filmy) przesłane na Platformę przez Ciebie i Twoich Użytkowników.

„Twoje Dane” oznaczają dane i informacje elektroniczne przesłane przez Ciebie lub dla Ciebie do Aplikacji lub wygenerowane podczas korzystania przez Ciebie z Aplikacji i Usług, z wyłączeniem Materiałów Użytkownika.

„Aplikacja inna niż Equel” oznacza oprogramowanie, usługę lub inną aplikację dostarczoną Użytkownikowi przez stronę trzecią za pośrednictwem Usług.

„Złośliwy kod” oznacza kod, pliki, skrypty, agenty lub programy mające na celu wyrządzenie szkody, w tym na przykład wirusy, robaki i konie trojańskie.

„Siła wyższa” oznacza okoliczności pozostające poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi działania rządu, wypadki, pożar, epidemię, pandemię, spory pracownicze, wojnę, awarie energetyczne lub telekomunikacyjne, awarię lub opóźnienie dostawcy usług internetowych lub ataki typu „odmowa usługi”.

2.1. Bezpłatne usługi

Możemy udostępnić Ci Bezpłatne Usługi. Korzystanie z naszych bezpłatnych usług podlega warunkom niniejszej Umowy. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Sekcji 2.1 (Usługi bezpłatne) a jakąkolwiek inną częścią niniejszej Umowy, niniejsza sekcja będzie miała pierwszeństwo. Ewentualne Usługi Bezpłatne są świadczone Użytkownikowi bez opłat do pewnych limitów określonych w odpowiedniej Dokumentacji.

Zgadzasz się, że możemy według własnego uznania i z dowolnego powodu zakończyć Twój dostęp do bezpłatnych usług. Zgadzasz się, że jakiekolwiek zakończenie Twojego dostępu do Bezpłatnych Usług może nastąpić bez uprzedniego powiadomienia i zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za takie zakończenie. 

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wyeksportowanie swoich danych z bezpłatnych usług przed zakończeniem dostępu do bezpłatnych usług, chyba że jest to wymagane przez prawo.

Niezależnie od paragrafu 9 (OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI) ORAZ 10.1 (ZABEZPIECZENIE PRZEZ NAS), USŁUGI BEZPŁATNE SĄ ŚWIADCZONE W STANIE, W JAKIM SĄ, BEZ ŻADNEJ GWARANCJI I NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZENIOWYCH W ODNIESIENIU DO USŁUG BEZPŁATNYCH. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, MY ORAZ NASZE PODMIOTY STOWARZYSZONE ORAZ NASI LICENCJODAWCY I PARTNERZY NIE OŚWIADCZAMY ANI NIE GWARANTUJEMY, ŻE: (A) KORZYSTANIE Z BEZPŁATNYCH USŁUG SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA, (B) KORZYSTANIE Z BEZPŁATNYCH USŁUG BĘDZIE NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW ORAZ (C) DANE O WYKORZYSTANIU DOSTARCZANE ZA POŚREDNICTWEM BEZPŁATNYCH USŁUG BĘDĄ DOKŁADNE. NIEZALEŻNIE OD STANOWISKA PUNKTU 11 (OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI), BĘDZIESZ W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ BĘDZIESZ W PEŁNI ODPOWIEDZIALNY WOBEC NAS I NASZYCH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH USŁUG, WSZELKIEGO NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ JAKICHkolwiek TWOJE OBOWIĄZKI ZABEZPIECZENIOWE PONIŻEJ NINIEJSZEGO.

 

2.2. Bezpłatny okres próbny

Jeśli zarejestrujesz się w Aplikacji na bezpłatny okres próbny, udostępnimy Ci jedną lub więcej Usług na okres próbny bezpłatnie do wcześniejszego z następujących terminów: (a) koniec okresu bezpłatnego okresu próbnego, na który zarejestrowałeś się w celu korzystania z odpowiednich Usług lub (b) daty rozpoczęcia wszelkich subskrypcji Zakupionych Usług zamówionych przez Ciebie dla takich Usług, lub (c) zakończenia przez nas według naszego wyłącznego uznania. Dodatkowe warunki okresu próbnego mogą pojawić się wraz z rejestracją bezpłatnej wersji próbnej. Wszelkie dodatkowe warunki zostają włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie i są prawnie wiążące.

TWOJE DANE WPROWADZONE DO APLIKACJI ORAZ WSZELKIE DOSTOSOWANIA W USŁUGACH PRZEZ LUB DLA CIEBIE PODCZAS BEZPŁATNEGO PRÓBNEGO ZOSTANĄ TRWAŁE UTRACONE, JEŚLI NIE KUPUJESZ SUBSKRYBCJI NA TE SAME USŁUGI JAK OBJĘTE PRÓBĄ, KUPIĘ ODPOWIEDNIE ULEPSZONE USŁUGI LUB EKSPORT TAKIE DANE, PRZED ZAKOŃCZENIEM OKRESU PRÓBNEGO. NIE MOŻESZ PRZENOSIĆ DANYCH WPROWADZONYCH LUB DOSTOSOWAŃ DOKONANYCH PODCZAS BEZPŁATNEGO PRÓBNA DO USŁUGI, KTÓRA BYŁABY OBNIŻONA W NIŻEJ OBJĘTEJ PRÓBY; DLATEGO JEŚLI KUPUJESZ USŁUGĘ, KTÓRA BĘDZIE NIŻSZA W OBJĘTOŚCI PRÓBNEJ, MUSISZ WYEKsportować swoje dane przed zakończeniem okresu próbnego, w przeciwnym razie Twoje dane zostaną trwale utracone.

Niezależnie od paragrafu 9 (OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI) ORAZ 10.1 (ZABEZPIECZENIE PRZEZ NAS), PODCZAS BEZPŁATNEGO PRÓBNEGO USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, A EQUEL NIE MA ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZENIOWYCH DOTYCZĄCYCH USŁUG W OKRESIE BEZPŁATNEGO PRÓBNEGO . NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, EQUEL I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE ORAZ LICENCJODAWCY NIE OŚWIADCZAJĄ ANI NIE GWARANTUJĄ, ŻE: (A) KORZYSTANIE Z USŁUG W OKRESIE BEZPŁATNYM PRÓBNYM SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA, (B) KORZYSTANIE Z USŁUG W CZASIE BEZPŁATNEGO OKRES PRÓBNY BĘDZIE NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW ORAZ (C) DANE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PODANE PODCZAS BEZPŁATNEGO OKRESU PRÓBNEGO BĘDĄ DOKŁADNE. NIEZALEŻNIE OD STANOWISKA PUNKTU 11 (OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI), W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ BĘDZIESZ W PEŁNI ODPOWIEDZIALNY WOBEC EQUEL I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG W OKRESIE BEZPŁATNEGO PRÓBNEGO, WSZELKIE NARUSZENIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZEGO UMOWY ORAZ WSZELKICH OBOWIĄZKÓW ZABEZPIECZENIOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY.

3.1. Świadczenie zakupionych usług

(a) udostępnimy Ci Usługi i Treści zgodnie z niniejszą Umową, (b) zapewnimy Ci odpowiednie standardowe wsparcie i wsparcie społeczności dla Zakupionych Usług bez dodatkowych opłat, (c) dołożymy uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby udostępnienie online Zakupione Usługi są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem (i) planowanych przestojów (o których powiadomimy z wyprzedzeniem w formie elektronicznej) oraz (ii) wszelkich niedostępności spowodowanych Siłą Wyższą.

 

3.2. Usługi Bety

Możemy udostępnić Ci Usługi Beta bezpłatnie. Usługi Beta mogą podlegać dodatkowym warunkom. Możemy zaprzestać świadczenia Usług Beta w dowolnym momencie, według własnego uznania i zdecydować o nieudostępnianiu ich powszechnie. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku lub w związku z Usługą Beta.

Korzystanie z Usług Beta jest dobrowolne. Usługi Beta są przeznaczone do celów ewaluacyjnych, a nie produkcyjnych, i mogą nie być obsługiwane. Usługi Beta nie są uważane za „Usługi” w rozumieniu niniejszej Umowy. Jednakże wszelkie ograniczenia, zastrzeżenie naszych praw i Twoje obowiązki dotyczące Usług mają zastosowanie w równym stopniu do Twojego ewentualnego korzystania z Usług Beta.

O ile nie określono inaczej, okres próbny Usług Beta wygaśnie z wcześniejszą z wyznaczonej daty zakończenia okresu próbnego lub daty, w której wersja Usług Beta stanie się ogólnie dostępna bez odpowiedniego oznaczenia Usług Beta.

 

3.3. Ochrona Twoich danych

Będziemy utrzymywać zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony bezpieczeństwa, poufności i integralności Twoich danych, zgodnie z opisem w naszej Polityce prywatności. Zabezpieczenia te będą obejmować między innymi środki zapobiegające dostępowi, wykorzystaniu lub ujawnieniu Twoich Danych przez Nasz personel, z wyjątkiem (a) świadczenia Zakupionych Usług oraz zapobiegania lub rozwiązywania problemów serwisowych lub technicznych, (b) w razie konieczności zgodnie z prawem zgodnie z sekcją 8.2 (Przymusowe ujawnienie informacji) poniżej lub (c) zgodnie z Twoją wyraźną zgodą.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Dane osobowe (zgodnie z definicją w naszej Polityce prywatności), w Twoim imieniu, w ramach świadczenia Usług, warunki załącznika dotyczącego przetwarzania danych dostępnego na stronie https://equelsocial.com/dpa-data-processing- umowy („DPA”), która zostaje włączona do niniejszego dokumentu przez odniesienie, ma zastosowanie, a strony zgadzają się przestrzegać takich warunków.

 

3.4. Nasz personel

Będziemy odpowiedzialni za pracę naszego personelu i przestrzeganie przez niego naszych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, chyba że w niniejszej Umowie określono inaczej.

4.1. Limity użytkowania

Usługi i Treści mogą podlegać ograniczeniom i ograniczeniom użytkowania. O ile nie określono inaczej, nie możesz udostępniać swojego hasła innym osobom.

Jeśli przekroczysz umowny limit użytkowania określony w Twojej Usłudze, możemy współpracować z Tobą w celu ograniczenia Twojego wykorzystania, tak aby było zgodne z tym limitem. Jeżeli pomimo naszych wysiłków nie możesz lub nie chcesz przestrzegać umownego limitu wykorzystania, niezwłocznie na nasze żądanie zrealizujesz zamówienie na dodatkowe ilości odpowiednich Usług lub Treści i zapłacisz każdą fakturę za nadmierne wykorzystanie zgodnie z sekcją 6.2 (Fakturowanie i Zapłata).

 

4.2. Twoje obowiązki

Będziesz

 1. a) odpowiadać za przestrzeganie przez Ciebie i Twoich Użytkowników niniejszej Umowy i Dokumentacji,
 2. b) podać dla swojego konta taką samą nazwę, jakiej posługujesz się na co dzień, a także dokładne informacje o sobie,
 3. c) założyć tylko jedno konto osobiste, własne,
 4. d) odpowiadać za dokładność, jakość i legalność Twoich Danych i Twoich Materiałów, sposób, w jaki pozyskałeś swoje Dane oraz wykorzystanie Twoich Danych i Twoich Materiałów w ramach naszych Usług,
 5. e) podejmować uzasadnione pod względem handlowym wysiłki, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do Usług i Treści lub korzystaniu z nich oraz niezwłocznie powiadamiać Nas o każdym takim nieuprawnionym dostępie lub użyciu,
 6. f) korzystać z Usług i Treści wyłącznie zgodnie z niniejszą Umową, Dokumentacją, Zasadami społeczności oraz obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami rządowymi oraz bezpieczeństwem danych Twojego podmiotu i innymi możliwymi politykami, oraz
 7. g) przestrzegania dodatkowych regulaminów platform mediów społecznościowych.

 

4.3. Ograniczenia użytkownika

Nie będziesz

 1. a) udostępniać jakiejkolwiek Usługi lub Treści komukolwiek innemu niż Użytkownicy lub wykorzystywać jakąkolwiek Usługę lub Treść na rzecz kogokolwiek innego niż Ty, chyba że wyraźnie określono inaczej w Zleceniu lub Dokumentacji,
 2. b) sprzedawać, odsprzedawać, licencjonować, sublicencjonować, dystrybuować, udostępniać, wynajmować lub dzierżawić jakiejkolwiek Usługi lub Treści,
 3. c) zezwalać na bezpośredni lub pośredni dostęp lub korzystanie z dowolnej Usługi lub Treści w sposób omijający umowny limit użytkowania lub na dostęp lub korzystanie z jakiejkolwiek naszej własności intelektualnej, z wyjątkiem przypadków dozwolonych na mocy niniejszej Umowy lub Dokumentacji,
 4. d) wysyłać spam w formie masowych wiadomości e-mail (musisz mieć możliwość wskazania formularza zgody lub przedstawienia innego dowodu zgody na każdą wysyłaną wiadomość handlową lub marketingową, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy),
 5. e) ingerować lub zakłócać integralność lub działanie jakiejkolwiek Usługi lub zawartych w niej danych osób trzecich,
 6. f) korzystać z Usługi w celu przechowywania lub przesyłania materiałów naruszających prawa, zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem lub deliktowych, lub w celu przechowywania lub przesyłania materiałów z naruszeniem praw do prywatności osób trzecich,
 7. g) korzystać z Usługi w celu przechowywania lub przesyłania Złośliwego Kodu,
 8. h) podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do jakiejkolwiek Usługi lub Treści,
 9. i) modyfikować, kopiować lub tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o Usługę lub jakąkolwiek jej część, funkcję, funkcję lub interfejs użytkownika,
 10. j) kopiować Treści z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym dokumencie lub Dokumentacji,
 11. k) kadrować lub odzwierciedlać jakąkolwiek część jakiejkolwiek Usługi lub Treści, lub
 12. l) dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego lub dekompilować Usługi lub Treści albo uzyskać do nich dostęp w celu (1) zbudowania konkurencyjnego produktu lub usługi, (2) zbudowania produktu lub usługi przy użyciu podobnych pomysłów, funkcji, funkcji lub grafiki Usługi, ( 3) kopiować wszelkie pomysły, funkcje, funkcje lub grafikę Usługi lub (4) ustalać, czy Usługi są objęte zakresem jakiegokolwiek patentu.
 13. m) założyć konto, jeśli nie masz ukończonych 13 lat,
 14. n) utworzyć nowe konto bez naszej pisemnej zgody, jeśli Twoje poprzednie konto zostało usunięte z Aplikacji z powodu naruszenia niniejszej Umowy.
 15. o) niewłaściwego wykorzystania jakichkolwiek kanałów zgłaszania, oznaczania, sporów lub odwołań, na przykład poprzez składanie fałszywych, powielanych lub bezpodstawnych raportów lub odwołań.

Jakiekolwiek korzystanie z Usług z naruszeniem niniejszej Umowy lub Dokumentacji przez Ciebie lub Użytkowników, które w naszej opinii zagraża bezpieczeństwu, integralności lub dostępności Usług, może skutkować natychmiastowym zawieszeniem przez nas Usług. Jednakże w danych okolicznościach podejmiemy uzasadnione handlowo wysiłki, aby powiadomić Użytkownika i zapewnić mu możliwość naprawienia takiego naruszenia lub zagrożenia przed takim zawieszeniem.

 

4.4. Usuwanie treści

 Jeżeli jesteśmy zobowiązani przez licencjodawcę lub inną stronę trzecią do usunięcia Treści lub otrzymamy informację, że dostarczona Tobie Treść może naruszać obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich, możemy usunąć taką Treść z Twojego konta.

Jeśli inni Użytkownicy Aplikacji Equel zgłoszą Twoje Treści pod kątem naruszeń, szerzenia nienawiści lub nieprzyzwoitości, sprawdzimy Treść i będziemy mogli ją usunąć według własnego uznania. Jeżeli inni Użytkownicy wielokrotnie zgłaszają Twoje Treści, możemy zawiesić lub zamknąć Twoje Konto.

 

4,5. Specjalne warunki przesyłania wiadomości wewnątrz Serwisu

Oferujemy Użytkownikom możliwość wzajemnego komunikowania się w Aplikacji w ramach naszych Usług (w tym między innymi za pomocą wiadomości tekstowych, zdjęć, filmów i wiadomości głosowych). Oprócz warunków niniejszej Umowy, gdy Użytkownik rozpoczyna korzystanie z Usług przesyłania wiadomości, mają zastosowanie dodatkowe szczegółowe warunki.

Usługi przesyłania wiadomości obejmują możliwość przesyłania wiadomości jeden do jednego, tworzenia grup i przesyłania wiadomości pomiędzy kilkoma Użytkownikami jednocześnie w takich grupach. Ogólne ograniczenia użytkownika zawarte w punkcie 4.3 dotyczą także tworzenia i wysyłania wiadomości do innych użytkowników.

Twórca grupy wiadomości oraz inni wyznaczeni administratorzy mają prawo do usuwania wiadomości w grupie. Nie ponosimy odpowiedzialności za przechowywanie kopii usuniętych wiadomości. Ponadto każdy Użytkownik z uprawnieniami administratora może zdecydować, których innych Użytkowników zatwierdzi dołączenie do grupy. Administratorzy mogą również usuwać innych Użytkowników z takich grup. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika z uprawnieniami administratora lub innych Użytkowników korzystających z Usług przesyłania wiadomości.

Ciężko pracujemy, aby zapewnić najlepszą możliwą usługę przesyłania wiadomości. Nie możemy jednak zagwarantować żadnego minimalnego poziomu jakości Usług ani nie gwarantujemy, że nasze Usługi przesyłania wiadomości będą zawsze działać bez błędów, zakłóceń i opóźnień.

Korzystamy z systemów, aby stale ulepszać naszą zdolność do wykrywania zagrożeń, incydentów lub luk, które mogą zaszkodzić użyteczności i bezpieczeństwu naszej Usługi. Jeśli dowiemy się o takiej działalności, podejmiemy odpowiednie działania, takie jak usunięcie tej aktywności lub skontaktowanie się z odpowiednimi organami ścigania.

Możemy modyfikować, zawiesić lub zakończyć Twój dostęp do naszych Usług przesyłania wiadomości lub korzystanie z nich z powodów opisanych w niniejszej Umowie.

5.1. Aplikacje inne niż Equel i Twoje dane

Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z Aplikacji innej niż Equel z naszą Aplikacją i Usługami, zezwalasz nam na umożliwienie Aplikacji innej niż Equel i jej dostawcy dostępu do Twoich Danych i Materiałów w sposób wymagany do współdziałania tej Aplikacji innej niż Equel z Usługą . Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek ujawnienie, modyfikację lub usunięcie Twoich Danych lub Materiałów w wyniku dostępu przez taką Aplikację inną niż Equel lub jej dostawcę.

 

5.2. Współpraca z aplikacjami firm innych niż Equel

Usługi mogą zawierać funkcje zaprojektowane do współpracy z aplikacjami firm innych niż Equel. Aby móc korzystać z takich funkcji, może być konieczne uzyskanie od Użytkownika dostępu do takich Aplikacji firm innych niż Equel od ich dostawców oraz może być wymagane udzielenie nam dostępu do Twojego konta(ów) w takich Aplikacjach firm innych niż Equel. 

Nie możemy zagwarantować ciągłej dostępności takich funkcji Usługi. Możemy zaprzestać ich dostarczania, nie uprawniając Użytkownika do zwrotu kosztów lub innego odszkodowania, jeśli na przykład, ale bez ograniczeń, dostawca Aplikacji innej niż Equel przestanie udostępniać Aplikację inną niż Equel w celu współdziałania z odpowiednimi funkcjami Usługi w sposób dla nas akceptowalny.

6.1. Opłaty

Użytkownik uiści wszystkie opłaty określone w abonamencie Usług. O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, (i) opłaty opierają się na zakupionych Usługach i Treściach, a nie na rzeczywistym wykorzystaniu, (ii) zobowiązań płatniczych nie można anulować, a uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi oraz (iii) wybranego poziomu Usług nie można obniżyć w odpowiednim okresie subskrypcji.

 

6.2. Fakturowanie i płatność

Przekażesz nam ważne i aktualne dane karty kredytowej lub ważne zamówienie zakupu lub alternatywny dokument, który będzie dla nas akceptowalny. Jeśli podasz nam dane karty kredytowej, upoważniasz nas do obciążenia takiej karty kredytowej za wszystkie zakupione usługi. Opłaty takie będą pobierane z góry, miesięcznie lub zgodnie z wybraną inną częstotliwością rozliczeń.

Jeśli w subskrypcji określono, że płatność będzie realizowana inną metodą niż karta kredytowa, my lub nasz partner zajmujący się przetwarzaniem płatności obciążymy Cię z góry. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie nam pełnych i dokładnych danych rozliczeniowych i kontaktowych oraz za powiadamianie nas o wszelkich zmianach w tych informacjach.

 

6.3. Zaległe opłaty

Jeżeli jakakolwiek zafakturowana kwota nie zostanie przez nas otrzymana w wymaganym terminie, wówczas, bez ograniczania naszych praw i środków zaradczych, (a) od tych opłat mogą zostać naliczone odsetki za zwłokę w wysokości 10 % zaległego salda miesięcznie lub w maksymalnej stopie dozwolonej przez prawa, w zależności od tego, która wartość jest wyższa, i/lub (b) Przyszłą subskrypcję i jej odnowienie możemy uzależnić od warunków płatności krótszych niż te określone w punkcie 6.2 (Fakturowanie i płatności).

 

6.4. Zawieszenie usługi i przyspieszenie

Jeżeli jakakolwiek kwota należna Państwu na mocy niniejszej lub jakiejkolwiek innej umowy dotyczącej Usług jest opóźniona o 14 lub więcej dni (lub o 7 lub więcej dni w przypadku kwot, do których obciążenia Państwa karty kredytowej upoważnili Państwo Nas), możemy, bez ograniczeń, Nasze inne prawa i środki zaradcze, przyspieszają Twoje niezapłacone zobowiązania wynikające z takich umów, tak aby wszystkie takie zobowiązania stały się natychmiast wymagalne i płatne, oraz zawieszają nasze Usługi dla Ciebie do czasu całkowitej zapłaty tych kwot. Z wyjątkiem klientów płacących kartą kredytową lub poleceniem zapłaty, których płatność została odrzucona, powiadomimy Cię z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem o opóźnieniu w płatnościach na Twoim koncie, zgodnie z sekcją 13.1 (Sposób powiadamiania) dotyczącym powiadomień o rachunkach, przed zawieszenia Usług dla Ciebie.

 

6,5. Spory dotyczące płatności

Nie będziemy korzystać z naszych praw wynikających z punktu 6.3 (Zaległe opłaty) lub 6.4 (Zawieszenie świadczenia usług i przyspieszenie) powyżej, jeśli kwestionujesz obowiązujące opłaty w sposób uzasadniony i w dobrej wierze oraz sumiennie współpracujesz w celu rozwiązania sporu.

 

6.6. Podatki

Obowiązujące podatki, opłaty, cła lub podobne naliczenia rządowe dowolnego rodzaju, w tym na przykład podatki od wartości dodanej, podatki od sprzedaży, użytkowania lub podatki u źródła, podlegające naliczaniu w dowolnej jurysdykcji (łącznie zwane „Podatkami”), zostaną dodane do naliczonych opłat. Jesteś odpowiedzialny za opłacenie wszystkich podatków związanych z zakupami objętymi niniejszą umową.

Jeżeli mamy prawny obowiązek płacenia lub pobierania podatków, za które odpowiadasz zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu 6.6, wystawimy Ci fakturę, a Ty zapłacisz tę kwotę, chyba że przedstawisz nam ważne zaświadczenie o zwolnieniu z podatku zatwierdzone przez właściwy organ podatkowy.

Dla jasności: ponosimy wyłączną odpowiedzialność za podatki naliczone na podstawie naszych dochodów, majątku i pracowników.

7.1. Zastrzeżenie praw

Z zastrzeżeniem ograniczonych praw wyraźnie przyznanych na mocy niniejszej Umowy, my, nasi partnerzy, nasi partnerzy i inni licencjodawcy zastrzegamy sobie wszystkie nasze/ich prawa, tytuły i udziały w Usługach i Treściach, w tym wszystkie nasze/ich powiązane prawa własności intelektualnej . Na mocy niniejszej Umowy nie przysługują Ci żadne prawa inne niż wyraźnie określone w niniejszym dokumencie.

 

7.2. Dostęp do Treści i korzystanie z niej

Masz prawo dostępu do odpowiedniej Treści i korzystania z niej zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i Dokumentacji.

 

7.3. Licencja na wykorzystanie Twoich Danych i Twoich Materiałów

Udzielasz nam, naszym podmiotom stowarzyszonym oraz odpowiednim partnerom i kontrahentom ogólnoświatowej, ograniczonej licencji na przechowywanie, kopiowanie, wyświetlanie, przetwarzanie i wykorzystywanie wszelkich Twoich Danych i Materiałów użytkownika, w zakresie, w jakim jest to zasadnie konieczne, abyśmy mogli zapewnić i zapewnić właściwe działanie naszych Aplikacji i Usług oraz powiązanych systemów zgodnie z niniejszą Umową. Z zastrzeżeniem ograniczonych licencji udzielonych w niniejszym dokumencie, nie nabywamy żadnych praw, tytułów ani udziałów od Ciebie ani Twoich licencjodawców na mocy niniejszej Umowy w związku z żadnymi Twoimi Danymi lub Materiałami użytkownika.

Ponadto w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy możemy wykorzystywać Twoje Dane i Materiały Użytkownika w celu stworzenia dla Ciebie wartości dodanej w postaci analiz danych, rekomendacji i prognoz oraz w celu dalszego rozwoju naszych Usług.

Twoje dane wywierają trwały wpływ na nasze algorytmy uczenia maszynowego. W dalszym ciągu korzystamy z danych pochodnych wygenerowanych na podstawie Twoich Danych po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy.

 

7.4. Licencja na wykorzystanie informacji zwrotnej

Udzielasz nam i naszym podmiotom stowarzyszonym ogólnoświatowej, wieczystej, nieodwołalnej, bezpłatnej licencji na używanie i włączanie do usług naszych i naszych partnerów wszelkich sugestii, próśb o ulepszenia, rekomendacji, poprawek lub innych informacji zwrotnych dostarczonych przez Ciebie lub Użytkowników w związku z funkcjonowanie naszych usług lub usług naszych podmiotów stowarzyszonych.

8.1. Definicja informacji poufnych

„Informacje poufne” oznaczają wszelkie informacje ujawnione przez stronę („Strona ujawniająca”) drugiej stronie („Strona otrzymująca”), ustnie lub na piśmie, które są określone jako poufne lub które w uzasadniony sposób powinny być rozumiane jako poufne, biorąc pod uwagę charakter informacji i okoliczności ich ujawnienia. Twoje Informacje Poufne obejmują Twoje Dane i Materiały Użytkownika; Nasze Informacje Poufne obejmują Aplikację, Usługi i Treść; oraz Informacje Poufne każdej ze stron obejmują plany biznesowe i marketingowe, informacje technologiczne i techniczne, plany i projekty produktów oraz procesy biznesowe ujawnione przez taką stronę.

Jednakże Informacje Poufne nie obejmują żadnych informacji, które (i) są lub staną się powszechnie znane opinii publicznej bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań wobec Strony Ujawniającej, (ii) były znane Stronie Otrzymującej przed ich ujawnieniem przez Stronę Ujawniającą bez naruszenie jakichkolwiek zobowiązań wobec Strony Ujawniającej, (iii) zostały otrzymane od strony trzeciej bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań wobec Strony Ujawniającej, lub (iv) zostały niezależnie opracowane przez Stronę Otrzymującą.

Strona Otrzymująca dołoży wszelkich starań, z jakich korzysta w celu ochrony poufności swoich własnych Informacji Poufnych tego samego rodzaju (ale nie mniej niż z należytą starannością), aby (i) nie wykorzystywać żadnych Informacji Poufnych Strony Ujawniającej do jakichkolwiek celów poza zakres niniejszej Umowy oraz (ii) o ile Strona Ujawniająca nie zezwoliła inaczej na piśmie, ograniczać dostęp do Informacji Poufnych Strony Ujawniającej do pracowników, partnerów i innych wykonawców tej Strony oraz jej Podmiotów Stowarzyszonych, którzy potrzebują takiego dostępu do celów zgodnych z niniejszą Umową i którzy podpisali z Nami i Stroną Otrzymującą umowy o zachowaniu poufności, zawierające zabezpieczenia nie mniej chroniące Informacje Poufne niż te zawarte w niniejszej Umowie.

Żadna ze stron nie ujawni warunków jakiejkolwiek dodatkowej umowy specyficznej dla klienta jakiejkolwiek stronie trzeciej innej niż jej Spółki stowarzyszone, podwykonawcy, radcy prawni i księgowi bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, pod warunkiem, że strona, która ujawni takie informacje swojej Jednostce stowarzyszonej, podwykonawcy, radcy prawni lub księgowi pozostaną odpowiedzialni za przestrzeganie przez takich Podmiotów stowarzyszonych, podwykonawców, radców prawnych lub księgowych niniejszej sekcji „Poufność”.

 

8.2. Wymuszone ujawnienie

Strona Otrzymująca może ujawnić Informacje Poufne Strony Ujawniającej w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo, pod warunkiem, że Strona Otrzymująca powiadomi Stronę Ujawniającą z wyprzedzeniem o przymusowym ujawnieniu (w zakresie dozwolonym przez prawo) i udzieli rozsądnej pomocy na rzecz Strony Ujawniającej kosztów, jeżeli Strona Ujawniająca chce zakwestionować ujawnienie.

Jeżeli Strona Otrzymująca jest zobowiązana na mocy prawa do ujawnienia Informacji Poufnych Strony Ujawniającej w ramach postępowania cywilnego, którego Strona Ujawniająca jest stroną, a Strona Ujawniająca nie kwestionuje tego ujawnienia, Strona Ujawniająca zwróci Stronie Otrzymującej poniesione przez nią koszty rozsądny koszt zestawienia i zapewnienia bezpiecznego dostępu do tych Informacji Poufnych.

 

8.3. Referencje i referencje klientów

Niezależnie od wyżej określonych zobowiązań dotyczących zachowania poufności, możemy wykorzystywać Cię jako naszego publicznego klienta referencyjnego w naszych działaniach marketingowych i komunikacyjnych, gdy korzystasz z jakichkolwiek Usług bezpłatnych lub Usług zakupionych. Referencje klienta mogą ujawniać, że jesteś lub byłeś zarejestrowanym klientem Aplikacji i Usług. Możemy skontaktować się z Tobą, aby uzgodnić bardziej szczegółową opinię klienta.

9.1. Reprezentacje

Każda ze stron oświadcza, że prawomocnie zawarła niniejszą Umowę i posiada do tego zdolność prawną.

 

9.2. Nasze gwarancje

Gwarantujemy, że podczas obowiązującego okresu subskrypcji (a) niniejsza Umowa Dokumentacja będzie dokładnie opisywać obowiązujące zabezpieczenia administracyjne, fizyczne i techniczne mające na celu ochronę bezpieczeństwa, poufności i integralności Twoich Danych, (b) Nie zmniejszymy w istotny sposób ogólne bezpieczeństwo Usług, (c) Usługi będą działać zasadniczo zgodnie z obowiązującą Dokumentacją oraz (d) z zastrzeżeniem powyższej sekcji „Integracja z aplikacjami firm innych niż Equel”, nie zmniejszymy w istotny sposób ogólnej funkcjonalności Aplikacji .

W przypadku naruszenia powyższej gwarancji przysługują Państwu wyłącznie środki zaradcze opisane w sekcjach „Rozwiązanie umowy” i „Zwrot środków lub płatność po rozwiązaniu umowy” poniżej.

 

9.3. Zastrzeżenia

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE PRZESTANOWIONYCH NINIEJSZEJ, ŻADNA STRONA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, A KAŻDA STRONA W SZCZEGÓLNOŚCI WYŁĄCZA SIĘ WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIE, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. TREŚĆ I USŁUGI W BETA SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, Z WYŁĄCZENIEM JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. KAŻDA STRONA WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI ZABEZPIECZENIOWE ZA WSZELKIE SZKODY LUB SZKODY WYWOŁANE PRZEZ JAKICHKOLWIEK ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW HOSTINGU.

10.1. Zabezpieczenie przez nas

Będziemy bronić Cię przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, pozwami lub postępowaniami wniesionymi lub wniesionymi przeciwko Tobie przez osobę trzecią, w których zarzuca się, że Nasza Aplikacja narusza lub przywłaszcza prawa własności intelektualnej takiej strony trzeciej („Roszczenie przeciwko Tobie”) i zwolnimy Cię z odpowiedzialności wszelkie odszkodowania, honoraria adwokackie i koszty ostatecznie zasądzone przeciwko Tobie w wyniku lub z tytułu kwot zapłaconych przez Ciebie w ramach ugody zatwierdzonej przez nas na piśmie w sprawie Roszczenia przeciwko Tobie, pod warunkiem, że

a) niezwłocznie powiadomić nas na piśmie o roszczeniu przeciwko Tobie,

b) dać nam wyłączną kontrolę nad obroną i rozstrzygnięciem roszczenia przeciwko Tobie (z wyjątkiem tego, że nie możemy rozstrzygnąć żadnego roszczenia przeciwko Tobie, chyba że bezwarunkowo zwalnia Cię to z wszelkiej odpowiedzialności) oraz

c) udzieli nam rozsądnej pomocy na Nasz koszt.

Jeśli otrzymamy informację o roszczeniu dotyczącym naruszenia lub przywłaszczenia w związku z naszą Aplikacją, możemy to zrobić według własnego uznania

a) zmodyfikować Aplikację na nasz własny koszt, tak aby nie było już twierdzeń, że narusza lub przywłaszcza, bez naruszania naszych gwarancji określonych w części „Nasze gwarancje” powyżej, lub

b) w inny sposób umożliwić Ci dalsze korzystanie z Usług.

Powyższe obowiązki w zakresie obrony i zabezpieczenia nie mają zastosowania, jeżeli

a) w treści zarzutu nie wskazano szczegółowo, że nasz Wniosek jest podstawą Roszczenia przeciwko Tobie;

b) Roszczenie przeciwko Tobie wynika z korzystania z naszej Aplikacji lub połączenia naszych Usług lub dowolnej ich części z oprogramowaniem, sprzętem, danymi lub procesami, które nie zostały przez nas dostarczone, jeśli Nasza Aplikacja lub jej użycie nie naruszyłoby prawa bez takiego połączenia; Lub

c) Roszczenie przeciwko Tobie wynika z Materiałów Użytkownika, Twoich Danych, Aplikacji innej niż Equel lub korzystania przez Ciebie z Aplikacji lub Usług z naruszeniem niniejszej Umowy lub Dokumentacji.

 

10.2. Odszkodowanie z Twojej strony

Będziesz bronić Nas i naszych Partnerów przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, pozwami lub postępowaniami wniesionymi lub wniesionymi przeciwko nam przez stronę trzecią, twierdząc, że

a) jakichkolwiek Twoich Danych lub wykorzystania Twoich Danych w naszych Usługach,

b) jakichkolwiek Materiałów Użytkownika lub wykorzystania przez Ciebie Materiałów Użytkownika w naszych Usługach,

c) dostarczoną przez Ciebie Aplikację inną niż Equel, lub

d) połączenie Aplikacji innej niż Equel dostarczonej przez Ciebie i używanej z Naszą Aplikacją,

narusza lub przywłaszcza prawa własności intelektualnej takiej osoby trzeciej lub wynika z korzystania przez Ciebie z Aplikacji lub Treści w sposób niezgodny z prawem lub z naruszeniem Umowy lub Dokumentacji (każde z nich zwane jest „Roszczeniem przeciwko nam”), a Ty zwolnisz nas z odpowiedzialności z wszelkich odszkodowania, honoraria adwokackie i koszty ostatecznie zasądzone przeciwko nam w wyniku lub za jakiekolwiek kwoty zapłacone przez nas na mocy ugody zatwierdzonej przez Ciebie na piśmie w związku z roszczeniem przeciwko nam, pod warunkiem, że

a) niezwłocznie powiadomić Cię na piśmie o roszczeniu przeciwko nam,

b) dać Ci wyłączną kontrolę nad obroną i rozstrzyganiem Roszczeń przeciwko nam (z wyjątkiem tego, że nie możesz rozstrzygać żadnych roszczeń przeciwko nam, chyba że bezwarunkowo zwalnia to nas z wszelkiej odpowiedzialności) oraz

c) udzieli Ci wszelkiej rozsądnej pomocy na Twój koszt.

 

10.3. Ekskluzywny środek

Niniejsza sekcja 10 określa wyłączną odpowiedzialność strony zabezpieczającej wobec drugiej strony oraz wyłączne środki prawne przysługujące stronie zabezpieczonej przeciwko drugiej stronie w przypadku każdego rodzaju roszczenia opisanego w niniejszej sekcji 10.

Aby wszelkie roszczenia odszkodowawcze przeciwko nam były ważne i wykonalne, muszą zostać zgłoszone w ciągu jednego miesiąca od dnia, w którym szkoda została lub powinna była zostać zauważona przez Ciebie, a w każdym przypadku najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zdarzenia wywołującego szkodę.

W ŻADNYM WYPADKU ŻADNA STRONA ANI JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ ZWIĄZANEJ ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, WARTOŚCI WARTOŚCI LUB POŚREDNIEJ, SPECJALNEJ, PRZYPADKOWEJ, WTÓRNEJ, OCHRONNEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB SZKODY KARNEJ, NIEZALEŻNIE od DZIAŁANIA JEST ZWIĄZANA Z UMOWĄ LUB DELIKTUJĄCĄ I NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, NAWET JEŚLI STRONA LUB JEJ PODMIOTY POWIĄZANE ZOSTAŁY POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB JEŚLI ŚRODKI ZARADCZE STRON LUB JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH W INNYM SPRAWIE NIE SPEŁNIŁY SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU. POWYŻSZE ZASTRZEŻENIE NIE MA ZASTOSOWANIA W ZAKRESIE ZABRONIONYM PRZEZ PRAWO.

W ŻADNYM WYPADKU NASZA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WRAZ Z WSZYSTKIMI NASZYMI PODMIOTAMI STOWARZYSZONYMI WYNIKAJĄCYMI Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ ZWIĄZANYMI, NIE PRZEKROCZY CAŁKOWITEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ CIEBIE I TWOJE PODMIOTY STOWARZYSZONE W RAMACH NINIEJSZEJ ZA USŁUGI POWSTAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ W CIĄGU DWUNAstu MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH PIERWSZY INCYDENT Z KTÓREGO WYNIKAŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ. POWYŻSZE OGRANICZENIA BĘDĄ MAJĄ ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU CZYNNIKÓW Z UMOWY CZY DELIKTU, NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, ALE NIE OGRANICZAJĄ OBOWIĄZKÓW PŁATNOŚCI TWOICH I TWOICH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH W POWYŻSZEJ SEKCJI „OPŁATY I PŁATNOŚCI”.

W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ ZWIĄZANEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z TREŚCI, WYDAJNOŚCI I DOSTAWY NASZYCH PARTNERÓW(-ÓW).

12.1. Warunek umowy

Niniejsza Umowa rozpoczyna się w dniu, w którym po raz pierwszy ją zaakceptowałeś i trwa do momentu rozwiązania zgodnie z niniejszą Umową. Niniejsza Umowa obowiązuje zawsze do końca subskrybowanego okresu Zakupionych Usług, chyba że rozwiążemy Umowę z podania przyczyny.

 

12.2. Zakończenie dla wygody

Strona może rozwiązać niniejszą Umowę za 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem lub w inny sposób dostępny w ramach Usługi.

 

12.3. Zakończenie z powodu

Strona może rozwiązać niniejszą Umowę z powodu (i) po 30-dniowym pisemnym powiadomieniu drugiej strony o istotnym naruszeniu, jeżeli takie naruszenie pozostaje nienaprawione po upływie tego okresu lub (ii) jeśli druga strona stanie się przedmiotem petycji upadłości lub jakimkolwiek innym postępowaniu związanym z niewypłacalnością, zarządem komisarycznym, likwidacją lub cesją na rzecz wierzycieli.

 

12.4. Zwrot pieniędzy lub płatność po rozwiązaniu umowy

Wszelkie opłaty należne od Ciebie na mocy niniejszej Umowy nie podlegają przez Nas zwrotowi, z wyłączeniem opłat za Usługi w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy z przyczyny, za którą możemy odpowiadać. W takim przypadku zwrócimy Ci część opłat za okres po wejściu w życie wypowiedzenia. Dla jasności, w żadnym przypadku rozwiązanie niniejszej Umowy nie zwalnia Cię z obowiązku uiszczenia jakichkolwiek opłat należnych za okres przed datą rozwiązania umowy.

 

12,5. Przenoszenie i usuwanie Twoich danych

Na żądanie złożone przez Ciebie w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy udostępnimy Ci Twoje Dane do eksportu lub pobrania zgodnie z Dokumentacją. Po upływie takiego 30-dniowego okresu nie będziemy zobowiązani do utrzymywania ani udostępniania jakichkolwiek Twoich Danych, a następnie zgodnie z Dokumentacją usuniemy lub zniszczymy wszystkie kopie Twoich Danych w naszych systemach lub w inny sposób będący w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą, chyba że uzgodniono inaczej w niniejszej Umowie lub prawnie zabronione.

 

12.6. Przepisy przetrwania

Sekcje zatytułowane „Bezpłatne usługi i bezpłatny okres próbny”, „Opłaty i płatności za zakupione usługi”, „Prawa własności i licencje”, „Poufność i referencje klientów”, „Oświadczenia, gwarancje i zastrzeżenia”, „Wzajemne zabezpieczenie”, „Ograniczenie Odpowiedzialność”, „Okres obowiązywania i rozwiązanie”, „Powiadomienia, prawo właściwe i jurysdykcja” oraz „Postanowienia ogólne” pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.

13.1. Sposób powiadomienia

O ile w niniejszej Umowie nie określono inaczej, wszystkie powiadomienia związane z niniejszą Umową będą miały formę pisemną i będą skuteczne w momencie (a) doręczenia osobistego, (b) piątego dnia roboczego po wysłaniu pocztą lub (c) z wyjątkiem zawiadomień o wypowiedzeniu lub roszczenie podlegające zabezpieczeniu („Informacje prawne”), które będą wyraźnie oznaczone jako Informacje prawne, w dniu wysłania pocztą elektroniczną. 

Powiadomienia dotyczące rozliczeń kierowane do Ciebie będą kierowane do odpowiedniej osoby kontaktowej ds. rozliczeń wyznaczonej przez Ciebie. Wszystkie inne powiadomienia kierowane do Ciebie będą kierowane do odpowiedniej osoby kontaktowej wyznaczonej przez Ciebie. Nasz adres e-mail, na który należy wysyłać powiadomienia, to team@equelsocial.com.

 

13.2. Zgoda na obowiązujące prawo i jurysdykcję

Zgadzasz się, że wszelkie spory między Tobą a Nami będą podlegać prawu fińskiemu, niezależnie od przepisów kolizyjnych.

Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia pomiędzy Tobą a nami wynikające z lub związane z niniejszą Umową lub jej naruszeniem, rozwiązaniem lub ważnością zostaną ostatecznie rozstrzygnięte w drodze arbitrażu zgodnie z Regulaminem arbitrażu Fińskiej Izby Handlowej. Liczba arbitrów wynosi jeden. Siedzibą arbitrażu będą Helsinki w Finlandii, a językiem arbitrażu będzie fiński lub angielski.

14.1. Całość porozumienia

Niniejsza Umowa stanowi całość umowy pomiędzy Tobą a nami dotyczącą korzystania przez Ciebie z Usług i Treści. Zastępuje wszelkie wcześniejsze i jednoczesne umowy, propozycje lub pisemne lub ustne oświadczenia dotyczące jej przedmiotu.

 

14.2. Poprawki

Stale rozwijamy Aplikację i sposób świadczenia Usług za jej pośrednictwem. W ramach naszych prac rozwojowych możemy uznać za konieczne lub wzajemnie korzystne wprowadzenie zmian w warunkach niniejszej Umowy. W takim przypadku powiadomimy Cię o zmianach, opublikujemy zaktualizowaną wersję niniejszej Umowy i poinformujemy Cię o dacie wejścia w życie zmian. Jeżeli zmiany nie zostaną przez Ciebie zaakceptowane, powinieneś skontaktować się z nami i poinformować nas o swoich wątpliwościach w ciągu 7 dni roboczych. W takim przypadku rozpatrzymy Twoje zapytanie w dobrej wierze i postaramy się znaleźć rozwiązanie, które będzie dla Ciebie w miarę akceptowalne.

Pod innymi względami żadna modyfikacja, poprawka lub zrzeczenie się któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie będzie skuteczne, jeśli nie zostanie sporządzone na piśmie i zatwierdzone przez stronę, przeciwko której należy dochodzić modyfikacji, zmiany lub zrzeczenia się.

 

14.3. Porządek pierwszeństwa

W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niespójności pomiędzy następującymi dokumentami, pierwszeństwo będzie następujące: (1) niniejsza Umowa, (2) Dokumentacja.

 

14.4. Zadanie

Żadna ze stron nie może scedować żadnych swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, czy to z mocy prawa, czy w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony (która nie może być bezzasadnie wstrzymywana); pod warunkiem jednak, że każda ze stron może scedować niniejszą Umowę w całości, bez zgody drugiej strony na swoją Jednostkę Stowarzyszoną lub w związku z fuzją, przejęciem, reorganizacją przedsiębiorstwa lub sprzedażą całości lub zasadniczo wszystkich jej aktywów.

 

14,5. Zrzeczenie się

Żadne niepowodzenie lub opóźnienie którejkolwiek ze stron w skorzystaniu z jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się tego prawa.

 

14.6. Rozdzielność

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane przez właściwy sąd za sprzeczne z prawem, postanowienie to zostanie uznane za nieważne, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w mocy.